2016

PROTOKOLL fra Årsmøte 2016 i Nerskogen Hytteeierforening

Påskeaften 26. mars 2016

Sted: Ved Ivar Moens hytte ved Svartdalstjenna pa Nerskogen


Ved møtets begynnelse var 15 medlemmer til stede på årsmøtet, jf vedlagt liste.


Årsmøtet ble åpnet av foreningens leder, Ivar Moen, som også ble valgt som møteleder


1. Godkjenning av innkalling


Vedtak: Det framkom ingen innvendinger mot innkallingen, som ble godkjent.


2. Valg av to medlemmer til å kontrollere og underskrive protokollen.


Vedtak: Inger Lauritzen og Pål Aune Skretting ble valgt etter forslag fra Ivar Moen.


3. Styrets årsberetning 2015


Foreningens leder Ivar Moen gjennomgikk årsberetningen.


Vedtak: Styrets årsberetning ble godkjent.


4. Regnskap for 2015


Styremedlem / kasserer Ola Loe presenterte foreningens regnskap for 2015.

Foreningens valgte revisor Jan H. Hovde hadde gjennomgått regnskapet og signert det sammen med kasserer.


Vedtak: Det fremlagte regnskap ble godkjent.


5. Hytteforum Nerskogen


Styremedlem Bjørn Hafskjold orienterte om kollektivt medlemskap, og fremla styrets forslag til vedtak: Nerskogen Hytteeierforening melder seg kolletivt inn i Hytteforum Nerskogen. Årskontingent kr. 25,- pr. medlem


Vedtak: Styrets forslag ble godkjent.


6. Medlemskontingent for 2016


Styret foreslar at kontingenten økes fra kr.100,-, til kr. 150,- pr. år


Vedtak: Styrets forslag ble godkjent.


7. Valg


Valg av to styremedlemmer for to ar, etter innstilling fra valgkomiteen:


Valgkomitéens representant, Joran Ødegaard, orienterte om komitéens arbeid. Innstilling fra valgkomitéen på følgende kandidater:


Styremedlem for 2 år: Kristin Skog (nyvalg)

Styremedlem for 2 år: Rune Devoid (nyvalg)


Vedtak: De foreslåtte kandidater ble valgt ved akklamasjon.


Valg av leder i valgkomitéen for ett år, etter innstilling fra styret.


På vegne av styret foreslo Ivar Moen gjenvalg av Hans Gunnar Auganes som leder for ett år.


Vedtak: Hans Gunnar Auganes ble valgt ved akklamasjon.


Etter valget har foreningen følgende tillitsvalgte fram til ordinært årsmøte i 2017:


Styret:

Leder: Ivar Moen (på valg 2017)

Medlem: Bjørn Hafskjold (på valg 2017)

Medlem: Kristin Skog (på valg 2018)

Medlem: Rune Devoid (på valg 2018)


Valgkomiteen:

Leder: Hans Gunnar Auganes (på valg 2017)

Joran Ødegard (på valg 2017)

Roger Monsø (på valg 2017)


Revisor:

Jan H. Hovde


8. Stolheisen


Rapport om status og vedlikehold.

Ivar Moen orienterte om forholdene rundt saken.


9. Aktivitetsplaner fra styret i 2016


Bjørn Hafskjold orienterte om planlagte aktiviteter, både fuglekikkertur og botanikktur.

Det har vært svært lite respons på planlagte aktiviteter de siste år, men vi prøver igjen.


10. Eventueller saker som er ønsket tatt opp av medlemmer


Innkommet sak: Mateløype

Saken omfatter ønske om en mateløype/oppkjoring av spor som knytter hyttefeltene langs Svartdalsveien til hovedløypa langs elva. Forslagstiller mener Nerskogen Hytteeierforening bør foreta en mulighetsutredning og altemativer rundt mateløype. Mail fra forslagstiller ble lest opp. Styret hadde i forkant fattet følgende forslag til vedtak som ble fremlagt på Årsmøtet:

Forslagstiller utreder selv muligheter og økonomiske konsekvenser i forbindelse med en mateløype, dette fremlegges for styret i Nerskogen Hytteeierforening.


Det ble stemt over styrets forslag.


Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt mot 5 stemmer.


Møtet ble hevet kl. 16.20


Marianne H

Nerskogen, 26. mars 2016


Referatet er kontrollert og funnet korrekt av undertegnede:

Inger Lauritzen (sign) Pål Aune Skretting (sign)


Medlemmer i NHEF som var til stede ved årsmøtets begynnelse:

Ivar Moen

Bjørn Hafskjold

Ase Karin Aune

Marianne Hassel

Ola Loe

Per Arne Segtnan

Kjell Åge Laurizen

Maria Louise Auganes

Nils Hoeg

Tor Ytrehus

Alice R. Ødegaard

Oddny Holden

Tor Bustad

Grete Haug

Frode Haugskott