2010

Referater fra styremøter i Nerskogen Hytteeierforening 2010


Fredag 26. februar 2010 kl 1600 - 1815

Sted: Hos Ivar og Siri Moen på Nerskogen


Deltakere:

Ivar Moen, leder

Bjørn Hafskjold

Alice Ødegaard

Hans Gunnar Auganes


Styresak 1. 2010 Godkjenning av referat fra styremøte 12. nov 2009

Utkast til referat ble gjennomgått og godkjent


Styresak 2. 2010 Andre referatsaker

•Kommunens oppfølging av henvendelser fra hytteeiere

Ivar Moen har hatt ny kontakt med kommunen om kommunens manglende oppfølging av påpekning av tiltak som bryter med planer og retningslinjer for hytteeiendommer innenfor reguleringsområdet. Kommunen har nå meldt til Ivar Moen at det skal gis svar på henvendelser om forhold knyttet til reguleringsbestemmelser og andre vedtatte planer (f eks Avløpsplaner).

•Ivar Moen orienterte om problemer med låsing av stolheisen over Minilla. Det er skaffet ny lås.


•Merking av vernegrensen for Trollheimen landskapsvernområde.

Bjørn Hafskjold orienterte. Jordskifteretten har gjort vedtak i saken 19. nov 2009, og fastsatt grensene. Det er satt fram krav om reguleringer, kravene vil bli behandlet i 2010. Etterpå vil merking av grensene bli iverksatt. Grensen for verneområdet går sør for Svartdalstjønna.


•Revisorvervet

Ivar Moen har hatt kontakt med kandidater, men ennå ikke fått bekreftet hvem som påtar seg å være revisor i foreningen.


Styresak 3. 2010 Forberedelse til årsmøte i 2010

A.Innkalling til årsmøte

Utkast til innkalling utarbeidet av Ivar Moen ble gjennomgått og justert, jf vedlagt innkalling.


Det innkalles til årsmøte 3. april 2010 kl 1500.


Følgende saksliste for årsmøtet ble fastsatt:

1.Godkjenning av innkalling

2.Valg av to medlemmer til å kontrollere og underskrive protokollen.

3.Styrets årsberetning 2009

4.Regnskap for 2009

5.Valg av

•to styremedlemmer, etter innstilling fra valgkomiteen

•revisor, etter innstilling fra styret

•leder i valgkomitéen, etter innstilling fra styret

6.Orientering om avgjørelsen i jordskiftesak vedrørende fastsetting av grensene til Trollheimen landskapsvernområde

7.Orientering om jordskiftesakene vedrørende Svartdalsvegen og Sørøyåsvegen

8.Eventuelle saker som er ønsket tatt opp av medlemmer, må være meldt til styreleder senest 1 uke før årsmøtet.

9.Arbeidsoppgaver for styret i 2010 – 2011


Styresak 4. 2010 Årsberetning fra styret for 2009 - 2010

Leder hadde utarbeidet utkast til årsberetning, som ble gjennomgått og justert. Årsberetningen vedlegges referatet.

 

Styresak 5. 2010 Regnskap for 2009

Kasserer Alice Rossnes Ødegaard orienterte om regnskapsresultatet. Regnskapet vil bli forelagt den som blir foreslått som revisor før neste styremøte 30. mars 2010.

Kasserer informerte om at det hadde vist seg nødvendig å få foreningen registrert i organisasjonsregisteret i Brønnøysund, for å kunne disponere bankkonto for foreningen. Organisasjonsnr er nå ordnet.


Styresak 6. 2009 Påskearrangement 2010

Påskearrangement 2010 avholdes påskeaften 3. april kl 1500 – 1800.

Programmet blir: Årsmøte, lunsj med grilling og skileik.

Årsmøtet gjennomføres parallelt med lunsjen før skileiken.

Styret er glad for gruppen som hadde ansvaret for skileiken i 2009 er villige til å stå for dette også i 2010.

På forhånd bør snøen i området rundt grillene være pakket slik som i 2009. Ivar Moen tar kontakt med Kjell Lund om dette.

Det skal brukes to griller, som tennes 90 min før grilløkta tar til.

Ivar Moen har ansvaret for grillbriketter, og Hans Gunnar Auganes tar seg av porebetong til foring av bunnen i grillene.

Ønske om premier til påskerennet blir meldt til medlemmene i invitasjonen til påskearrangementet, og på internettsidene.

Det skal lages plakater om arrangementet for oppslag i området. Leder og sekretær tar seg av dette.


Styresak 7. 2010 Svartdalsvegen og Sørøyåsvegen: Jordskiftesaker 2009 - 2010

Styreleder Ivar Moen orienterte. Grunneierne som har anket dommen i Jordskifteretten, har skaffet seg ny advokat, Ola Oldren fra Trondheim.


Styresak 8. 2010 Skiløypene i vintersesongen 2009 - 2010

Styremedlemmene hadde brukt skiløypene som Nerskogen løypeforening har kjørt opp med løypemaskin. Løypene er svært gode.

Det er imidlertid registrert at det er hugget ned noen bjørketrær i verneområdet for å skaffe plass til 3 m bred trasé for løypemaskin. Dette kan være i strid med de vilkår Fylkesmannen har sin dispensasjon for løypekjøring i verneområdet. Styret ønsker at Fylkesmannen gjøres oppmerksom på dette. Ivar Moen tar seg av henvendelsen til Fylkesmannen. .


Styresak 9. 2010 Nettsidene

Bjørn Hafskjold orienterte. Oppdatering skjer hver 2. måned, eller hyppigere.


Styresak 10. 2010 Eventuelt

Vinterbrøyting av veier i området.

I vinterferien 2010 er V3, V4 og midtre del av Svartdalsveien brøytet, dessuten er flere private sideveier brøytet.

For skiløpere er det mange steder vanskelig å krysse disse veiene, særlig når brøytekantene er høye.  Med lite snø så langt i denne sesongen, er brøytekantene stort sett lave, og problemene mindre enn vanlig.

Fylkesmannnen har i sin stadfesting (21. juni 2006) av Rennebu kommunes vedtak om reguleringsplan for Sørøyåsen, sitert bl a følgende fra kommuneadministrasjonens saksframlegg som begrunnelse for reguleringsvedtaket:


”1.6 Vegsystemet som helhet

…..V3 og V4 forutsettes ikke vinterbrøyta…….”


Styret ønsker at det rettes spørsmål til Fylkesmannen om det er riktig å oppfatte dette slik at V3 og V4 ikke tillates vinterbrøytet.


Referat ved

Hans Gunnar Auganes

sekretær


Tirsdag 30. mars 2010 kl 1900 - 2130

Sted: Hos Alice Rossnes og Jøran Ødegaard på Nerskogen


Deltakere fra styret:

Ivar Moen, leder

Bjørn Hafskjold

Alice Rossnes Ødegaard

Hans Gunnar Auganes


Andre deltakere:

Tor Ytrehus, leder i valgkomiteen

Jan Hovde, kandidat til verv som revisor


Styresak 11. 2010 Godkjenning av referat fra styremøte 26. feb 2010

Utkast til referat ble gjennomgått og godkjent


Styresak 12. 2010 Andre referatsaker

Jf styresak 8. 2010 Skiløypene i vintersesongen 2009 – 2010:

Bjørn Hafskjold har forfattet brev til Fylkesmannen, med kopi til Direktoratet for naturforvaltning, og til Nerskogen løypeforening v/Stein Mjøen vedr hugging av trær i løypetrase innenfor verneområdet. De øvrige styremedlemmer gjennomgikk brevet før det ble sendt.

Jf styresak 10. 2010 Eventuelt - Vinterbrøyting av veier i området. Ivar Moen og Bjørn Hafskjold har forfattet brev til Fylkesmannen med spørsmål om det ut fra hans brev av 21. juni 2006 til Rennebu kommune, er riktig å oppfatte det slik at V3 og V4 ikke tillates vinterbrøytet. Brevet blir sendt så snart det er praktisk mulig.

Innkalling til årsmøtet / invitasjon til påskearrangementet er utsendt av sekretæren til riktig tid. Pga feil i opprinnelig epost sendt til medlemmene, er korrigert melding også utsendt.

Plakater med invitasjon til arrangementet er hengt opp i turområdet av leder.


Styresak 13. 2010 Forberedelse av årsmøtet

Årsmøtet avholdes 3. april 2010, med antatt åpning ca kl 1515.


Følgende saksliste for årsmøtet er fastsatt:

1.Godkjenning av innkalling

2.Valg av to medlemmer til å kontrollere og underskrive protokollen.

3.Styrets årsberetning 2009

4.Regnskap for 2009

5.Valg av

•to styremedlemmer, etter innstilling fra valgkomiteen

•revisor, etter innstilling fra styret

•leder i valgkomitéen, etter innstilling fra styret

6.Orientering om avgjørelsen i jordskiftesak vedrørende fastsetting av grensene til Trollheimen landskapsvernområde

7.Orientering om jordskiftesakene vedrørende Svartdalsvegen og Sørøyåsvegen

8.Eventuelle saker som er ønsket tatt opp av medlemmer, må være meldt til styreleder senest 1 uke før årsmøtet.

9.Arbeidsoppgaver for styret i 2010 – 2011


Styret gjennomgikk sakslisten, og styremedlemmenes oppgaver under årsmøtet ble avklart.


Vedr pkt 5 Valg:

•Styret innstiller Jan Hovde som ny revisor (2 år)

•Styret innstiller gjenvalg på Tor Ytrehus som leder i valgkomitéen


Vedr pkt 8 Eventuelle saker som er ønsket tatt opp av medlemmer

Ingen saker er meldt innen fristen


Vedr pkt 9 Arbeidsoppgaver for styret i 2010 – 2011

Fra styrets sider nevnes følgende oppgaver som ønskes prioritert:


Reguleringsspørsmål:

Det registreres at det arbeides med forslag til flere lokale endringer i gjeldende reguleringsplan for Sørøyåsen. Forslagene ser ut til å bety fortetting, veibygging og anlegg for avløp. Styret vil engasjere seg i behandlingen av slike saker, med bakgrunn i vedtektenes formålsparagraf.


Ferdselforhold:

Ferdsel om sommeren og vinteren krever i stigende grad samordning. Oppbrøytte bilveier om vinteren som krysser skiløyper er ett eksempel på dette. NHEF har påtatt seg ansvar for ”Stolheisen” over Minnilla sør for der Svartdalsvegen møter elva, og styret vil følge opp dette.


Påskearrangementet:

Styret tar sikte å opprettholde det tradisjonsrike arrangementet. 


Styresak 14. 2010 Forberedelse av påskearrangementet 2010

Opplegget ble gjennomgått.

Leder holder kontakt med Skileik-komiteen, som utgjøres av yngre krefter hos fam Lauritzen.

De tilstedeværende sa seg villig til å være med på dugnad for å forberede samlingsområdet på fredag 2. april fra kl 18.

Ivar Moen tenner opp grillen kl 1330 på lørdag.


Styresak 15. 2010 Oppdatering vedr jordskiftesaker Svartdalsvegen og Sørøyåsvegen

Leder orienterte. NHEF er ikke part i saken.

Pågående ankesak behandles i Frostating Jordskifteoverrett i Molde. Det er advokater som fører ordet i saksbehandlingen. Grunneiernes advokat (Oldren) ba om befaring i området i løpet av påsken, men dette ble ikke akseptert. Befaring vil gjennomføres i mai. Avgjørelse i ankesaken kan neppe påregnes før sent på sommeren.


Styresak 16. 2010 Oppdatering vedr skiløyper og vegbrøyting 2009 – 2010

Det ble orientert om forholdene. Stor løypemaskin innleid av Nerskogen løypeforening er i vinter blitt kjørt mellom Bløtslette og Skardalen, med avstikker fra Hovdehytta til Skrika – Minilldalssetrene. Løypekjøring har skjedd mandag og tirsdag i påskeuka.

V4 er brøytet flere ganger, senest til påske, med tilhørende brøyting av Svartdalsvegen fra krysset med V4 og fram til Berg-avkjørselen. Det antas at brøytingen er bestilt av bestemte hytteeiere. Hvem som har utført brøytinga er ikke kjent.

Leder opplyste at styret i Svardalsvegen veglag har ikke gitt tillatelser til brøyting av denne veien.

Ettersom det er lite snø denne vinteren, er brøyta veier som krysser skiløyper i beskjeden grad til sjenanse for skiløpere.

Jf styresak 12. 2010.


Styresak 17. 2010 Nettsidene

Bjørn Hafskjold orienterte. Han hadde registrert 9 tilslag pr dag i mars måned. Alice Rossnes Ødegaard spurte om det har kommet inn spørsmål fra leserne av nettsidene. Hafskjold opplyste at dette ikke har skjedd.


Styresak 18. 2010 Neste styremøte

Det var enighet om at neste styremøte holdes:

Torsdag 6. mai 2010 hos Hans Gunnar Auganes, i Bjarne Ness veg  9, Trondheim.


Referat ved

Hans Gunnar Auganes

sekretær


Mandag 3. mai 2010 kl 1930 - 2145

Sted: hos Hans Gunnar Auganes, Nardo i Trondheim


Deltakere fra styret:

Ivar Moen, leder

Bjørn Hafskjold

Åse Karin Aune

Hans Gunnar Auganes


Styresak 19.2010 Godkjenning av referat fra styremøte 3. mars 2010

Utkast til referat ble godkjent


Styresak 20.2010 Godkjenning av referat fra årsmøte 3.april 2010

Referat underskrevet av Hans Gunnar Auganes (referent) og Lars Hassel (oppnevnt i årsmøtet) ble lagt fram. Sekretæren forelegger snarest referatet til underskrift fra Grete Haug (oppnevnt i årsmøtet). 


Styresak 21.2010 Oppfølging av referatsaker og utsendte brev fra siste styremøte

•Jf styresak 12.2010

Bjørn Hafskjold har sendt brev til Fylkesmannen, med kopi til Direktoratet for naturforvaltning, og til Nerskogen løypeforening v/Stein Mjøen vedr hugging av trær i løypetrase innenfor verneområdet. Han har fått bekreftelse fra de to førstnevnte på at brevet er mottatt.

To av styremedlemmene meldte at de hadde observert stor løypemaskin kjøre opp løype sent langfredag kveld i påsken.

•Jf styresak 12.2010

Brev forfattet av Ivar Moen og Bjørn Hafskjold er sendt til Fylkesmannen, med spørsmål om det ut fra hans brev av 21. juni 2006 til Rennebu kommune, er riktig å oppfatte det slik at V3 og V4 ikke tillates vinterbrøytet. Det er ikke kommet bekreftelse fra på at brevet er mottatt.


Andre referatsaker

•Referat fra åpent forum etter årsmøtet 3. april 2010-05-04

Utkastet til referat ble gjennomgått, og justert på enkelte punkter.

•Sak for Jordskifteoverretten om vegspørsmål

I styremøte ble det lagt fram brev fra retten av 28. april 2010, med innkalling til partene til rettsmøte 15. – 16. juni 2010. I brevet heter det bl a: ”Vi ber alle parter om å møte for å ivareta sine interesser”. 

Av brevet framgår det at ankepartene (grunneierne) har advokat som representerer dem, samtidig som en del av de andre partene er representert ved advokater. Svært få av hytteeierne har knyttet til seg advokat som prosessfullmektig.

En gruppe hytteeiere, med bl a Ola Blokkum og Ivar Moen som medlemmer, er oppført med advokat Bjørn Hovstad som prosessfullmektig. Denne gruppen ønsker at hytteeierne skal beholde innflytelse over styringen av veisystemet, slik som fastsatt i Jordskifterettens dom i 2009.     

På ekstraordinært årsmøte i Svartdalsvegen veglag 7. desember 2009 ble det vedtatt at veglaget skal dekke Hovstads honorar som prosessfullmektig for de hytteeiere han representerer i denne saken.

Det er åpent for andre berørte hytteeiere å la seg representere av advokat Bjørn Hovstad.

Styret finner det riktig at det sendes ut egen melding til NHEFs medlemmer med informasjon om dette, slik at medlemmer kan slutte til den nevnte gruppen og dermed bli representert av advokat Bjørn Hovstad i saken.

Sekretæren vil sende ut melding om dette, med fullmaktsformular som kan fylles ut og sendes til Ola Blokkum.


Styresak 22.2010 Kassererfunksjon og økonomi

Avtroppende kasserer Alice Ødegaard var forhindret far å delta i dagens  styremøte. Påtroppende kasserer Åse Karin Aune vil ta direkte kontakt med henne etter møtet, slik at de kan samarbeide om overlevering av dokumenter, fullmakter og informasjon.

Under åpent forum etter årsmøtet ble det spurt om separat regnskap for stolheisen. Styret ber om at det for 2010 angis i egen note hvilke  kostnader og inntekter som gjelder stollheisen. 

Styret ønsker en oversikt over hvem som har betalt medlemskontingent for 2009 og hittil for 2010. Oversikten skal sammenholdes med oppdatert medlemsliste, slik at kasserer eller sekretær kan sende ut påminning til dem som ikke har betalt.

Medlemslista inneholder 58 navn pr 1. mai. Lista ble gjennomgått og kommentert. Det vil være nyttig å ta direkte kontakt med noen av dem som er oppført på lista, for å bekrefte eller kontrollere medlemskapet. Sekretæren tar seg av dette.

 

Styresak 23.2010 Styrets arbeidsoppgaver i inneværende periode:

•Ideutveksling og definering arbeidsoppgaver

Styret drøftet først de sakene som ble nevnt for årsmøtet

Reguleringsspørsmål:

Styrets medlemmer må følge godt med på kommunens internettsider og i RennebuNytt for å fange opp plansaker som kommer til behandling i kommunen. NHEFs uttalelse i 2009 om reguleringsplan for Vollenget kan tjene som mal for senere uttalelser.

Ferdselforhold:

Stolheisen ivaretas av en egen gruppe med Ivar Moen, Tor Bustad og Magne Grendal som medlemmer. I sommer skal det utføres beising, kontroll av wire, tau, fester og fundament. Nytt tau vil bli innkjøpt, men utskiftning kan trolig utstå til neste år.

Det synes å være økende ferdsel med stolheisen og over brua ovenfor Minilldalssetrin, noe som setter spor i myrlendet nær stolheis og bru. Styret ønsker at Turistforeningen blir forespurt om det kan være aktuelt med utlegging av lemmer eler lignende i partier der myra blir mest oppgått. Lederen tar seg av dette. 

Vi avventer svar fra Fylkesmannen på brev om forståelsen at V3 og B4 ”forutsettes ikke brøytet”. Styret er interessert i å få kjennskap til hvem som har utført og bekostet brøytingen på V4 og midtre del av Svartdalsvegen i vinter.

Brøyting av vei merket ”privat” i forlengelsen av V2 fra krysset med V4 gjør det vanskelig å passere denne veien på ski og med pulk. Det er ønskelig at de som har ansvaret for brøytingen sørger for gode passeringspunkter for skiløpere. Sekretæren vil prøve å finne fram til hvem som har ansvaret.


Påskearrangementet:

Årets arrangement ble gjennomført på utmerket måte. Styret berømmer spesielt gruppen som tok seg av skileik / skirenn.  Styret kommer tilbake til planleggingen av neste års arrangement på et senere styremøte.

Initiativ til fugleseminar for hyttefolket:

I møtet ble kastet Ivar Moen fram ide om at NHEF kan ta initiativ til å holde et seminar i sommer for fugleinteresserte blant hyttefolket. Bjørn Hafskjold rådfører seg med Lisbeth Tangen om mulighetene for et slikt tiltak. 


Styresak 24.2010 Nettsidene

Bjørn Hafskjold orienterte. Han foreslo og fikk tilslutning til å registrere domenenavnet nerskogenhytteeierforening.no i tillegg til nerskogenhytteeierforening.org. Han tok også opp tanken om å gjøre bruk av nytt elektronisk dokumentarkiv for foreningen, basert på nettløsninger.  Dette må vurderes nærmere. Referat fra årsmøte og styremøte i april vil nå legges ut på nettet.


Styresak 25.2010 Styremøter framover

Det var enighet om at neste styremøte holdes:

Lørdag 14. august 2010 fra kl 1800 hos Åse Karin Aune på Nerskogen,

Lørdag 6. nov 2010 hos Bjørn Hafskjold på Nerskogen eller i Trh

Møte i siste uke av feb 2011 hos Ivar Moen på Nerskogen.  Skolenes vinterferie i Trondheim er 21. – 25. feb i 2011. Dato fastsettes senere. 


Referat ved

Hans Gunnar Auganes

sekretær


Fredag 13. august 2010 kl 1900 - 2050

Sted: Hos Åse Karin Aune, Nerskogen


Deltakere:

Ivar Moen, leder

Bjørn Hafskjold

Åse Karin Aune

Hans Gunnar Auganes


Styresak 26.2010 Godkjenning av referat fra styremøte 3. mai 2010

Utkast til referat ble godkjent.


Styresak 27.2010 Andre referatsaker 

Referat fra årsmøtet 3. april 2010 har nå fått de nødvendige underskrifter. Skannet kopi av original er sendt til alle styremedlemmer.


Bjørn Hafskjold har drøftet med Lisbeth Tangen mulighetene for et fugleseminar for hyttefolket på Nerskogen. Hun var positiv, og hadde anbefalt et opplegg til neste vår. Bjørn Hafskjold følger dette opp videre.


Leder har purret på svar på brev til Fylkesmannen vedr hugging av trær i løypetrase innenfor verneområdet. Saksbehandler er Terese Rud. Leder har snakket med henne, og hun har takket for henvendelsen. Brevet er nå oversendt til oppsynsmannen for landskapsvernområdet, og de forventes at han vil foreta en befaring.


Leder har også purret på svar på brev til Fylkesmannen ved spørsmålet om V3 og V4 ikke tillates vinterbrøytet. Saksbehandler er Hanne Nordgård, saksnr  er 2007 – 5760.


Bjørn Hafskjold orienterte om avsluttet jordskifterettsak vedr merking av vernegrensen for Trollheimen landskapsvernområde.

Han hadde mottatt rettsbokutskrift fra rettens møter 18. mars og 2. juli 2010. Retten har nå foretatt grensejusteringer med bakgrunn i krav fra grunneiere og hytteeeiere. 

De endelige grensene er slik at hytteeiendommer ikke blir liggende innenfor verneområdet. Kart som viser grensene er utarbeidet. 

Bjørn Hafskjold overleverte dokumentene til sekretæren for arkivering.


Hans Gunnar Auganes orienterte om kontakt med Alf Erik Lånke, ansvarlig for snøbrøyting på veg merket ”privat” (i forlengelsen av V2 fra krysset med V4). Slik som det er blitt brøytet de siste vintrene, har det vært vanskelig å krysse denne veien på ski og med pulk. Det ble satt fram ønske om at det ved brøytingen sørges for gode passeringspunkter for skiløpere, og Lånke stilte seg velvillig til dette.


Styresak 28.2010 Økonomi og medlemsoversikt

Kasserer Åse Karin Aune orienterte. Hun har nylig sendt ut purring for innbetaling av medlemskontingent for 2010. Før dette ble gjort hadde hun mottatt innbetaling fra 19 medlemmer. Sammenliknet med antallet innbetalinger for 1 og 2 år siden, betyr dette en nedgang.

Sekretæren gjorde oppmerksom på at han ved årets utsendelse av invitasjon til årsmøtet, hadde brukt epost til de aller fleste, og ikke sendt ut papirblankett for innbetaling til medlemmene.

Foran neste styremøte (planlagt til 6.nov) skal kassereren sette opp oversikt som viser hvem av medlemmene som ennå ikke har betalt. Til disse skal det så sendes påminning med vedlagt giroblankett for 2010 i løpet av november.

Etter nyttår skal det sendes ut epost til medlemmene med ønske om innbetaling av kontingent for 2011.

Kassereren har sendt krav til Trondheim turistforening om kr 1.500 som vederlag for tilsyn og vedlikehold av stolheisen i 2010.


Styresak 29.2010 Nettsidene

Bjørn Hafskjold orienterte. Han la fram statistikk som viste utviklingen i besøkstallet. Det kom fram forslag om å legge ut informasjon om tilbudene på Svartdalssetra om sommeren. Dette fikk støtte, og Bjørn Hafskjold vil ordne dette.


Styresak 30. 2010 Stolheisen

Ivar Moen meldte at stolheisgruppa (Ivar Moen, Tor Bustad og Magne Grendal) ikke hadde vært aktive hittil i sommer.

Det er behov for oppsmøring av bevegelige deler, det er nå tungt å dra stolen. Nytt trekktau vil bli innkjøpt, men utskiftning kan trolig utstå til neste år.

Ideutveksling og definering arbeidsoppgaver

Styret drøftet først de sakene som ble nevnt for årsmøtet


Den økende ferdsel med stolheisen setter spor i myrlendet nær stolheis på begge sider. Styret ber Bjørn Hafskjold forespørre Trondheim turistforening om det kan være tilrådelig med utlegging av lemmer eller lignende i de partier av myr som blir mest oppgått.

Det ble nevnt i styremøte at Sørøyåsen hytteeierforening i sommer har lagt ut planker på en del myrstrekk av stien fram til Minnilldalsbrua. Samtidig er gamle paller blitt samlet sammen på ett punkt. 


Styresak 31.2010 Svartdalssetervegen og ankesakene i overjordskifteretten

Ivar Moen orienterte om møte og befaring avholdt av retten med representanter for partene 14. juni 2010.

Ola Blokkum i styret for Svartdalsvegen har sendt ut egen orientering om møtet og befaringen. En avventer nå om retten vil beslutte å avvise anken, eller ikke.

Veglaget holder ordinært årsmøte 4. sept. Styret henstiller til foreningens medlemmer å delta på årsmøtet for å ivareta sine interesser.


Styresak 32.2010 Styremøter framover

Neste styremøte blir enten torsdag 4. nov i Trondheim, eller lørdag 6. nov 2010 på Nerskogen. Lederen vurderer alternativene, og tar nærmere kontakt.

Møte i siste uke av feb 2011 hos Ivar Moen på Nerskogen.  Skolenes vinterferie i Trondheim er 21. – 25. feb i 2011. Dato fastsettes senere. 


Styresak 33.2010 Eventuelt

Bjørn Hafskjold gjorde oppmerksom på at tilgjengelige kart over området, med hytter og veier inntegnet, ikke er oppdatert etter 2006. Ivar Moen tar kontakt med Rennebu kommune om status for oppdatering av kart.


Referat ved

Hans Gunnar Auganes

sekretær


Onsdag 10. november 2010 kl 1930 - 2200

Sted: hos Bjørn Hafskjold, Tillerringen 54, Trondheim


Deltakere fra styret:

Ivar Moen, leder

Bjørn Hafskjold

Åse Karin Aune

Hans Gunnar Auganes


Andre deltakere:

Ola Blokkum, leder i Svartdalsvegen veglag, var til stede under behandlingen av pkt 5.


Innkallingen ble godkjent.


Styresak 34.2010 Godkjenning av referat fra styremøte 13. aug 2010

Utkast til referat ble godkjent.


Styresak 35.2010 Andre referatsaker

Styreprotokoll-bok

Styrets leder Ivar Moen la fram nyinnkjøpt styreprotokoll-bok. På de første siden hadde han satt inn foreningens vedtekter vedtatt i 2009, registreringsdokumentet fra Brønnøysundregistrene, og referat fra årsmøtene i 2009 og 2010. Referater fra styremøtene i mai og august 2010 ble også satt inn i protokollboka. Styremedlemmene signerte deretter disse referatene.

Hele styret var enig i at en gjennom ordningen med slik styreprotokoll sikrer at foreningens viktigste dokumenter vil bli betryggende tatt vare på.

Styrets medlemmer signerte endringsmelding til Brønnøysundregistrene, med oppdatering og retting av enkelte punkter. Leder besørger innsending av endringsmeldingen.


Oppdatering av kart

Ivar Moen har hatt kontakt med Rennebu kommune om status for oppdatering av kart. Konklusjonen er at det ikke vil bli laget oppdatert kart med det første.


Fugleseminar

Bjørn Hafskjold vil videreføre kontakten med Lisbeth Tangen om opplegg for et fugleseminar for hyttefolket på Nerskogen til våren 2011. Det tas sikte på å presentere et opplegg på årsmøtet i 2011.


Hugging av trær i løypetrase

Det er ikke kommet svar på brev til Fylkesmannen vedr hugging av trær i løypetrasé innenfor verneområdet. Leder vil purre på saken ved å ta kontakt med saksbehandler Terese Rud.


Spørsmålet om V3 og V4 ikke er tillatt vinterbrøytet

Det er kommet svar fra Fylkesmannen vedr spørsmålet om V3 og V4 ikke tillates vinterbrøytet, i brev av 1. okt 2010, med kopi til Rennebu kommune.

Fylkesmannen uttaler at han med bakgrunn i sammenhengen finner det naturlig å tolke uttalelsen i det aktuelle saksframlegget fra rådmannen slik at kommunen forutsetter at vegene V3 og V4 ikke skal vinterbrøytes.  Fylkesmannen skriver at forutsetningen i saksframlegget må anses som en ikke bindende oppfordring om at vegene ikke skal brøytes.

Fylkesmannen nevner også adgang til å gi rettslig bindende bestemmelser til reguleringsplan med forbud mot brøyting av veg, ikke er uproblematisk.

Ut fra Fylkesmannens brev mener styret at det var en forutsetning for kommunen når vegløsningen ble godkjent, at V3 og V4 ikke skulle vinterbrøytes. Styret mener at disse vegene ikke bør vinterbrøytes, av hensyn til ferdsel på ski (også med pulk), og transport med snøskuter. Styret vil derfor be Sørøyåsvegen BA, som har ansvaret for driften av de to veiene, om å følge opp nevnte forutsetning, og unngå vinterbrøyting. 

Styret sender kopi av brevet til Svartdalsvegen veglag, Sørøyåsvegen BA og Sørøyåsen hytteforening.


Snøbrøyting av veg merket ”privat”

Veg merket ”privat” går i forlengelsen av V2, fra krysset med V4. Hans Gunnar Auganes vil minne Alf Erik Lånke, som har ansvaret for snøbrøyting av denne vegen, om at det i vinter sørges for gode passeringspunkter for skiløpere.


Låsing av stolheisen

Ivar Moen opplyste fra stolheisgruppa (Ivar Moen, Tor Bustad og Magne Grendal) at heisen ville bli avlåst 14. nov 2010. Det tas sikte på at den låses opp igjen 2. påskedag i 2011.


Utlegging av lemmer eller lignende på beferdet myrstrekning ved stolheisen

Bjørn Hafskjold har forespurt Trondheim turistforening ved løypesjef Odd Harald Eriksen om muligheter for utlegging av lemmer eller lignende i de partier av myra ved stolheisens vestre feste som blir mest opptråkket av fotturister. Hafskjold har tilbudt dugnadsinnsats fra NHEF ved slik utlegging. Eriksen i TT vil drøfte med Fylkesmannen om slik utlegging kan tillates. Hafskjold vil holde kontakt med TT.

 

Styresak 36.2010 Økonomi og medlemsoversikt

Kasserer Åse Karin Aune orienterte.

Hun har nå løst de siste praktiske problemer med å bruke nettbank til alle bankforretninger for foreningen.

Trondheim Turistforening har i samsvar med avtale innbetalt 1.500 kr som vederlag for tilsyn og vedlikehold av stolheisen i 2010.

Kassabeholdningen (likviditetsbeholdningen) er pt tilfredsstillende.

Kassereren skal nå sende ut siste purring for innbetaling av medlemskontingent for 2010 til de medlemmer som ikke har betalt

Pr 15. jan 2011 skal det sendes ut e-post til medlemmene med melding om at styret ønsker at kontingent for 2011 gjerne blir innbetalt senest 15. februar 2011. De medlemmer en ikke når med e-post vil få meldingen som vanlig brevpost. Kasserer og sekretær samarbeider om denne utsendelsen.

Styret uttrykte stor tilfredshet med arbeidet til kassereren.


Styresak 37.2010 Nettsidene (nerskogenhytteeierforening.org)

Bjørn Hafskjold la fram statistikk som viste fortsatt positive besøkstall. Han hadde hatt kontakt med setereierne på Svartdalssetra, som vil oversende informasjon om sine tilbud til turgåere før neste sommersesong, slik at informasjonen kan legges ut på nettsidene.


Styresak 38.2010Svartdalsvegen og rettsbok fra Jordskifteoverretten

Ola Blokkum, leder i Svartdalsvegen veglag deltok under dette pkt.


Bjørn Hafskjold innledet med å peke på de viktigste konklusjoner fra rettsboken. Saken ble deretter drøftet.

Jordskifteoverretten opprettholder dommen fra 2009 fra Jordskifteretten, bortsett fra at det gjøres en retting i det nye veglagets vedtekter. Dette gjelder § 2, siste ledd, som endres slik at veglaget ikke defineres som et eierlag. Ordene “er et eierlag og” strykes.


Ankefrist mot dommen i Jordskifteoverretten er 6. des 2010. Dommen må i så fall ankes inn for Lagmannsretten. Ankeadgangen er av advokat Bjørn Hovstad vurdert til kun å gjelde Jordskifteoverrettens saksbehandling og rettsanvendelse. 


Styret hadde en grundig og god diskusjon etter Bjørn Hafskjolds gjennomgang av rettsboken, slik at styret fikk en lik forståelse av innholdet.


Det framgår av 2009-dommen fra Jordskifteretten i pkt 2 om ”overgangsbestemmelser” at et interimstyre skal sørge for at det blir kalt inn til årsmøte i henhold til vedtektene for det nye veglaget. Interimstyret skal forberede årsmøtet, og har ansvar for vegen inntil nytt styre er valgt. Ola Blokkum er en av tre medlemmer, utpekt av retten, til dette interimstyret.

Styret i NHEF regner med at interimstyret vil holde sitt første møte kort tid etter at ankefristen er utløpt, slik at veglaget vil være etablert og i gang med sin virksomhet i løpet av våren 2011.

 

På det første årsmøtet i veglaget skal det velges et styre på fem medlemmer, hvorav to som representerer hytteeierne. For disse to skal det velges et felles varamedlem. Styret i NHEF anser det viktig at velkvalifiserte kandidater blir foreslått til disse vervene. Likeledes er det viktig med gode kandidater til valgnemnda.


Videre la styret vekt på følgende: På det første årsmøtet vil det være svært viktig med sikker møteledelse, samtidig som at en klar forretningsorden følges. Dette krever at interimstyret har forberedt møtet grundig.


Det er årsmøtet som skal fastsette størrelsen på årsavgift for lagets medlemmer, bomavgifter for andre som kjører på vegen, tilknytningsavgift for nye hytter, og spesielle avgifter. Grunnlaget for satsene må være forslag til et realistisk driftsbudsjett for veglaget, satt opp av interimstyret. Styret håper at satsene fra starten av vil kunne framstå som positive for hytteeierne. 


Styret mener at NHEF bør støtte arbeidet med å etablere og få i gang det nye veglaget, med tanke på at det skal fungere godt for hytteeierne og de andre medlemmer i laget.  Styret tar derfor gjerne i mot henvendelser fra interimstyret, og vil følge opp disse.


Styresak 39.2010 Styremøter framover

Neste styremøte holdes 20. februar 2011 kl 1000 i Hans Gunnar Auganes sin hytte på Nerskogen.

På dette møtet vil i alle fall følgende saker tas opp:

•Årsmelding for 2010

•Opplegg for påskearrangementet

•Vegspørsmålet

•Tiltak for verving av nye medlemmer


Styresak 40.2010 Eventuelt

Sekretæren la fram kopi av informasjon fra styret i Sørøyåsen hytteforening (SHF), som i oktober er lagt ut på nettstedet nerskogen.net  (www.nerskogen.net/lag-foreninger/soroyasen-hytteforening/)                   

I informasjonen nevnes at styret i SHF har en dialog med TT, og at SHF tilbyr seg å hjelpe til med å få “utbedret gangbanene fra taubanen og opp til veien til Svartdalssetra”.

Hans Gunnar Auganes fikk i oppdrag å ta kontakt med styret i SHF for å orientere om NHEFs eksisterende faste avtaler og samarbeid med TT vedrørende tilsvarende tiltak.  Jf Styresak 32, lengre fram i dette referatet, siste pkt.

 

Referat ved Hans Gunnar Auganes, sekretær