Nyheter

Velkommen til Nerskogen Hytteeierforenings nettside! Du kan finne mer informasjon ved å klikke på menyknappene ovenfor (menyknappen øverst til høyre på mobilen).


Siste nytt:


2023-18-05

Stoleheisen over Minnilla er stengt!

 

Stolheisen er nå dessverre stengt og all ferdsel over Minnilla må per dags dato foregå over sauebrua lenger oppe i Minnilla eller ved vading.

Nerskogen hytteeierforening har i mange år drevet med vedlikehold av stolheisen.  Ettersom det var uklart om hvem som har ansvaret ved ulykker og med betraktelig økt ferdsel over Minnilla ble denne avtalen sagt opp for noen år siden.

 

NHEF har siden da hatt tett kontakt med Rennebu kommune og grunneiere som nå har ansvaret for stolheisen. Vi har stor forståelse for at flere hytteeiere er opptatt av denne saken og spesielt våre medlemmer på andre siden av Minnilla som er avhengig av stolheisen for å komme seg til hytta.

 

Det finnes mye informasjon som er tidligere skrevet om stolheisen inne på hjemmesiden. Styremedlem Tone Berg har vært i kontakt med områdeforvalter Hege Sæther Moe og dette er status per dags dato ang stolheisen:

 

 

Kommunen og områdeforvalter hadde i april et møte om stolheisen over Minnilla, der det ble besluttet at stolheisen stenges. Man har tidligere fått svar om at den ikke oppfyller forskriftene, og derfor ikke kan brukes.

Områdeforvalter har fortsatt ikke fått svar vedrørende departementets forespørsel til Jernbanetilsynet om å få unntak fra forskriften, - så derfor stenges den foreløpig, men fjernes ikke.  

 

Rennebu kommune har nå tatt opp denne saken politisk, og vedtatt at de ønsker å finne en løsning. Verneområdeforvalter skal på befaring mandag 22. mai med kommunen, og man vil da prøve å beslutte videre prosess. Her vil styret naturligvis ta kontakt med områdeforvalter etter befaring for en ny status i saken.

 

Det er som nevnt før framlagt to alternative steder for kryssing

Alternativ 1 er hengebru i nærheten av stolheisen, alternativ 2. en helårsbru lenger nord for stolheisen.

Et stort og viktig spørsmål relatert til forslagene er finansiering, - denne er langt fra klar.  Det er de fire partene Grunneiere, Turistforeningen, Områdeforvalter og kommune som sammen må utarbeide en plan for videre prosess, og når denne er klar regner jeg med at Hytteeierforeningen kan engasjere seg mer. Til syvende og sist må de aktuelle grunneiere godta plan for bruk av sitt område.

 

Som sagt skal styret i foreningen fortsette å involvere seg i saken og vi håper på en snarlig løsning som får oss tørrskodd over Minnilla.

 


2023-24-04

Protokoll for årsmøte ligger under fanen for årsmøte 2023 2023-16-03

Til medlemmer i Nerskogen  Hytteeierforening, vår facebookgruppe og andre hytteeiere i vårt hytteområde


Vi inviterer til påskeskirenn, utelunch og til slutt årsmøte for nye og gamle medlemmer. 

Påskelørdag 8.April 2023 kl 1400

Vi har grillen klar i god tid før påskerennet starter. 


Vi har erfaring med å avvikle et effektivt årsmøte, men tar oss tid til å drøfte gode innspill fra medlemmer.

Alle som har betalt årskontigenten vil innen kort tid få årsmøtedokumentet på epost. 
2022-30-12

Styret i Nerskogenhytteeierforening ønsker alle et riktig godt nyttår!


2022-11-08: Info om stolheisen

Styremedlem Tone Berg har samlet informasjon om stolheisen som følger under.


STOLHEISEN OVER MINILLA

 

Stolheisen over Minilla er en av de viktigste innfallsportene til Trollheimen for hyttefolk og fjellvandrere som vil dra nytte av det store sti-tilbudet som finnes på vestsiden av Minilla. 

Stolheisen eies av eierne av Svartdalssetra, og har i alle år blitt brukt i forbindelse med deres næring relatert til Svartdalssetra.

Reindriftsutøverne i området nytter den også, og den første stolheisen her ble også bygd av reindriftsutøverne før dagens heis

Nerskogen Hytteeierforening inngikk i 2003 en avtale med Svartdalssetra, TT og Remetun Samdrift om å forestå teknisk vedlikehold av stolheisen.

Dette fordi den er hyppig brukt av hytteeierne i området, men også som et utgangspunkt i TT’s sti-nettverk i Trollheimen.


Utbygging av hytteområder i Sørøyåsen/Nerskogen øker bruken av heisen fra 2003 til 2020, med endret bruksmønster og mer slitasje.

Dette sammen med nye forskrifter om taubaner i 2017, og uklare ansvars forhold ved eventuelle ulykker gjør at NHEF sier opp avtalen i 2020. Dette fører til at TT initierer en dialog med forvaltning, grunneiere, seterdrivere og kommune for å vurdere videre drift av stolheisen og evt. andre løsninger.

Områdeforvalter har etter den tid vært en pådriver i dette arbeidet. Hun har kontaktet Jernbanetilsynet og departementet for å få klarhet rundt regelverket som plasserer stolheisen i samme kategori som Fløybanen i Bergen. Regler rundt taubaner krever at stolheisen ikke kan brukes i dagens versjon, med mindre det kan kreves unntak fra reglene.

Revidering av regelverk, og mulig unntak er nå til behandling i departementet, med hovedvekt på at stolheisen er et kulturminne.

Sannsynligheten for at allmenheten kan fortsette å bruke stolheisen er lav, områdeforvalter initierer derfor to parallelle utredninger i 2022;

en relatert til stolheisen, og en relatert til alternative løsninger. De ulike parters ønsker/behov samt forvaltningshensyn er utgangspunktet for den alternative løsningen,

der man har valgt å se på mulighet for en kjørebru på to alternative steder som tilfredsstiller hensynet til næring, friluftsliv og natur.

Kostnadsestimat og mulighet for offentlig støtte inngår i dette arbeidet.


Et eksternt firma utreder parallelt teknisk status på stolheisen og et eventuelt oppsett for vedlikehold (teknisk og økonomisk)

som vil tilfredsstille regelverket for taubaner, når utredningen av en eventuell forskrift for innretninger som stolheisen er ferdig.

Det er ikke avklart når endelig løsning vil være på plass, man håper at nye alternativer vil være på plass (bygget) innen sommeren 2024.

 

Tone Berg styrerepresentant  NHEF


2022-09-04: Betalingspåminnelse og Påskeskirenn

Betalingspåminnelse for 2022. For de som ikke har betalt årskontingenten er denne på kr 100 og betales inn på bankkonto nr 4200 54 90639

 

Påskeskirenn 2023. Vi i styret ønsker å se på stemninga for å danne en komité som kan ta ansvaret for planlegging og arrangering av det tradisjonelle påskeskirennet ved svartdalstjønna i påska. Er det noen som har lyst til å være med på dette ta kontakt med styret.


2022-07-06: Protokoll for årsmøte, 2022


Protokoll for årsmøte 2022 ligger nå ute under "Årsmøter, 2022". 


2022-04-27: Årsmøtedokumenter til nytt årsmøte 22. mai 2022 er utsendt på epost


Alle som har betalt årskontingent for 2021 (medlemmer i foreningen pr i dag) har i dag mottatt epost om årsmøtet som vil finne sted på Teams. 


Årsmøtet som skulle avholdes 24. april 2022 ble avbrutt etter at innkallingen ikke ble godkjent av flertallet av stemmene. Etter et omfattende ordskifte var det fortsatt uklart hva som var begrunnelsen for å ikke godkjenne innkallingen, men det var utvilsomt at styrets forslag til en utredning av sammenslåing med Sørøyåsen Hytteforening hadde skapt et stort engasjement.2022-04-17: Årsmøtedokumenter er utsendt på epost


Alle som har betalt årskontingent for 2021 (medlemmer i foreningen pr i dag) har mottatt epost.2022-03-16: Årsmøte avholdes på Teams 24. april kl 20.00


For å både kunne behandle sakene på en god måte og legge til rette for at så mange som mulig kan delta vil også årets årsmøte bli avholdt digitalt. Innkalling blir sendt ut om ikke lenge.2022-03-15: Rennebu Snøfestival


Nerskogen Grendalag inviterer til Snøfestival på langfredag. De ønsker være medlemmer velkommen og håper også at noen fra NHEF kan tenke seg å bidra litt med det praktiske. Styret hadde planlagt å forespørre om noen medlemmer ville planlegge/gjennomføre påskeskirett i egen regi på tradisjonelt vis, men med tilbudet fra grendalaget så utgår dette.

Velkommen til Nerskogen!2021-09-14: Foreningen har levert innspill til arbeidet med kommuneplanens arealdel


Kommuneplanen skal revideres og kommunen har bedt om innspill i startfasen på arbeidet. Teksten under ble sendt inn av foreningen:


Innledning

Det har over en 10-20 årsperiode vært omfattende tomtesalg og hytteutbygging på Nerskogen. For Rennebu kommune er dette en attraktiv næringsressurs, samtidig som en nærmer seg en grense for at videre utbyggingen gjør at attraktive områder taper sin verdi. Særlig gjelder dette område Svartdalstjønna/ Sørøyåsen. Dette er områder som oppnår høye tomteprisene, men kommunen må i disse områdene holde igjen for videre utbygging for å bevare de eksisterende kvalitetene i området. Dette er også områder som grenser til landskapsvernområde og naturreservat som er spesielt sårbare. For mange er dette inngangsporten til Trollheimen. Skiløypa «Skrikdalsrunden» på Nerskogen er for eksempel en av de mest brukte skiløypene i området. Det planlegges etablering av nasjonalpark i Trollheimen og ny arealplan må ta hensyn til dette. 

 

Kommunens ansvar for utvikling av infrastruktur og beredskap

Hytteutbygging er en betydelig inntektskilde for kommune og næringsliv, men det krever også at kommunen tar et overordnet ansvar for at dette følges opp med tilsvarende utvikling av infrastruktur som merkede turstier, skiløyper og broer for kryssing av Minnila. Oppkjørte skispor og gode, merkede turstier fremheves av hytteeiere som svært viktig, men vi savner at kommunen tar et overordnet ansvar for utvikling og vedlikehold av disse. Dette er også viktig naturverntiltak da bruken av området i hovedsak foregår etter merkede stier og oppkjørte skispor. På den måten vil en bedre skjerme de spesielt sårbare områder. Pandemien har også synliggjort behovet for en lokal helseberedskap som står i forhold det det store antall personer som oppholder seg i hytteområdene hele året, men spesielt i helger og ferier.

 

Bærekraftig utbygging

Hytteutbygging medfører vesentlig utslipp av klimagasser ved oppføring, arealbruksendringer, materialer og drift. I tillegg er bilen eneste måten å komme seg til fritidsboligen på Nerskogen. Kommunen bør her ta en mer aktiv rolle slik at utslippene reduseres og at det stilles krav til miljøvennlig og bærekraftig utbygging. Et eksempel på at utviklingen går i motsatt retning er at kommuneplanens bestemmelse om at det i nye reguleringsplaner tillates inntil 250 kvm BYA, men dagens hytter i området er 100 BYA til 150 BYA.

 

Naturvern og sårbart dyr og fugleliv

Svartdalstjønna og Søgardstjønna med omkringliggende arealer har et svært rikt artsmangfold og et spesielt rikt fugleliv. Det er registrert flere arter i nasjonal rødliste, nasjonale ansvarsarter og arter av særlig stor forvaltningsinteresse. Dette må hensyntas i fremtidig arealplan.

 

Beite og kulturlandskap

Videre fortetting med hytter er en utfordring i forhold til beite-interessene til primærnæringene. Tilgangen på beiteareal i hytteområdene er under stadig press. Arealplanens virkning på beiteinteresser må ivaretas. Beitedyr i hytteområder fører til inngjerding av hyttetomtene og begrenser mulighetene for fri ferdsel. 

 

Vannforsyning og forurensningsfare

Vannforsyning er allerede i dag en utfordring i enkelte områder (f.eks Sørøyåsen) ved at vannforsyning stopper opp i perioder med høyt belegg på hyttene. Da blir gjerne flere brønner tørre samtidig. Et annet problem med ytterligere fortetting er faren for forurensning av drikkevannskilder ved at nye avløpsanlegg etableres i nærhetene av eksisterende drikkevannskilder.

ra leder av Verneområd​estyret for Trollheimen, Hege Sæther Moen, har vi fått følgende melding om stolheisen:2020-07-28: Nytt ang. stolheisen


Fra leder av Verneområd​estyret for Trollheimen, Hege Sæther Moen, har vi fått følgende melding om stolheisen:


"Viser til vår dialog per epost vedrørende stolheisen og hva som skjer framover, samt reaksjoner i epostdialogen fra  brukere (hytteeierforeningen), Ordfører i Rennebu og eierne av stolheisen.


Rennebu`s ordfører Ola Øie og undertegnede var i møte med eierne og driverne av Svartdalssetra den 24.07 og diskuterte deres behov framover. For verneverdiene og opplevelsen for turgåere i området er opprettholdelsen av seterlandskapet svært viktig, og Svartdalssetras behov vil av den grunn i tillegg til deres behov knyttet til landbruksdriften være svært viktig for den framtidige løsningen som velges. I møtet ble vi enige om at undertegnede ser på juridiske forhold knyttet til å la heisen stå, men ikke som et tilretteleggingstiltak for allmenn ferdsel /friluftsliv i området, men som det den opprinnelig var bygd for - setereieres og hytteeieres (på vestsiden) mulighet til å krysse Minilla på stor vannføring – en form for grunneiers egentransport, og ikke et tilretteleggingstiltak åpent for allmenn bruk. Det er også ønskelig å se på juridiske muligheter for å la heisen stå også framover, men da som et kulturminne som viser hvordan fjellområder i Trollheimen ble tilgjengeliggjort for ferdsel både for turister og for næringsdrift i tidligere tider.


Jeg vil framover holde dere orientert om det jeg finner ut, samt om prosessen med å finne en ny løsning for kryssing av Minilla. Slik vi ser det nå er hovedparter i prosessen framover grunneierne på begge sider av Minilla, TT, Rennebu kommune og verneområdeforvaltningen. Hytteeierforeningen vil inviteres med i møter om ønsket framtidig bruk av områdene på Nerskogen sammen med andre naturlige aktører i området, og har ikke lenger en formell rolle i hva som skjer med stolheisen. Behovet for kryssing av Minilla er selvsagt noe alle har som mål, vi må finne den beste løsningen her for alle parter, samt en løsning som er mulig å finansiere."

.


2020-07-18: Stolheisen


Melding fra områdeforvalter Hege Sæther Moen i Områdeforvaltningen for Trollheimen:

Jeg har gjennom dialog med firmaet Høyt og Lavt AS og Statens Jernbanetilsyn fått klarlagt at det nok ikke er mulig å få godkjent dagens stolheis, eller en tilsvarende ny innretning. Årsaken er sikkerhets- og ansvarsforhold knyttet til slike innretninger. Slik jeg ser det er det ingen annen løsning enn å rive dagens stolheis, og vurdere hva som er riktig framtidig løsning i dialog med brukerne på Nerskogen og Rennebu kommune. Her regner jeg ikke med at forvaltningsmyndighetene har noen formell rolle, og når og hvordan dette skjer lar jeg være opp til TT og grunneierne å finne en løsning på. Alternativt ser vi på en løsning på dette sammen med det øvrige arbeidet med besøksforvaltning som skal skje her. Som ledd i besøksforvaltningen av verneområdene Minilldalsmyrene og Trollheimen (på Nerskogen) skal ønsket framtidig tilrettelegging og bruk planlegges og søkes finansiert av ulike aktører i fellesskap. Jeg vil innkalle / invitere til et slikt møte på Nerskogen i løpet av august 2020.2020-06-22: Nerskogveien.


Nerskogsveien er under utbedring. Den siste tiden har det vært vanskelig å ferdes der pga svært grov pukk, mange har punktert. Dette blir nå forbedret, det legges nå på finere masse som valses ned. Asfaltering starter 23.06 (St.Hansaften). De starter med strekningen fra butikken og nordover, deretter fra Skaret nordover mot butikken. Arbeidet skal være ferdig i løpet av et par uker. Begrenset framkommelighet må påregnes, trafikkvakter styrer det hele. Mer info: PEAB v/Gaute Grankvist, tlf 91 32 23 30


2020-06-22: Hytteeierforeningens innsigelse til planene for Svartjønna hyttefelt.


Finner du her.


2020-04-22: Oppfordring om å vise hensyn og aktsomhet i verneområdet-Svartdalen.


Vi ber om at alle som nå ferdes ute i naturen viser hensyn til dyre-og fuglelivet som er i en sårbar fase.

All trening av hund er forbudt!

Det aksepteres ikke løshunder i området. Ordinær båndtvang fra 1 april. Svartdalen er primærområde for rein, dvs. båndtvang hele året!

Møter vi på overtredelser, vil det anmeldes til politiet.

 

Hilsen grunneierne i Svartdalen Sameie.

Ola Bruholt, Synnøve Bruholt,  Styrkar Grendal.2020-03-24: Hytteeierforeningen sier opp avtalen med Trondhjems turistforening og grunneier ang vedlikehold av stolheisen


Oppsigelsen kan du finne her.

Her er svaret fra TT2020-03-22: Om medlemsavgift i Nerskogen hytteeierforening:


Årsavgiften er på kr 150. Den kan betales til foreningens kontonummer, 4200 54 90639, eller til Vipps nummer 559304.


2020-03-20: Melding fra styret:


På grunn av smittefare og forbud mot å bruke hyttene avlyses årsmøtet og arrangement ved Svartdalstjønna i påsken. Styrets funksjon forlenges inntil det lar seg gjøre å avvikle årsmøte. Styret ber om forståelse for dette.


Se også referat fra oppstartmøte i Plankontoret for Oppdal og RennebuStyret ønsker innspill fra medlemmene om det planforslag som foreligger. Fristen for å uttale seg til planforslaget er 6. april.


2019-08-25: Styremøte i hytteeierforeningen onsdag 4.9 kl 18:00


Sted: Hos Kristin Skog


Saker:

1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av referat fra siste styremøte, 18.04.19

3. Konstituering av det nye styret

4. Referatsaker bla plan for utbygging på Herremkjølen

5. Økonomi og medlemsstatus v/Kristin

6. Nytt fra Trollheimen Områdeforvaltning v/ Rune

7. Stolheisen – servicerapport og oppfølging av avtale v/ Ivar

8. Hjemmesiden, besøksstatistikk, aktivitet på nettsiden og facebooksiden v/ Bjørn

9. Eventuelt

10. Neste styremøte


2019-03-24:Spørreundersøkelse


Styret i foreningen inviterer deg til å delta i denne undersøkelsen. Formålet med undersøkelsen er å skaffe informasjon hytteeiernes behov og gjennom det bedre ivareta hytteeiernes interesser.

Foreningens vedtekter sier bl.a.: «Foreningen har som formål å verne om medlemmenes felles interesser knyttet til de behov og interesser de har gjennom sine fritidseiendommer. Foreningen skal bidra til en god forvaltning av natur, miljø og lokale verneområder, og arbeide for medlemmenes trivsel og felles interesser som hytteeiere. Foreningen skal holde kontakt med grunneierne, og representere medlemmenes interesser overfor administrasjon og styrende organer i kommunene Rennebu og Oppdal.»


Ett av spørsmålene gjelder om du har hytte i foreningens kjerneområde eller ikke. Hytter ved Svartdalsveien, Svartdalstjønna, Herremsmyra og Minilla ligger i kjerneområdet for foreningen.


Svarene blir behandlet anonymt og utan at styret kan spore hvem som har svart hva.


Det tar ca 10 minutter å svare. Når du har kommet til siste spørsmål og trykker "SEND", er svaret ditt avgitt. Takk for at du deltar!


Spørreundersøkelsen finner du her:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2TCG7NDR0ulPDPusxCvXkv414FINRX9HB4tEwNkLDX52H_Q/viewform


2019-02-09:Styremøte i hytteeierforeningen fredag 22.2 kl 15:00


Sted: Hos Bjørn Hafskjold


Saker:


1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av referat fra siste styremøte

3. Referatsaker

4. Utbyggsprosjekter inkl. status for Herremsåsen,v/ Rune og Hans Gunnar

5. Medlemsstatus og oppfølging v/ Kristin

6. Årsmøte påskelørdag 20.april 2019:

   •  Innkalling

   •  Årsberetning 2018

   •  Regnskap 2018

   •  Valg 

   •  Påskearrangementet 2019

7. Neste styremøte

8. Eventuelt

 

2018-08-14: Informasjon om vannforsyningsanlegg


Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystemer være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som produserer mindre enn 10m3 drikkevann per døgn, som for eksempel en brønn som forsyner to hus/hytter med drikkevann.


Et vannforsyningssystem består normalt av både vanntilsigsområde, råvannkilde, vannbehandlingsanlegg og distribusjonssystem.

Vannforsyningssystem med produsert vann per døgn på minst 10 m3 drikkevann, eller som forsyner en eller flere sårbare abonnenter, er plangodkjenningspliktige. Andre vannforsynings-system er registreringspliktige.


Mattilsynet gir plangodkjenninger og fører tilsyn med vannforsyningssystemene. Eieren av vannforsyningssystem plikter å følge kravene i drikkevannsforskriften.

Formålet med dette opplegget er i tillegg til å sikre den enkelte sikker vannforsyning, at kommunene skal ha kjennskap til hvor vannforsyningsanlegg befinner seg, og dermed kan oppnå sikrere planlegging.


Registrer anlegget ved å gå inn på www.mattilsynet.no , velg ‘Mat og vann’, deretter ‘vann’, deretter vannforsyningssystem, der finner du lenke til registreringsopplegget.


Forskriften pålegger også å kontrollere vannkvalitet ved å ta prøver for analyse. Det kan søkes opp ulike aktører som utfører laboratoritjenester i privat regi, for eksempel ett som heter ALS i Oslo. Det billigste og beste opplegget har Trondheim kommune gjennom Analysesenteret, Labtjenester KF, se www.labtjenester.no/drikkevannstest, eller ring 72 54 10 30. Der finnes info om ulike pakker som for eksempel ‘Hyttevann enkel’ til kr 706,-. Den tar det viktigste som kimtall (totalt antall bakterier), koliforme bakterier og ecoli bakterier. En tilleggsanalyse til kr 556,- sjekker kalkinnhold. Sjekk nettsidene for info.


2018-08-14: Informasjon om feiing


Som kjent er det vedtatt nye regler som innebærer at også hytter skal feies og ha tilsyn etter brann forskriftene. Dette gjennomføres av Trøndelag brann og redning, avd Oppdal/Rennebu, oppdraget er å utføre feiing og tilsyn i om lag 6000 hytter. Status pr i dag er at de har startet på Nerskogen ved Oppdalsgrensa, og jobber seg mot Oppdal ut over i 2018. I 2019 starter de i Grindalen og jobber seg sørover, inklusive Jøldalen og så retning mot vårt område, mest sannsynlig i løpet av sommer – høst. De tar altså område for område i tur og orden.

 

Prosedyren er at hytteeier mottar varsling på SMS 2-3 uker i forveien, slik at det kan avtales tidspunkt. De har også prosedyrer i tilfelle de ikke får kontakt med hytteeier, eller at de har vært der uten at hytteeier møtte opp.


Det kreves at det er oppsatt stige. Dersom hytta har torvtak behøves ikke takstige, i motsatt fall må det også være takstige. Spjell/trekk skal være stengt. I tillegg til feiing inspiseres selve ildstedet, skorstein innvendig og utvendig, avstand mellom ildsted og brennbart materiale. Det kontrolleres at røykvarslere er på plass og at de fungerer.


Dersom noen har ønske om å ha en særavtale om besøk utenom tur og orden kan de ringe feieren i Oppdal, Geir Mellemseter, tlf 95 26 38 31.


2018-08-04:  Styremøte i hytteeierforeningen Søndag 19.8 kl 10:00


Sted: Hos Kristin Skog


Saker:


1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av referat fra siste styremøte, 29.03.2019

3. Referatsaker

4. Økonomi og medlemsstatus v/Kristin

5. Nytt fra Trollheimen Områdeforvaltning v/ Rune

6. Stolheisen – servicerapport og oppfølging av tidligere vedtak. Ivar informerer

7. Nye delplanutbygginger bla. Herremsåsen.

    * Kommunens holdninger og praksis v/ Rune

8. Hjemmesiden, besøksstatistikk, aktivitet på nettsiden og facebooksiden v/ Bjørn

9. Eventuelt

10. Neste styremøte


2018-05-05:  Krav om registrering av vannforsyning


Nye regler for vannforsyning på hytta! Innen 1.juli 2018 skal alle små og store vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også alle som har felles brønn med en eller flere hyttenaboer. Plikten til å registrere seg gjelder også for anlegg som produserer mindre enn 10m3 vann i døgnet. Registreringen er ett av flere tiltak for å sikre trygt drikkevann. Her er forklaring på hvordan du skal registrere:

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannforsyningssystem/slik_registrerer_du_smaa_vannforsyningssystem.29978


Registrering medfører plikter både for hyttefolket og kommunen. Kommunen skal ta hensyn til registrerte vann-anlegg i forbindelse med reguleringsplaner osv. Hyttefolket plikter å gjennomføre kartlegging av farer, beskytte anlegget, om nødvendig behandle vannet for å oppnå god kvalitet, ta prøver og analysere. Alle må ha et eller annet system for drift av anlegget.


Bistand til å sjekke ut tilstand på vannet kan fås hos Mattilsynet og private aktører, for eks http://www.drikkevannstest.no


2018-04-29:  Bidragene i diktkonkurransen i årets påskeskileik


Oppgaven var å lage et dikt i løpet av turen i skiløypa. Diktet skulle inneholde følgende fire stikkord:

Smart, sol, data, spor. Alle diktene ble fremført under påskelunsjen, til stor applaus fra publikum. Det var mye fantasi og haltende rytme, og her er åndsverkene, listet etter lagets startnummer.


Lag nr. 1, Trollongan

Smart ungdom lager nye spor i Trollheimen

fremfor data i Trondheimen.

Slik blir det sol i heimen

med seigmenn


Lag nr. 2, Team Kvikk Lunch

Påske og sol, det setter sine spor.

Det lønner seg å være smart,

ellers blir det data og dart

helt til sommeren på ny skyter fart.


Lag nr. 3, The Supremes, selvsagt

Vi stilte ved hoppet så smart

i påskesol så klart.

Vi satte ikke spor,

men hoppet i kor.

Vi har ikke gått ut på data.

Vi er de kuleste chixa i gata.


Lag nr. 4, Trio Minillby

Smart spor til der hvor solen bor.

Går til Nerskogen så hvit og stor.

Og været ble slik data TV’n tror.


Lag nr. 5, Trollheimen påskekyllinger

Vi dropper data

og finner oss et skispor.

Vi er heller smart

og bader oss i påskesol.


Lag nr. 6, Best gli med smørefri

Det var ein smart kar ifrå Sogndal

som ofte blei kalla litt skigal.

Så til Nerskogen han for

på leit etter spor.

Det var ikkje behov for data.

Ei heller asfalt i gata.

For med sol og god stemning

er nye skigale i emning.


Lag nr. 7, Hakke peiling

En utspekulert dataekspert fra Hoel

brukte skitne triks for å sikre påskesol.

Han var en knakandes smart fyr.

Og hacka seg inn på yr.

Han fikset blå himmel

uten å legge igjen et eneste dataspor


2018-03-22:  Styremøte i hytteeierforeningen Skjærtorsdag 29.3 kl 10:00


Sted: hos Rune Devold


Saker:


1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av referat fra styremøte 17.01.18

3. Referatsaker

4. Stolheisen og handlingsplan i 2018

5. Årsmøtet - praktisk gjennomføring

6. Planer for sommer og høst

7. Eventuelt

Neste styremøte


2018-03-18:  Melding fra Svartdalen Sameie


Svartdalen Sameie har sendt oss følgende melding:


Til alle hytteeiere og brukere av området til setrene i Svartdalen.

 

Dette området omtales som Svartdalen Sameie, og er på ca 13500 da. Vi leier bort området til småviltjakt, som starter 10 september og slutter ved utgangen av februar. Grunneiere og jegere har et samarbeide om forvaltning på spesielt rypebestanden.

 

I flere år og med tiltakende mengde ser vi med fortvilelse på ulovlig jakt og trening av hund som foregår på vår eiendom. Senest den 17.03.18 ble det observert to personer med hund ca 200 m fra Svartdalssetra. Hunden løp fritt og hadde treningsdekken. Rype fløy opp og fløyte ble brukt.! Dette er ikke greit!!!!

Rypa er fredet nå og trenger ro. Hunder skal holdes i bånd mht. fugl og rein.

 

Vi ser på denne type virksomhet som et tyveri!  Det vil bli tatt ibruk kontrollmiddel i samråd med vernemyndigheter. Vi sier ikke at alle er tyvjegere som ferdes med hund,men setter pris på at samtlige brukere av området har øynene åpne og kan minne hverandre på hundeholdet.

 

Med hilsen

Svartdalen Sameie

 

Styrkar Grendal             Ola Bruholt             Synnøve Bruholt.


Vi minner om at båndtvangen starter 1. april, men Svartdalen Sameie ligger innenfor primærområdet for rein. Der er det båndtvang hele året. Det er heller ikke lov å trene hund uten grunneiers tillatelse.


2017-08-22:  Styremøte i hytteeierforeningen fredag 25.8 kl 19:30


Sted: Ivar Moens hytte


Saker:


1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av referat fra siste styremøte, 14.03.2017

3. Referatsaker

4. Nytt fra Verneområdestyret v/ Rune

5. Stolheisen – servicerapport, ansvar, fremtid, utbedringer v/ Ivar

6. Nye delplanutbygginger? Hva skjer?

7. Hytteforum Nerskogen. Hvem vet hva?

8. Hjemmesiden, besøksstatistikk, aktivitet på nettsiden og facebooksiden v/ Bjørn           

9. Eventuelt

10. Neste styremøte


2017-06-11: Rutinemessig vedlikehold av stolheisen


Lørdag 1. juli kl. 10 - 12 blir stolheisen stengt pga rutinemessig vedlikehold.


2017-04-24: Årets påskeskirenn og årsmøte (Påskeaften 15.4)


ble arrangert i god stil. Ca 60 fremmøtte. Du kan se bilder på https://www.facebook.com/groups/1042821775731224/?ref=bookmarks


I årets skirenn fikk deltagerne en oppgave: "Lag et dikt eller Limerick med følgende ord: Påske, lam, DAB, bål". Her er resultaene fra de to vinnerlagene:


Laget «Brun og blid»:

Bålet knistret i Jerusalem

Og påsken ringte inn

Gjeterne førte sine lam over vann og land

Imens vi barn vant DAB-radio av å gå rundt et vann


Laget «Snitt62»:

Et kortreist lam ifra Kvål

Ble nydelig tilberedt på bål.

Vi skaffet oss DAB,

og slapp unna klabb,

så derfor kom påsken i mål.


Vi gratulerer!


2017-03-31: Styremøte i hytteeierforeningen Skjærtorsdag 13.4 kl 19:00


Sted: Hos Bjørn Hafskjold


Saker:


1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av referat fra styremøte 25.01.17

3. Referatsaker

4. Rennebu kommune og brevutveksling vedr. hyttefeiing og bruk av eiendomsskatten

5. Medlemskontigenten

6.Stolheisen og Taubanetilsynet

7.Årsmøtet  - praktisk gjennomføring og ansvarsfordeling

8.Planer for sommer og høst

9.Neste styremøte

10.Eventuelt


2017-01-22: Stolheisen er ikke stengt


Minilla har mye overvann og det er ikke trygt å krysse. Stolheisen er fortsatt åpen. Se bilde på fb.


2017-01-22: Styremøte i hytteeierforeningen onsdag 25.1 kl 20:00


Sted: Via skype


Saker:


1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av referat fra styremøte 13.10.16

3. Referatsaker

4. Hytteforum Nerskogen v/ Bjørn Hafskjold

5. Utbyggingsplan Herremskjølen v/ Rune

6. Medlemskontigent 2017 og oppfølging v/ Kristin

7. Forberedelse til årsmøte i 2017:

  • Innkalling for årsmøte

  • Årsberetning 2016

  • Regnskap 2016

  • Påskearrangementet, skileik og utelunch

• Valg

8.Neste styremøte

9.Eventuelt


2017-01-17: Stolheisen stenges for vinteren


Det skal nå være trygt å krysse Minilla på isen mange steder. Stolheisen stenges derfor i løpet av denne uka.


2016-09-25: Styremøte i hytteeierforeningen torsdag 13.10 kl 15:00


Sted:  Trondhjems Turistforening, Trondheim


Saker:


1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av referat fra siste styremøte, 21.8.2016

3. Referatsaker

4. Hytteforum Nerskogen v/Bjørn Hafskjold

5. Planer og aktiviteter for 2017

6. Trollheimen Landskapsvernområde

Kort introduksjon av Rune Devold om styrets arbeidsområder og konsekvenser for vår forening, samarbeidspunkter og relasjoner

7. Eventuelt

8. Møte med adm. dir. Frode Bergem i TT.

Tema: Trondhjems Turistforening og Nerskogen Hytteeierforening:  Samarbeidsområde

9. Neste styremøte


Referat fra møtet finner du her.


2016-08-18: Styremøte i hytteeierforeningen søndag 21.8 kl 10:00


Sted:  Ivar Moens hytte, Nerskogen


Saker:


1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av referat fra siste styremøte, 25.3.2016

3. Konstituering av styret

4. Referatsaker

5. Informasjon fra veglaget v/ Ola Loe

6. Stolheisen - servicerapport og videre planer v/Ivar

7. Delplan Herremskjølen

    Hans Gunnar Auganes er invitert for å orientere om status

8. Delplanutbygging og forholdet til stadfestet reguleringsplan. Hytteeierforeningens rolle

9. Hytteforum Nerskogen v/Bjørn

10. Høstaktiviteter, 2. halvår 2016

11. Hjemmesiden, besøksstatistikk og aktivitet på nettsiden og facebookgruppa v/Bjørn

12. Eventuelt

13. Neste styremøte


Marianne Hassel og Ola Loe, som gikk ut av styret på siste Årsmøte, er invitert til å delta på møtet.


Referat fra møtet finner du her.


2016-03-15: Innkalling til årsmøte, skileik og utelunsj 2016


Her finner du invitasjonen og årsberetningen fra styret i Nerskogen hytteeierforening. Det er meldt inn en sak i tillegg til de som står på sakslista:

Mateløype som knytter hyttefeltene langs Svardalsvegen til skiløypa. Saken er sendt medlemmene pr. epost.


Protokoll fra årsmøtet finner du her.


Vi minner også om årsmøtet i Sørøyås - Svartdalsvegen veglag lørdag 19. mars kl 11:00 på Fjellheim, Nerskogen.


2016-03-15: Styremøte i hytteeierforeningen torsdag 25.3 kl 16:00


Sted:  Ivar Moens hytte, Nerskogen


Saker:


1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av referat fra siste styremøte

3. Innkommet sak til Årsmøtet i NHEF lørdag 26. mars 2016

4. Påskeskirennet

5. Stolheisen

6. Årsmøteprotokoll

7. Kjørebru over Minilla

8. Kryssing av Svartdalsveien

9. Veilaget

10. Nye styremedlemmer

11. Neste styremøte


Referat fra møtet finner du her.


2016-03-08: Nyheter før Påske


Lørdag 12. mars er siste dag Nerskogen Landhandel har åpent i de gamle lokalene. Det vil da være stengt inntil ny butikk åpner fredag 18. mars. Vi gleder oss til å handle i de nye lokalene! Mer informasjon om åpningstider i påsken finner du her.


Har du husket å betale medlemsavgift for 2016? Hvis ikke, kan du betale 100 kr. til konto nr. 4200.54.90639.


Er du på Facebook? Nerskogen hytteeierforening har ei Facebook-gruppe. Den finner du her.


2016-02-01: Styremøte i hytteeierforeningen torsdag 25.2 kl 15:00


Sted:  Bjørn Hafskjolds hytte, Nerskogen


Saker:


1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av referat fra siste styremøte

3. Referatsaker

4. Informasjon fra veglaget v/ Ola Loe

5. Hytteforum Nerskogen v/ Bjørn Hafskjold

6. Medlemskontigent 2016

7. Forberedelse til årsmøte i 2016:

    • Innkalling for årsmøte – ansvar Ovar Moen

    • Årsberetning 2015 - ansvar Ivar Moen

    • Regnskap 2015 - ansvar Ola Loe

8. Påskearrangementet, skileik og lunch - fordeling av oppgaver

9. Valg og evt.innstilling fra valgkomiteen

10. Aktivitstilbud 2016

11. Neste styremøte

12. Eventuelt


Hvis du har saker du ønsker styret skal ta opp, send en epost til styret@nerskogenhytteeierforening.org


For eldre nyheter: Se ArkivDobbelklikk her for å legge til din egen tekst.