2011

REFERAT fra Årsmøte 2011 i Nerskogen Hytteeierforening

Påskeaften 23. april 2011, ved Svartdalstjønna på Nerskogen


Ved møtets begynnelse var 11 medlemmer til stede på årsmøtet, jf vedlagt liste.

Årsmøtet ble åpnet av foreningens leder, Ivar Moen, som også ledet møtet.


1.Godkjenning av innkalling

Det framkom ingen innvendinger mot innkallingen, som ble godkjent


2.Valg av to medlemmer til å kontrollere og underskrive protokollen.

Oddlaug Moen Krag og Tor Bustad ble valgt etter forslag fra Ivar Moen. Hans Gunnar Auganes ble valgt til referent.


3.Styrets årsberetning 2010

Ivar Moen gjennomgikk årsberetningen. 

Fra han og andre styremedlemmer ble det gitt utfyllende kommentarer til enkelte punkter i beretningen.

Styrets årsberetning ble godkjent.


4.Regnskap for 2010

Styremedlem / kasserer Åse Karin Aune presenterte foreningens regnskap for 2010.

Foreningens valgte revisor Jan H Hovde hadde gjennomgått regnskapet, og signert det sammen med kasserer.

Det fremlagte regnskap ble godkjent.


5.Valg

•Valg av to styremedlemmer, etter innstilling fra valgkomiteen

Valgkomiteens leder, Tor Ytrehus, orienterte om komiteens arbeid. På forespørsel har Ivar Moen sagt seg villig til gjenvalg som styremedlem og styreleder, og Bjørn Hafskjold har på forespørsel sagt seg villig til gjenvalg som styremedlem.

Valgkomiteen innstilte på følgende:

Styreleder for 2 år: Ivar Moen (gjenvalg)

Styremedlem for 2 år: Bjørn Hafskjold (gjenvalg)

De foreslåtte kandidater ble valgt ved akklamasjon


•Valg av leder i valgkomitéen, etter innstilling fra styret


På vegne av styret foreslo Ivar Moen gjenvalg av Tor Ytrehus for ett år.

Tor Ytrehus ble valgt ved akklamasjon.


Etter valget har foreningen følgende styre fram til ordinært årsmøte i 2012:

Ivar Moen, leder

Bjørn Hafskjold, styremedlem

Åse Karin Aune, kasserer

Hans Gunnar Auganes, sekretær


6.Orientering om ankesak til Lagmannsretten vedrørende veglagsordningen for Svartdalsvegen og Sørøyåsvegen

Hans Gunnar Auganes orienterte.


7.Orientering om planlagt fugleseminar / ekskursjon

Lisbeth Tangen orienterte om tilbud om vandring for å se på fuglelivet i området i pinsen 2011. Bjørn Hafskjold opplyste at dette tilbudet vil legges ut på foreningens hjemmesider, slik at interesserte kan melde seg.


8.Planlagte arbeidsoppgaver for styret i 2011 – 2012

Styret orienterte om følgende planlagte arbeidsoppgaver:

•Forberedelse for mulig utlegging av klopper i myra ved stolheisen

•Organisering og gjennomføring av dugnad for vedlikehold av stolheisen

•Årvåkenhet vedr eventuelle forslag til nye eller endringer i regulerings-planer og –bestemmelser i området

•Om mulig dugnadsgruppe for tilrettelegging av krysningspunkt for skiløpere over vei merket “privat” ved Herremsmyra

•Foreningens nettsider skal fortsatt brukes aktivt. Sidene finnes nå også på adressen www.nerskogenhytteeierforening.no


9.Eventuelle saker som er ønsket tatt opp av medlemmer før fristen

Ingen saker var innkommet før fristen


Da ingen flere saker forelå til behandling, ble møtet hevet.


Nerskogen, 23. april 2011             


Hans Gunnar Auganes

referent


Referatet er kontrollert og funnet korrekt av undertegnede.


Nerskogen, 23. april 2011               


Oddlaug Moen KragTor Bustad