2014

Referater fra styremøter i Nerskogen Hytteeierforening 2014


Lørdag 22. februar 2014 kl. 0900-1100

Sted: Bjørn Hafskjolds hytte på Nerskogen


Deltakere fra styret:

Ivar Moen, styreleder

Bjørn Hafskjold, styremedlem

Åse Karin Aune, kasserer

Marianne Hassel, sekretær


Styresak 01.2014 Godkjenning av innkalling til styremøtet

Innkallingen ble godkjent.


Styresak 02.2014 Godkjenning av referat fra ekstraordinært styremøte 09.11.2013

Utkast til referat ble godkjent.


Styresak 03.2014 Referatsaker

Fellesmøte. Mail fra Olav Stenhaug om invitasjon til et felles møte for hytteierforeningene på Nerskogen. Tema for møtet er blant annet å kartlegge om det er interesse for en felles henvendelse overfor Rennebu kommune. Styret i Nerskogen Hytteeierforening er positiv til initiativet. Bjørn stiller som vår representant.


Veilaget. Konstituerende møte i veilaget er, etter vår mening, lagt til en noe ugunstig dato. Ivar tar kontakt om det er mulig å endre datoen til en av dagene i påskeuken.


Snøhulebygging-Tematilbud til medlemmene. På grunn av manglende snø måtte temaaktiviteten snøhulebygging avlyses. Det var heller ingen påmeldte til aktiviteten, noe vi håper skyldes snømangelen og ikke mangel på interesse for temaet. Vi satser på å gjennomføre aktiviteten neste år, og håper da på en snørik vinter.


Styresak 04.2014 Hjemmesiden

Bjørn har laget en flott ny hjemmeside. Oversiktlig, brukervennlig og fin layout.

Vedtak: Styret er godt fornøyd med den nye layout- ”Godt jobba”!


Styresak 05.2014 Trondhjems Turistforening

Ivar har sendt nytt brev til TT og purrer skriftlig svar med avklaringer, forsikringer og videre planer for stolheisen kontra alternativ bru.

Vedtak: Styreleder vil purre på svar for å få en tydelig avklaring.


Styresak 06.2014 Årsmøtet 2014

Gjennomgang av innkalling og styrets årsberetning for 2013. Gjennomgang av årsregnskap for 2013. Reviderte utkast sendes styremedlemmene på mail før endelig godkjenning.


Styresak 07.2014 Påskearrangementet

Skileik, lunsj og årsmøte. Oppgavefordeling og ansvar stort sett som i fjor. Endelig ansvarsfordeling og planer bestemmes på styremøtet i påsken.


Styresak 08.2014 Valg 2014

To av styrets medlemmer er på valg. Styret ber valgkomiteen starte sitt arbeid i god tid før årsmøtet.

Vedtak: Ivar tar kontakt med leder av valgkomiteen.


Styresak 09.2014 Sommeraktiviteter

Vi satser på et turtilbud  til medlemmene helga 09.-10. august 2014. Overnatting med telt eller dagstur med div. aktiviteter.

Vedtak: Nærmere informasjon kommer på vår hjemmeside.


Styresak 10.2014 Neste styremøte

Torsdag 17. april 2014 kl. 1700 på hytta til Bjørn.


Styresak 11.2014 Eventuelt

Inngjerding. Inngjerding/ strømgjerde rundt hytteeiendommene ble diskutert uten en konkret konklusjon.


Tilskudd. Tilskudd 5000,- (engangssum) til løypeforeningen ble diskutert.

Vedtak: Saken tas opp som sak på årsmøtet.


Nerskogen 22.02.2014

Ivar Moen, Bjørn Hafskjold, Åse Karin Aune, Marianne Hassel


Torsdag 17. april 2014 kl. 1700-1900

Sted: Bjørn Hafskjolds hytte på Nerskogen


Deltakere fra styret:

Ivar Moen, styreleder

Bjørn Hafskjold, styremedlem

Åse Karin Aune, kasserer

Marianne Hassel, sekretær


Styresak 12.2014 Godkjenning av innkalling til styremøte

Innkallingen ble godkjent.


Styresak 13.2014 Godkjenning av referat fra styremøtet 22.02.2014

Utkast til referat ble godkjent.


Styresak 14.2014 Referatsaker

Påskeskirenn

Ivar har satt opp/hengt opp oppslag om skirennet i nærområdet.

 

Fellesmøtet i ”Nerskogen Hyttenettverk”

Bjørn refererte fra møtet. Temaet omhandlet blant annet innspill til kommunen om hva hytteeierne prioriterer. En kortverson tas av Bjørn på årsmøte.


Styresak 15.2014 Årsmøtet i Veilaget 5. April 2014

Bjørn deltok, og informerte styret om møtet. Protokoll fra møtet er ikke utsendt. Styret henviser til protokollen for videre informasjon.


Styresak 16.2014 Forberedelse til Årsmøte 2014 i Nerskogen Hytteeierforening

Styreleder leder årsmøtet og leser hovedpunktene i Styrets Årsberetning.

Generelle forberedelser og gjennomgang av årsmøtepapirene til årsmøtet 19. April.


Styresak 17.2014 Påskearrangementet

Skileik og lunsj. Oppgavefordeling og ansvar stort sett som i fjor.

Vi har fått fine premier også i år. Takk til alle bidragsytere.


Styresak 18.2014 Sommer/høstaktivitet i NHEF 2014

Bjørn informerer og lodder stemningen på årsmøte.


Styresak 19.2014 Stolheisen

Ivar sammenkaller arbeidsgruppa for stolheisen. 28.juni 2014


Styresak 20.2014 Neste styremøte

Søndag 17. August. Kl. 10.00. Ivar sin hytte på Nerskogen, om ikke annet blir bestemt.


Styresak 21.2014 Eventuelt

Arbeidet med ny hjemmeside er avsluttet. Bjørn får utbetalt godtgjørelse i henhold til referat fra  styremøtet 26.10.2013, styresak 36.2013.


Nerskogen 17.04.2014

Ivar Moen, Bjørn Hafskjold, Åse Karin Aune, Marianne Hassel


Søndag 17. august 2014 kl. 1000-1230

Sted: Ivar Moens hytte på Nerskogen


Deltakere fra styret:

Ivar Moen, styreleder

Bjørn Hafskjold, styremedlem

Ola Loe, nyvalgt styremedlem

Marianne Hassel, sekretær


Åse Karin Aune, styrets tidligere kasserer, deltok på deler av møtet


Styresak 22.2014 Godkjenning av innkalling til styremøte

Innkallingen ble godkjent.


Styresak 23.2014 Godkjenning av referat fra styremøtet 17.04.2014

Utkast til referat ble godkjent.


Styresak 24.2014 Referatsaker

”Nerskogen Hyttenettverk”

Bjørn refererte fra møtet. Temaet var i hovedsak eiendomsskatt til Rennebu kommune som blir innført pr. 01.01.2015. Hva får hytteeierne tilbake? Bjørn undersøker videre.


Nettsiden til Nerskogen Hytteeierforening

Nettsiden blir jevnlig besøkt. ca. 30 pr dag. Bjørn gjør noen endringer og forbedringer etter innspill fra Ola.


Postkasse

Tidligere forslag om oppsetting av postkasse utgår, da vi anser behovet som lite.


Informasjonsoppslag

Ny laminert ”plakat” med enkel informasjon om Hytteeierforeningen og hvordan man kan bli medlem settes på oppslagstavlen ved skolen. Marianne og Bjørn jobber med ny layout.


Styresak 25.2014 Kassererfunksjon

Ola Loe overtar kassererfuksjonen etter tidligere kasserer Åse Karin Aune.

Ivar sender oppdatert informasjon til Brønnøysundsregisteret.


Styresak 26.2014 Det nye veilaget

Medlemmene savner informasjon i hva som skjer vedr. gjeld, avgifter og bom.

Ivar har fått mange henvendelser og spørsmål. Også i forhold til dårlig veistandard etter påske.

Ola Loe, som også sitter i styret i det nye veilaget orienterte kort om situasjonen:

- Veilagets styre: Tore Holtan, Ola Loe, Maja Britt Renander, Synnøve Bruholt og Alf E. Lånke.

- Synnøve Bruholt er valgt som vedlikeholdansvarlig.

- Nødvendige vedlikeholdsarbeider sendes ut på anbud til lokale entreprenører.

- Budsjett ca. 50.000 pr år.

- Eventuell restgjeld må dokumenteres og godkjennes før utbetaling.

- Bom. Innføring av bom blir behandlet i ekstraordinært årsmøte i begynnelsen av september.


Styresak 27.2014 Stolheisen og klopper

Vi har motatt etterspurt svar fra TTF vedr. stolheisen.  Styresak 35. 2013. TTF påtar seg alt ansvar og økonomiske utbedringer i forhold til heisens sikkerhet, men stoler på at

Nerskogen Hytteeierforening gir gode tilbakemeldinger på heisens tilstand i bruksesongen.

Styret beslutter følgende vedtak til utbedringer:

- Sikring av trinsene i forhold til mulige personskader.

- Utvidelse av plattformen på vestsiden.

Arbeidene bestilles utført av Kjell Lund. Ivar sender brev til TTF om vedtak.


Kloppene ble justert på dugnaden og ligger stødig og fint. Vi starter også planlegging og bestilling av materialer til klopper på de øverste myrene. Ivar måler opp og vurderer behov.


Styresak 28.2014 Tematilbud

Vi har stor tro på vårt opplegg med snøhulebygging torsdag/fredag i vinterferien.

Håper på masse snø. Skisser og planer legges ut på nett.


Styresak 29.2014 Hjemmeside–honorar

Styret opprettholder sitt vedtak om utbetaling av honorar for arbeid med hjemmesiden.

Styresak 36.2013 og Styresak 21.2014. Vedtaket ble besluttet da Bjørn var fratrått.


Styresak 30.2014 Eventuelt

Følgende tema ble diskutert:

- Ladestasjon på parkeringsplassen.

- Internett, bredbånd. En sak for Hytteeierforeningen? Bjørn tar det med til ”Hyttenettverket”

- Vedtekter. Siste endring 2009. Gjennomgang neste møte. Evnt. Innspill sendes Marianne

  innen 1. oktober.


Styresak 31.2014 Neste styremøte

Onsdag 22. oktober 2014 kl 20.00. Telefonmøte med base hos Marianne, Teglbrennerveien 2, 7013 Trondheim.


Nerskogen 17.08.2014


Ivar Moen, Bjørn Hafskjold, Ola Loe, Marianne Hassel


Onsdag 22. oktober 2014 kl. 2000-2200 (foreløpig)

Sted: Hos Marianne Hassel, Trondheim


Deltakere fra styret:

Ivar Moen, styreleder, deltok pr. telefon

Bjørn Hafskjold, styremedlem

Ola Loe, kasserer

Marianne Hassel, sekretær


Styresak 32.2014 Godkjenning av innkalling til styremøte

Innkallingen ble godkjent.


Styresak 33.2014 Godkjenning av referat fra styremøtet 17.08.2014

Utkast til referat ble godkjent.


Styresak 34.2014 Referatsaker

”Nerskogen Hyttenettverk”

Bjørn Hafskjold informerte styret om at det ikke foreligger nye saker i Hyttenettverket siden deres forrige møte.


Informasjonsoppslag

Ny laminert ”plakat” med enkel informasjon om Hytteeierforeningen og hvordan man kan bli medlem settes på oppslagstavlen ved skolen. Utkast til layout ble fremlagt og godkjent på møtet.


Brønnøysundregisteret

Informasjon om styrets nye sammensetning er oversendt Brønnøysund.


Nye Veilaget – Årsmøte

Ola Loe orienterte:

- Ca. 15 medlemmer deltok på møtet.

- Møtet omhandlet elektronisk bom.

- Mange innspill og diskusjoner.

- Årsmøtet vedtok at det installeres elektronisk bom til en kostnad på 350.000,- ferdig operaiv.

- Det vil bli innkrevd et engangsbeløp på kr. 2000,- pr. Medlem i veilaget

- Bommen planlegges ferdig montert våren 2015

- Medlemslisten i veilaget er ikke komplett, de siste tomtesalg er ikke registrert.

- Olav Ytterhus er engasjert til å skrape veien ved behov.

- Parkeringsplass og vei vil bli skrapt før vinteren.


Styresak 35.2014 Veilagets styremøtereferater

Styremøtereferatene fra Veilaget legges ut på Nerskogen Hytteeierforening sin hjemmeside.


Styresak 36.2014 Hjemmesiden til Nerskogen Hytteeierforening

Bjørn Hafskjold gjør noen endringer slik at det skal bli lettere å finne frem for de som

ønsker å melde seg inn i foreningen.


Styresak 37.2014 Klopper

Vi planlegger nye klopper på myrene oppe på snaufjellet. Tiltaket må avklares med Fylkesmannen gjennom Trondhjems Turistforening. Bjørn Hafskjold skriver brev til Turistforeningen. Vi tar sikte på at materialer til nye klopper kan kjøres ut i vinter. De ferdiglagte kloppene trenger også noen forbedringer.


Styresak 38.2014 Tematilbud - Snøhulebygging

I vinterferien, torsdag den 26. februar blir det snøhulebygging så fremt det er tilstrekkelig med snø.

Vi har tro på at dette kan være et spennende tilbud til mange av våre medlemmer.

Mer informasjon om temaet sendes ut på mail til medlemmene i slutten av januar.


Styresak 39.2014 Vedtekter for Nerskogen Hytteeierforening

Eventuell endring av Vedtektene, spesielt med tanke på nye forhold som Hyttenettverk og Veilag,

tas opp på neste styremøte.


Styresak 40.2014 Eventuelt

Den nye informasjonsplakaten til NHEF settes opp i februar i vinterferien.


Styresak 41.2014 Neste styremøte

Søndag 22. februar 2014 kl 09.30 Ivar Moen sin hytte på Nerskogen


Trondheim 22.10.2014


Ivar Moen, Bjørn Hafskjold, Ola Loe, Marianne Hassel