Vedtekter

Vedtekter for Nerskogen Hytteeierforening

Stiftet 1984. Org.nr: 916218392Vedtatt på årsmøte 22. mars 2022 1. Navn og forretningsadresse

 

Foreningens navn er Nerskogen Hytteeierforening. Foreningens forretningsadresse skal være adressen til den som til enhver tid er styreleder.

 

 1. Formål

 

Foreningen har som formål å verne om medlemmenes felles interesser knyttet til de behov og interesser de har gjennom sine fritidseiendommer, herunder de lokale naturverdiene.

 

Foreningen skal representere medlemmenes interesser overfor administrasjon og styrende organer i kommunene Rennebu og Oppdal. Foreningen kan også representere medlemmene i kontakt med grunneiere/næringsaktører som har planer/aktiviteter i hytteområdet.

 

Foreningen skal prioritere innsats i de sakene som har størst betydning for medlemsmassen og ha som intensjon å være en konstruktiv medspiller i en utvikling på Nerskogen som blir positiv for hytteeierne.

 

Foreningen er partipolitisk nøytral, og kan være tilknyttet andre organisasjoner hvor vi kan fremme vårt formål.

 

3.Medlemskap

 

Medlemskap i foreningen er åpent for eiere av fritidseiendommer på Nerskogen.

 

Nedslagsfeltet for foreningen er området mellom Minnillas utløp i Granasjøen og Skaret, men også eiere/brukere av fritidseiendommer på f.eks. Ånegga kan tas opp som medlemmer.

Det er et mål for foreningen å være så godt representert blant hytteeierne at foreningen i kraft av dette kan ha betydelig innflytelse og påvirkningskraft.

 

Hver hytteeiendom har én stemme på årsmøtet. For medlemskapet betales en årskontingent.

 

4.Foreningens organer

 

4.1.Styret

 

Hytteeierforeningens styre har fire medlemmer inkl leder. Styreleder har signaturrett.


Styremedlemmer og leder velges av årsmøtet for 2 år om gangen.

 

Valgkomitéen innstiller overfor årsmøtet.

 

Vanligvis skal to plasser i styret være på valg hvert år, for å sikre kontinuitet. Foreningen bør tilstrebe å velge medlemmer av begge kjønn og med aldersspredning inn i styret.

Styreleder innkaller til styremøte. Dersom et annet styremedlem krever det, må det innkalles til styremøte, som holdes senest 4 uker etter at kravet er satt fram.

 

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene møter. For gyldig styrevedtak kreves minst 2 stemmer for vedtaket. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

 

Det skal føres protokoll fra styremøtene.

 

4.2.Ordinært årsmøte

 

Årsmøtet avholdes senest 1. mai etter innkalling fra styret.

 

Innkallingen skal inneholde saksliste, årsberetning og regnskap og en redegjørelse for eventuelt andre saker som skal behandles. Både styret og enkeltmedlemmer kan melde inn saker. Medlemmer må melde inn saker til styret senest 2 uker før årsmøtet.


Årsmøtet skal behandle:

 

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av to medlemmer til å kontrollere og underskrive protokollen.
 3. Årsmelding fra styret
 4. Innmeldte saker
 5. Regnskap, med revisors bemerkninger
 6. Beslutte årskontingent og budsjett for inneværende år
 7. Valg av styreleder og styremedlemmer etter innstilling fra valgkomitéen
 8. Valg av revisor og valgkomitémedlemmer

 

Ved avstemming har hvert medlem 1 stemme. Likevel kan ikke flere enn 1 medlem representere samme fritidseiendom i avstemmingssaker. Et medlem kan gi skriftlig stemmefullmakt til et annet medlem.

 

Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall blant avgitte stemmer, unntatt ved forslag om endring av vedtekter, jf pkt 5, og forslag om oppløsning, jf pkt 6. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Årsmøtet ledes av styreleder, som også utpeker et medlem til å føre protokoll. Protokollen skal kontrolleres og underskrives av møteleder og to medlemmer valgt av årsmøtet. Kopi av underskrevet protokoll bekjentgjøres til medlemmene.

 

4.3. Ekstraordinært årsmøte

 

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner dette nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling sendes til medlemmene minst 3 uker før dato for møtet.  Innkallingen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles.

 

4.4 Valgkomité

 

Foreningen har en valgkomité på 3 medlemmer. Medlemmene har valgperiode på 3 år. Medlemmene velges av årsmøtet, etter innstilling fra styret.

 

Leder av valgkomitéen velges av årsmøtet for 1- års periode. 

Styremedlem kan ikke være medlem av valgkomitéen.

 

 1. Vedtektsendring

 

Forslag til endring av vedtektene må behandles i årsmøte, og krever 2/3 av de avgitte stemmene.

 

 1. Oppløsning

 

Forslag om oppløsning av foreningen må behandles i ordinært årsmøte, og krever minst 3/4 av de avgitte stemmene. Avstemmingen skal skje anonymt.

 

Dersom forslag om oppløsning får flertall, men ikke gyldig flertall, og forslagsstiller opprettholder forslaget om oppløsning, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte for å behandle forslaget på nytt.  Slikt ekstraordinært årsmøte avholdes tidligst en måned etter ordinært årsmøte. I ekstraordinært årsmøte krever vedtak om oppløsing minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

Dersom oppløsning blir vedtatt, skal årsmøte beslutte hvordan foreningens eventuelle nettoformue skal benyttes.

 

------------------------------------------------------------------------------------

Hytteeierforeningens vedtekter ble vedtatt første gang på årsmøte 19. april 1984, deretter revidert på årsmøtene 26. mars 2005, 15. april 2006, 11. april 2009, 4. april 2015 og 22. mars 2021.