2014

PROTOKOLL fra Årsmøte 2014 i Nerskogen Hytteeierforening

Påskeaften 19. april 2014

Sted:  Ved Ivar Moens hytte ved Svartdalstjønna på Nerskogen


Ved møtets begynnelse var 12 medlemmer til stede på årsmøtet, jf vedlagt liste.


Årsmøtet ble åpnet av foreningens leder, Ivar Moen, som også ble valgt som møteleder


1. Godkjenning av innkalling


Vedtak: Det framkom ingen innvendinger mot innkallingen, som ble godkjent.


2. Valg av to medlemmer til å kontrollere og underskrive protokollen.

 

Vedtak:  Arnstein Bostad  og Marte Bredeveien  ble valgt etter forslag fra Ivar Moen.

Marianne Hassel  ble valgt som referent.


3. Styrets årsberetning 2013


Foreningens leder Ivar Moen gjennomgikk årsberetningen. 

Det ble gitt utfyllende kommentarer til enkelte punkter i beretningen.


Vedtak:  Styrets årsberetning ble godkjent.


4. Regnskap for 2013


Styremedlem / kasserer Åse Karin Aune presenterte foreningens regnskap for 2013.

Foreningens valgte revisor Jan H. Hovde hadde gjennomgått regnskapet og signert det sammen med kasserer.


Vedtak:  Det fremlagte regnskap ble godkjent.


5. Medlemskontingent for 2014


Styret foreslår at kontingenten beholdes uendret. Kr 100,- pr. år


Vedtak:  Styrets forslag ble godkjent.


6. Valg


Valg av to styremedlemmer for to år, etter innstilling fra valgkomiteen:

Valgkomiteens leder, Tor Ytrehus, orienterte om komiteens arbeid.

Innstilling fra valgkomiteen på følgende kandidater:

Styremedlem for 2 år: Marianne Hassel (gjenvalg)

Styremedlem for 2 år: Ola Loe (nyvalg)


Vedtak:  De foreslåtte kandidater ble valgt ved akklamasjon.


Valg av leder i valgkomitéen for ett år, etter innstilling fra styret.

På vegne av styret foreslo Ivar Moen gjenvalg av Tor Ytrehus som leder for ett år.


Vedtak: Tor Ytrehus ble valgt ved akklamasjon.


Etter valget har foreningen følgende tillitsvalgte fram til ordinært årsmøte i 2014:


Styret:

Leder: Ivar Moen (på valg 2015)

Medlem: Bjørn Hafskjold (på valg 2015)

Medlem: Ola Loe (på valg 2016)

Medlem: Marianne Hassel (på valg 2016)


Valgkomiteen:

Leder: Tor Ytrehus (på valg 2015)

Lisbeth Tangen (på valg 2015)

Hans Gunnar Auganes (på valg 2015)


Revisor:

Jan H. Hovde


7. Stolheisen, rapport om status og vedlikehold


Ivar Moen orienterte om forholdene rundt saken.


8. Aktivitetsplaner fra styret i 2014-2015


Bjørn Hafskjold orienterte og loddet stemning og interesse for videre arbeid med aktivitetstilbud til medlemmene.


Vedtak:  Vi tar sikte på å få gjennomført vårt planlagte turtilbud i august.


9. Eventuelle saker som er ønsket tatt opp av medlemmer.


Forslag fra styret om et engangsbeløp på kr. 5000,- til Løypeforeningen.


Vedtak:  Styrets foreslag ble godkjent ved akklamasjon.


Da ingen flere saker forelå til behandling, ble møtet hevet kl. 15.40


Nerskogen, 19. april 2014


____________________________

Marianne Hassel (sign)


Referatet er kontrollert og funnet korrekt av undertegnede:


Nerskogen, 19. april 2014

Marte Bredeveien (sign)                                       Arnstein Bostad (sign)


Medlemmer i NHEF som var til stede ved årsmøtets begynnelse:


Ivar Moen

Åse Karin Aune

Anita og Tor Ytrehus

Marianne Hassel

Ola Loe

Kjell Åge Laurizen

Bjørn Hafskjold

Jan H Hovde

Alvar Auganes

Astrid Meek Johansen

Haugskott

Arnstein Bostad