2017

Referater fra styremøter i Nerskogen Hytteeierforening 2017


Onsdag 25. februar 2017 kl. 20

Sted:   Over skype og mobiltelefon


Tilstede: Ivar Moen, formann, Kristin Skog, Bjørn Hafskjold, Rune Devold (referent).


Styresak 1.2017 Godkjenning av innkallingen

Innkallingen ble enstemmig godkjent.


Styresak 2.2017 Godkjenning av referat fra styremøte 13.10.16

Referatet enstemmig godkjent.


Styresak 3.2017 Referatsaker

· Det blir sendt brev til kommunen ang hyttefeiing og eiendomsavgift, noen redaksjonelle justeringer gjenstår. .

· Kontakt med Områdestyret for Trollheimen landskapsvernområde, satt på vent inntil de har ferdigstilt spørreundersøkelse. Vi gjør en oppdatering før årsmøtet.

· Brev fra Ole M Stenseng ang mateløyper er ikke besvart.

· Brev til ing Skjerve ang utbygging på Herremskjølen, ikke mottatt svar.

· Stolheisen: det er opprettet kontakt med Taubanetilsynet v/Trond Østerås. Det gjenstår å få avklaring. Rune har forespurt om råd vedrørende vår strategi.


Styresak 4.2017 Hytteforum Nerskogen v/ Bjørn Hafskjold

Det er sendt brev til Hytteforum Nerskogen, ikke mottatt svar foreløpig. Bjørn understreket at forumet var et initiativ vi hadde tillit til, men hvis forumet ikke har en troverdig rolle har det liten hensikt for oss å være medlem. Vi avventer videre.


Styresak 5.2017 Utbyggingsplan Herremskjølen v/ Rune

Det ble vist til utsendt materiell, kart og oppsummering av kontakt med Fylkesmannen. Det absolutt viktigste poenget er at formalgrunnlaget for å endre reguleringsplaner er endret slik at endringer kan gjøres dersom endringene er i tråd med kommunens overordnede arealplaner. For vårt område er det gjort endringer i arealplanene slik at det faktisk er hjemmel for å planlegge slik det nå skjer på Herremskjølen.


I tillegg til NHEF’s innsats må de enkelte hytteeiere i nærheten av utbyggingsområdet være aktiv for å påvirke. Det kreves årvåkenhet og det nye er at vi også må følge med på overordnede arealplaner. Planer og planutkast kunngjøres kun lokalt, noe som gjør dette ekstra krevende.


Informasjon om dette legges ut på våre facebook-sider, informasjon gis også på årsmøtet.


Styresak 6.2017 Medlemskontingent 2017 og oppfølging v/ Kristin

Foreløpig regnskap har et beskjedent overskudd. Medlemskontingene er purret. Når det gjelder tidsavgrensninger følger vi kontantprinsippet


Styresak 7.2017 Forberedelse til årsmøte i 2017:

· Innkalling for årsmøte. Årsmøtet avholdes påskeaften 15.april 2017. Innkalling med beretning og regnskap sendes over nettet.

· Årsberetning 2016. Ivar skriver beretning.

· Regnskap 2016 Kristin tar seg av dette, kontakter med Jan Hovde som er revisor.

· Påskearrangementet, skileik og utelunch som før. Kristin og Rune supplerer teamet. OBS: premier.

· Valg


Ivar og Bjørn er på valg. Ivar får fullmakt til å kontakte valgkomiteen v/leder Hans G Auganes. Det er uheldig at alle 3 medlemmene i komiteen er på valg samtidig.


Styresak 8.2017 Neste styremøte

Neste møte er avtalt til skjærtorsdag 13.april hos Bjørn, kl 19.00.


Styresak 9.2017 Eventuelt

a. Strategier for NHEF. Bjørn lager utkast til spørreskjema, vi kan også henvende oss til «ikke-medlemmer». Dette blir sak for styremøtet skjærtorsdag.

b. Status for løypeforeningen.

Foreningen sliter økonomisk. NHEF har gitt bidrag til foreningen èn gang så langt, vi har ønsket at det bør være opp til den enkelte hytteeier å bidra. Vi er kjent med at en av hytteforeningene i området innbetaler en viss sum pr medlem.

c. Stolheisen: det sendes regning til TT, kr 1500,- pluss materiellutgifter.


Oslo, 06.02.2017


Rune Devold (referent)


Skjætorsdag 13. april 2017 kl. 19

Sted: Bjørn Hafskjold


Tilstede: Ivar Moen, Bjørn Hafskjold, Kristin Skog, Rune Devold. I tillegg møtte valgkomiteens leder, Hans Gunnar Auganes.


Styresak 10.2017 Godkjenning av innkallingen

Godkjent. Div saker inntatt i sakslisten som endres jfr nedenstående.


Styresak 11.2017 Godkjenning av referat fra styremøte 25.01.17

Gjennomgått. Godkjent.


Styresak 12.2017 Referatsaker

Ingen, ut over det som er tatt inn i sakslisten.


Styresak 13.2017 Rennebu kommune og brevveksling vedr. hyttefeiing og bruk av eiendomsskatten mm

Svaret er lite informativt, men feieavgiften er satt ned, sammenliknet med Oppdal. Vår henvendelse har altså virket.

Bjørn: ønsker å svare, forklaring på veier. Jfr ordføreren i møte i Hytteforum, veien er fylkesvei. Bredbåndsatsingen de henviser til vil gå ut, 5G overtar. Skiløyper: de prøver å støtte, øker. Feiing: kreve at det er mulig å avtale. Legehjelp, be om rutiner for å få legevaktstjenester. Konklusjon: det sendes brev. Ivar lager forslag og sender ut.


Styresak 14.2017 Medlemskontingenten

Opplegget med Hytteforum Nerskogen var utgangspunkt for endring av kontingenten i fjor. Saken med Hytteforum Nerskogen er stadig uavklart (se egen sak). Endringen fra i fjor står ved lag,

Purring vedr kontingenter iverksettes på e-post. Det sjekkes ut ang muligheter med VIPPS.


Styresak 15.2017 Stolheisen og Taubanetilsynet

Rune redegjorde, jfr utsendt notat. Hans Gunnar har hatt kontakt med Jan Richard Moseng i Taubanetilsynet for noen år siden, den kontakten konkluderte med at stolheisen ikke er konsesjonspliktig, blant annet fordi den ikke drives med motor. Dette er altså motsatt konklusjon av det som foreligger uformelt i dag.

Ivar Moen har hatt kontakt i dag med Ola Bruholt, god samtale. Avtale om innkjøp av diverse som må byttes, Bruholt anskaffer dette.

Samtalen dreide deretter over på formaliteter og mulige utfordringer: Bruholt sier han har avtale med TT (vi kjenner ikke denne), og TT har avtale med NHEF, Bruholt mener at TT er ansvarlig for heisen, men det er ikke klart om avtalen Bruholt har med TT er 100% ansvarsoverførende – overtar TT eiers ansvar 100%?

Bruholt: plakat med «eget ansvar», mener dette er tilstrekkelig. Ville gjerne være med på befaring sammen med eksperter, TT, Taubanetilsynet, var veldig positiv til dette.

Begynte i 1910, samene trengte en vaier som de kunne komme seg over med, hadde gamme ved Høghø. På ’60-tallet begynte det å bli salg av hyttetomter, det krevde utbedringer. Opprinnelig (historisk) hadde ikke TT merket løyper over Nerskogen, hytteeiere tok initiativ. Ting har gått gradvis, har økt jevnt og trutt.


Spørsmål:

Vi kjenner ikke til om Bruholts avtale med TT er muntlig. Hvis det er muntlige avtaler øker det risiko.

Har eieren oversikt over konsekvensene hvis noe skjer?

Hva skjer hvis NHEF trekker seg ut?

Hvorfor holder NHEF på med dette?

Når ble avtalen inngått mellom NHEF og TT?

Konklusjon, kortsiktig strategi:

Oppsøke kontakter som kan bistå med å vurdere heisens tekniske standard, ikke utrede, men førstegangs vurdering, få kontakt med teknologi-kyndig. Varsle TT som eventuelt må dekke regninga ved første synfaring. Ved befaring deltar vi sammen med TT og Bruholt.


Styresak 16.2017 Årsmøtet: praktisk gjennomføring og ansvarsfordeling

Alle dok er utsendt. Revisor er bortreist, revisjon må skje senere. Fam Hassel har tatt på seg ansvar å arrangere, aktiviteter i vanlig opplegg. Dugnad fredag for å tilrettelegge amfi. Premier fra i fjor, Trondheim Kino. Kraftlaget, landhandel på Nerskogen m fl.


Styresak 17.2017 Valg

Valgkomiteens leder orienterte: valg til styret, innstilling på gjenvalg av Bjørn Hafskjold og, Ivar Moen som leder. Velges for 2 år. Revisor fortsetter inntil det blir valgt en annen. Valgkomite må foreslås av styret, leder må velges for ett år av gangen Eksisterende komite er valgt for 2 år, vedtektene sier 3 år. Dagens komite fortetter med andre ord, og Hans G Auganes forslås å fortsette som leder.


Styresak 18.2017 Hytteforum Nerskogen

Svar på vår henvendelse (18.jan 2017) er kommet fra leder i Hytteforum Nerskogen, Olav Stenhaug, 6. april 2017. I svaret er det er ikke presentert planer, budsjett eller annet som vi har bedt om før vi går inn i foreningen.

Konklusjon: inntil videre foretar vi oss ikke noe


Styresak 19.2017 Vedtekter. Problemet med valgkomiteens virketid er løst, står uendret 3 år. Se punkt om valg.


Styresak 20.2017 Planer for sommeren og høsten

· Tidligere viser det seg at det er vanskelig å få med folk på aktiviteter.

· Dugnaden i stolheisen i juli (1.juli kl 10.00) går som vanlig. Wire skal skiftes (hentet fra Løkken gruver). Bruholt anskaffer andre deler som skal skiftes ut. Våre kjente sakkyndige kontaktes for å få råd i forhold til ny wire osv. Dialog med fagfolk etter kontakt med Taubanetilsynet forsøkes gjort før dugnaden.

· Spørreundersøkelse lages av Bjørn H.

· Kontakt med Verneområdestyret fortsetter – kan avstedkomme aktiviteter

· Klopper: Verneområdestyret ønsker steiner og ikke klopper. Syklistene kjører ikke over stein, det må til klopper for å unngå at stien utvides av syklistene

· Nettsidene fortsetter – veldig positivt

· Reguleringssaker - arealplaner

· Veglaget


Styresak 21.2017 Neste styremøte: kveld 25 lørdag aug, lør 26.august, alternativt fredag eller søndag.


Nerskogen 13.april 2017

Rune Devold