2015

Referater fra styremøter i Nerskogen Hytteeierforening 2015


Lørdag 21. februar 2015 kl. 1100-1400

Sted:   Ivar Moens hytte på Nerskogen


Deltakere fra styret:

Ivar Moen, styreleder

Bjørn Hafskjold, styremedlem

Ola Loe, kasserer

Marianne Hassel, sekretær


Styresak 01.2015 Godkjenning av innkalling til styremøte

Innkallingen ble godkjent.


Styresak 02.2015 Godkjenning av referat fra styremøte 22.10.2014

Utkast til referat ble godkjent.


Styresak 03.2015 Referatsaker


Informasjon  fra Nye Veilaget

Ola Loe orienterte:

På Nye Veilagets ekstraordinære årsmøte aug./sept. 2014, ble det vedtatt at det skulle installeres   elektronisk bom våren 2015. Bommens plassering blir oppe på det flate partiet ved det røde gamle skuret. Alle hytteeiere må betale årsmedlemskap. Referat fra Nye Veilagets ekstraordinære årsmøte

finnes på hjemmesiden til NHEF.

Veilagets årsmøte for 2015 blir lørdag 28. mars på Fjellheim.

 

”Nerskogen Hyttenettverk”

Bjørn Hafskjold orienterte:

På Hyttenettverkets siste møte ble disse saker diskutert:

- Forberedelse for stiftelse av ”Nerskogen Hytteforum” tidligere kalt ”Nerskogen Hyttenettverk”

- Hvilket område skal Hytteforumet omfatte, hvem kan være med, og hva skal det koste?

- Eiendomsskatt, hva kan forventes å få som gjenytelse.

- Skiløyper og årsavgift til løypeforeningen.

- Kjørebru for løypemaskin over Minnilla

- Snøskuterkjøring.

- Eventuelt.

Referat fra møtet legges ut på hjemmesiden til NHEF.


Informasjonsoppslag

Råutkast til ”plakaten” om NHEF ble vist på møte og det det ble foreslått noen justeringer. ”Plakaten” settes opp på informasjonstavlen i påsken.


Styresak 04.2015 Klopper og heis

Materialer til nye klopper kjøres ut i vinter.

Bjørn Hafskjold avklarer om Trondhjems Turistforening har fått tillatelse av Fylkesmannen for byggingen. Det orienteres ytterligere om bygging av kloppene på NHEF årsmøte.

Dugnadsdag for legging av klopper bestemmes i samarbeid med Sørøyåsen Hytteeierforening.


Ettersyn av heisen over Minnilla blir 27. Juni.  Heisen blir da stengt mellom 10.00 og 12.00.


Styresak 05.2015 Gjennomgang av vedtekter for Nerskogens Hytteeierforening

Gjennomgang av vedtektene og styremedlemmenes forslag til endringer.

Styrets samlete forslag til endringer blir sendt ut sammen årsmøtedokumentene og behandles på årsmøte.


Styresak 06.2015 Forberedelser til årsmøte 2015

Gjennomgang av innkalling og styrets årsberetning for 2014.

Gjennomgang av årsregnskap for 2014.

Reviderte utkast sendes styremedlemmene på mail før endelig godkjenning.

Marianne Hassel sender årsmøtedokumentene til medlemmene senest 14 dager før møte.


Styresak 07.2015 Påskearrangementet

Skileik, lunsj og årsmøte. Oppgavefordeling og ansvar stort sett som i fjor.

Endelig ansvarsfordeling og planer bestemmes på styremøte i påsken.


Styresak 08.2015 Valg

To av styrets medlemmer, samt flere medlemmer i valgkomiteen er på valg.

Styret ber valgkomiteen starte sitt arbeid i god tid før årsmøte.

Styrets leder Ivar Moen tar kontakt med leder av valgkomiteen.


Styresak 09.2015 Sommer- og høstaktiviteter

Saken utsettes til neste styremøte.


Styresak 10.2015 Neste styremøte

Torsdag 2. april 2015 kl 16.00.  Ola Loe sin hytte på Nerskogen.


Styresak 11.2015 Eventuelt

Behandlig av sakene under eventuelt utsettes til neste styremøte.


Nerskogen 21.02.2015


Ivar Moen                   Bjørn Hafskjold                  Ola Loe                      Marianne Hassel


Torsdag 2. april 2015 kl. 1600-1800

Sted:   Ola Loes hytte på Nerskogen


Deltakere fra styret:

Ivar Moen, styreleder

Bjørn Hafskjold, styremedlem

Ola Loe, kasserer

Marianne Hassel, sekretær


Styresak 12.2015 Godkjenning av innkalling til styremøte

Innkallingen ble godkjent.


Styresak 13.2015 Godkjenning av referat fra styremøte 21.02.2015

Utkast til referat ble godkjent.


Styresak 14.2015 Referatsaker


Informasjon fra Nye Veilaget

Ola Loe orienterte om årsmøte i veilaget 28. mars:

-65 stemmer tilstede (grunnerere har to stemmer hver).

-Regnskap ble fremlagt og gjennomgått.

-Den elektroniske bommen vil gi full oversikt over medlemer i veilaget.

-Omfang av vinterbrøyting besluttes hvert år på årsmøtet i forhold til lagets økonomi.

-Det satses på at brøyting kan utføres i påske-, jul- og vinterferie.

-Olav Ytterhus er valgt inn i veilagets styre for Maya Britt Renander.


Klopper

Bjørn Hafskjold orienterte:

Alle forhold vedrørende tillatelser mellom Fylkesmannen og Trondhjems Turistforening

er avklart. Turistforeningen kunngjør tiltaket/byggingen.

Materialer kjøres ut etter påske.

Dugnaden, som gjøres i samarbeid med Sørøyåsen Hytteeierforening, blir i første halvdel av august.

Dato og tidspunkt  legges ut på hjemmesiden til NHEF.


Løypeforeningen

Løypeforeningen har ytret ønske om at medlemmer i vår forening skal medles kollektivt inn

i Løypefpreningen. Styre i Nerskogen Hytteeierforening vil ikke imøtekomme dette. Vi mener det må være opp til hver hytteeier å innbetale årsavgift til Løypeforeningen.


Temaet ”Mateløyper” ble omtalt i siste utgave av Rennebuposten.

Styre ønsker en nærmere avklaring om dette vedrørende omfang og plassering i terrenget.

Ivar Moen forfatter er brev til Rennebu kommune v/ordfører Lånke, hvor det etterspørres om en

nærmere utredning om mateløypene.


Styresak 15.2015 Påskeskirennet

Arrangement og arbeidsoppgaver som avtalt på styremøte.


Styresak 16.2015 Valgkomite

Kandidater til valgkomiteen ble foreslått på møte, og forespørres før Årsmøte.


Styresak 17.2015 Sommer og høstaktiviteter

Overnatting med telt er fremdeles en aktivitet styret ønsker å få gjennomført.

Det bestemmes også at vi skal arbeide for å få en oversikt over gode fiskevann i vårt område.


Styresak 18.2015 Nerskogen Hytteforum

Stiftelsesmøte i Trondheim onsdag 20.mai.

Styre har gått gjennom Nerskogen Hytteforums forslag til vedtekter, og vil foreslå noen endringer/justeringer på disse. Bjørn Hafskjold formulerer endringene og sender til styere for høring.


Styresak 19.2015 Facebook Nerskogen

Bjørn Hafskjold har opprettet en facebookside for NHEF, for kjappe replikker, bilder og aktuelle vær, vind og føreforhold.


Styresak 20.2015 Neste styremøte

Lørdag 05. September 2015 kl 16.30.  Marianne Hassel sin hytte på Nerskogen.


Styresak 21.2015 Eventuelt

Tema hengebru/stolheis. Flere mulige løsninger ble diskutert.


Nerskogen 02.04.2015


Ivar Moen                   Bjørn Hafskjold                  Ola Loe                      Marianne Hassel


Lørdag 5. september 2015 kl. 16:30-18:30

Sted:   Marianne Hassels hytte på Nerskogen


Deltakere fra styret:

Ivar Moen, styreleder

Bjørn Hafskjold, styremedlem

Ola Loe, kasserer

Marianne Hassel, sekretær


Styresak 22.2015 Godkjenning av innkalling til styremøte

Innkallingen ble godkjent.


Styresak 23.2015 Godkjenning av referat fra styremøte 02. 04.2015

Utkast til referat ble godkjent.


Styresak 24.2015 Referatsaker


Henvendelser til styreleder Ivar Moen fra medlemmer i NHEF

- Det ønskes flere møteplasser på veien opp til parkeringsplassen.

- Enkelte medlemmer i NHEF føler ubehag med krøtter på veien opp til parkeringsplassen.


Styresak 25.2015 Informasjon fra veilaget v/ Ola Loe

- Arbeidet i veilagets styre har i hovedsak omhandlet den nye bommen.

- Olav Ytterhus har hatt ansvar med utsendelser av bomkort.

- Det er utsendt ca. 200 kort samt kort til nødvendige nødetater.

- Kortet kan fylles på etter nyttår.

- Det skal monteres kamera ved bommen, og uønsket forbikjøring skal sikres med grøfting.

- Styret i veilagert er så langt fornøyd med arbeid og framdrift i forbindelse med bommen.

- Avgift for biler uten kort er kr. 50,- pr. tur gjennom bommen.

- Ved utkjøring (mot fylkesveien) har det forekommet at bommen ikke har åpnet seg.


Styresak 26.2015 Orientering fra møte i Nerskogen Hytteforum 20.05.2015 v/ Marianne Hassel

- Etter anmodning fra NHEF ble navnet endret til Hytteforum Nerskogen

- Vedtekter for Hytteforumet ble vedtatt i møtet.

- Området for medlemskap er geografisk avgrenset i vedtektene.

- Medlemskap også for enkeltpersoner, da flere hytteeiere ikke er tilknyttet egen forening.

- Det ble valgt et styre, men ikke bestemt hvem som skal besette de enkelte possisjoner.

- Medlemskontingent blir fastsatt på første årsmøte.


Vedtak: Bjørn Hafskjold kontakter Olav Stenshaug for orientering om videre planer for Hytteforumet

vedrørende årsmøte, kontingent mm.


Styresak 27.2015 Stolheis og klopper

Stolheisen ble oppstrammet og trinser smurt i slutten av juni. I slutten av juli ble det også bygget en utvidelse av landingsplattformen på vestsiden av Minnilla.

Utover sommeren har det blitt tyngere å trekke seg over. Vi vurderer tiltak for å utbedre dette.

Eventuelle kostnader med utbedringen viderefaktureres Trondhjems Turistforening.


Klopper: Våre planer om klopper på øverste myrdrag på stien mot Jøldalshytta, styresak 14.2015, ligger når til vurdering hos Verneområdestyre for Trollheimen.


Styresak 28.2015 Skiløyper på Nerskogen

Rennebu kommune har svart på brevet fra Ivar Moen hvor han etterlyser informasjon om skiløyper, planlegging av mateløyper samt kostnader sett opp mot den nyinnførte eiendomskatten.

Kommunen gir et tydelig svar på at de ikke har planer om å bruke skatteinntektene til dette formålet

og at det er opp til den enkelte hytteeier å betale inn til løypeforeningen.

 

Styresak 29.2015 Høstaktiviteter 2. halvår 2015

Styre ønsker å invitere til en fellestur i høstferien, lørdag 3. oktober. Tema for turen er telting,

båltenning og matlaging. Overnatting i teltet for de som ønsker det.

Videre informasjon om dette legges ut på vår hjemmeside.


Styresak 30.2015 Bru over Minnilla

Det er planer om kjørebru i Minnilkroken som erstatning for den hengebrua/gangbrua som er der i dag. Om dette blir vedtatt, er det av stor interesse for NHEF å overta den eksisterende hengebrua som erstatning eller supplement til stolheisen.


Styresak 31.2015 Hjemmeside/Facebookside

Hjemmesiden blir fremdeles besøkt jevnlig. Styre oppfordrer medlemmene til å komme med innspill

til flere nyttige saker som kan legges ut her.

Facebooksiden har nå 31 aktive medlemmer og er mer levende, rask og impulsiv enn hjemmesiden.


Styresak 32.2015 Eventuelt

- Gamle styremøtereferater scannes og arkiveres elektronisk. Legges også ut på hjemmesiden.

- TV-dekning og NRK digitalt pakkenett er ujevn på Nerskogen. Ivar Moen undersøker videre.

   En sak for Hytteforum Nerskogen?

- Panoramabildene fra Svarthetta var utsolgt. Det er lagt ut åtte nye på nærbutikken.

- Bjørn Hafskjold lager et nytt panoramabilde. Denne gang tatt fra Blåhø.

- Ivar Moen svarer på mail fra sokneprest Anette Vognild i Rennebu kommune hvor hun, blant                      andre, invitetrer NHEF til gudstjeneste i høstferien. Invitasjonen fra soknepresten legges ut på hytteeierforeningens hjemmeside.

- Kart over fiskevann i Trollheimen finnes allerede. Vedtaket i forhold til styresak 17.2015 bortfaller.


Styresak 33.2015 Neste styremøte

Mandag 23. november 2015 kl 19.30.  Hos Ola Loe i Trondheim


Nerskogen 05.09.2015


Ivar Moen                   Bjørn Hafskjold                  Ola Loe                      Marianne Hassel


Mandag 23. november 2015 kl. 19:30-21:00

Sted:   Hos Ola Loe i Trondheim


Deltakere fra styret:

Ivar Moen, styreleder (på telefon)

Bjørn Hafskjold, styremedlem (referent fra møtet)

Ola Loe, kasserer

Forfall:

Marianne Hassel, sekretær


Styresak 34.2015 Godkjenning av innkalling til styremøte

Innkallingen ble godkjent.


Styresak 35.2015 Godkjenning av referat fra styremøte 05.09.2015

Referatet ble godkjent.


Styresak 36.2015 Referatsaker


Dialog med Trondhjems Turistforening ang legging av klopper i turistruta mellom Nerskogen og Jøldalshytta

- Dialogen har ikke ført til en konklusjon om hvordan dette skal gjøres. Saken legges på is inntil det evt. kommer en henvendelse fra TT/Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.


Formidlingen av informasjon fra Soknepresten i Rennebu i forbindelse med gudstjeneste i høstferien ble godt mottatt av sokneprest Anette Vognild.


Styresak 37.2015 Informasjon fra veglaget v/ Ola Loe

- Informasjon om vinterbrøyting er sendt medlemmene av veglaget.

- Inntektene fra vegen har økt etter at bommen ble satt opp.

- Etter nyttår skal det foretas en ny vurdering av spørsmålet om vinterbrøyting og vedlikehold av vegen.

- Veglagets styre presiserer at det ikke må parkeres i snuplasser vegen er brøytet. Den enkelte hytteeier må sørge for brøyting av egen parkeringsplass.

- Det skal lages flere møteplasser mellom fylkesveien og parkeringsplassen, samt langs den gamle Svartdalsvegen.


Vedtak: Styret i hytteeierforeningen mener at vegstyret arbeider godt og i samsvar med hytteeiernes ønsker.


Styresak 38.2015 Hytteforum Nerskogen oppsummering etter samtaler med Olav Steinsland

Bjørn Hafskjold har vært i kontakt med Steinsland. Status er at Hytteforum Nerskogen nå er registrert i Brønnøysundregisteret. Styret i NH planlegger årsmøte. Ut over dette har det ikke skjedd noe nytt.


Vedtak: Bjørn Hafskjold følger opp kontakten med Nerskogen Hytteforum.

 

Styresak 39.2015 Aktiviteter, oppsummering og planer for neste år

Aktivitet i vinterferien

-Erfaringen fra snøhulebyggingen i 2015 var at bare en liten men entusiastisk gruppe deltok. Styret ønsker et opplegg også i vinterfreien 2016, men det bør være noe enklere siste uke i februar.

Fuglelivet

-Styret ønsker å gjenta tilbudet om fugleobservasjoner, enten i pinsen eller lørdag 14. mai. Vi trenger en fuglekyndig gruppeleder.


Vedtak: Bjørn planlegger et opplegg for vinterferien og følger opp ideen om fugleobservasjoner.


Styresak 40.2015 Hjemmesiden og Facebook-aktiviteter

Bjørn orienterte om at hjemmesiden har mellom 35 og 40 besøkende pr. dag, men det er grunn til å tro at mange av disse er robotsøkere. Facebook-gruppen har nå 45 medlemmer. Flere av dem legger ofte ut bilder og rapporter på siden.


Vedtak: Saken tas til orientering.


Styresak 41.2015 Eventuelt

- Olav Ytterhus sin plan om nye hytter på Herremskjølen er fortsatt til behandling i Rennebu kommune.

- Hytteeierforeningen ønsker å komme i bedre kontakt med Nerskogen løypeforening. Bjørn følger opp.

- Ola orienterte om foreningens økonomi og status for innbetaling av medlemsavgift. Det er nå 30 medlemmer som har betalt årsavgift for 2015.

- Stolheisen har igjen blitt tung å dra, men den skal snart stenges for sesongen og blir ikke overhalt før neste sommer. Ivar avtaler stenging av heisen for vinteren med Kjell Lund, gir beskjed til Bjørn som legger ut en melding på foreningens hjemmeside.

- Det er nå vedtatt at det skal bygges kjørebru over Minilla. Bjørn følger opp kontakten med initiativtakerne ang. gangbru som dermed blir ledig. Ansvar for kontakt med grunneier ved stolheisen ligger hos Trondhjems Turistforening.


Styresak 42.2015 Neste styremøte

Torsdag 25. februar 2016 kl 15-17 på Bjørns hytte.


Trondheim 23.11.2015


Ivar Moen                   Bjørn Hafskjold                  Ola Loe