Vedtekter

Vedtekter

for

Nerskogen Hytteeierforening


Vedtatt på årsmøte 4. april 2015


1. Navn og forretningsadresse


Foreningens navn er Nerskogen Hytteeierforening.

Foreningens forretningsadresse skal være adressen til den som til enhver tid er styreleder.

 

2.Formål


Nerskogen Hytteeierforening ble stiftet i 1984 som første hytteforening på Nerskogen.         

Foreningen har som formål å verne om medlemmenes felles interesser knyttet til de behov og interesser de har gjennom sine fritidseiendommer.


Foreningen skal bidra til en god forvaltning av natur, miljø og lokale verneområder, og arbeide for medlemmenes trivsel og felles interesser som hytteeiere.


Foreningen skal holde kontakt med grunneierne, og representere medlemmenes interesser overfor administrasjon og styrende organer i kommunene Rennebu og Oppdal.


Foreningen er partipolitisk nøytral, og kan være tilknyttet andre organisasjoner hvor vi kan fremme vårt formål.


3.Medlemskap


Medlemskap i foreningen er åpent for eiere av hytter på Nerskogen.

Foreningen ble stiftet av hytteeiere i området langs Svartdalsvegen, Svartdalstjønna, Minnilla og Herremsåsen. Dette er kjerneområdene for foreningens virkefelt.


Eiere av hytteeiendommene og enkeltpersoner som føler tilhørighet til området og det verdigrunnlag som foreningen står for, kan være medlemmer i foreningen.                                       

Alle medlemmer har én stemme på årsmøtet.

For medlemskapet betales en årskontingent. Årskontingenten fastsettes av årsmøtet.


4.Foreningens organer


4.1.Styret


Hytteeierforeningens styre har fire medlemmer.


Styremedlemmer velges av årsmøtet for 2 år om gangen. Styreleder velges ved særskilt valg.


Valgkomitéen innstiller overfor årsmøtet.

Vanligvis skal to plasser i styret være på valg hvert år, for å sikre kontinuitet.

 

Foreningen bør tilstrebe å velge medlemmer av begge kjønn og med aldersspredning inn i styret.


Styreleder innkaller til styremøte. Dersom et annet styremedlem krever det, må det innkalles til styremøte, som holdes senest 4 uker etter at kravet er satt fram.


Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene møter. For gyldig styrevedtak kreves minst 2 stemmer for vedtaket. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.


Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen fra styremøter legges ut på hjemmesiden til foreningen.


Styret skal utføre oppgaver fastsatt av årsmøtet, og kan ta opp til behandling saker som hører inn under foreningens formål etter eget initiativ, og etter initiativ fra andre av medlemmene.


Styrets økonomiske myndighet er begrenset til de rammene som årsmøtet fastsetter.


4.2.Ordinært årsmøte


Årsmøtet avholdes etter innkalling fra styret.

Årsmøtet skal legges til en av dagene i påskeuka.


Innkalling sendes til medlemmene med e-post, og legges ut på hjemmesiden til foreningen senest 14 dager før årsmøtet.

Innkallingen skal inneholde saksliste, årsberetning og regnskap, og en redegjørelse for eventuelt andre saker som skal behandles.


Et medlem kan ta opp saker på årsmøtet, under forutsetning av at sakene er meldt til styrets leder senest 1 uke før årsmøtet.


Årsmøtet skal behandle:


1.Godkjenning av innkalling

2.Valg av to medlemmer til å kontrollere og underskrive protokollen.

3.Årsmelding fra styret

4.Regnskap, med revisors bemerkninger

5.Valg av styreleder og styremedlemmer etter innstilling fra valgkomitéen

6.Valg av revisor og valgkomitémedlemmer


I tillegg skal årsmøtet ta opp til behandling:

•Andre saker i utsendt saksliste fra styret

•Andre saker meldt av medlem til styreleder senest 1 uke før årsmøtet


Ved avstemming har hvert medlem 1 stemme, jf pkt 3. Et medlem kan gi skriftlig stemmefullmakt til et annet medlem.

Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall blant avgitte stemmer, unntatt ved forslag om endring av vedtekter, jf pkt 5, og forslag om oppløsning, jf pkt 6.

Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.


Årsmøtet ledes av styreleder, som også utpeker et medlem til å føre protokoll. Protokollen skal kontrolleres og underskrives av møteleder og to medlemmer valgt av årsmøtet. Kopi av underskrevet protokoll sendes til medlemmene med epost.


4.3. Ekstraordinært årsmøte


Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner dette nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling sendes til medlemmene med epost eller i vanlig brev, minst 3 uker før dato for møtet.  Innkallingen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles.


4.4 Valgkomité


Foreningen har en valgkomité på 3 medlemmer. Medlemmene har valgperiode på 3 år. Medlemmene velges av årsmøtet, etter innstilling fra styret.


Leder av valgkomitéen velges av årsmøtet for 1- års periode. 

Styremedlem kan ikke være medlem av valgkomitéen.


5. Vedtektsendring


Forslag til endring av vedtektene må behandles i årsmøte, og krever 2/3 av de avgitte stemmene.


6.  Oppløsning


Forslag om oppløsning av foreningen må behandles i ordinært årsmøte, og krever minst 3/4 av de avgitte stemmene. Avstemmingen skal skje skriftlig.


Dersom forslag om oppløsning får flertall, men ikke gyldig flertall, og forslagsstiller opprettholder forslaget om oppløsning, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte for å behandle forslaget på nytt.  Slikt ekstraordinært årsmøte avholdes tidligst en måned etter ordinært årsmøte. I ekstraordinært årsmøte krever vedtak om oppløsing minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene.


Dersom oppløsning blir vedtatt, skal årsmøte beslutte hvordan foreningens eventuelle nettoformue skal benyttes.


------------------------------------------------------------------------------------

Hytteeierforeningens vedtekter ble vedtatt første gang på årsmøte 19. april 1984, deretter revidert på årsmøtene 26. mars 2005, 15. april 2006, 11. april 2009 og 4. april 2015Nerskogen hytteeierforening, Sognsvannsveien 27B, 0372 Oslo       tel.no.: 90099000     org. no. 994943855      bankkonto nr.:  4200.54.90639    epost: styret@nerskogenhytteeierforening.org

Webredaktør: bjorn.hafskjold@outlook.com