2022

Referat fra styremøte i Nerskogen Hytteeierforening

Tirsdag 16.August 2022


Sted: Hos Magnar Bogen

Deltagere tilstedet på møtet:

Magnar Bogen

Tone Berg

Astrid Meek Johansen

 

Sak 1/2022

Stolheisen:

Styret er informert av grunneier om at saken angående stolheisen fortsatt er noe uavklart. Verneområdeforvalter i Rennebu har avtalt tilsynsbesøk som skal vurdere sikkerhet, behov for vedlikehold og utarbeide en tilsynsplan. Det er besluttet at heisen skal fungere som normalt ut året.

Styret fortsetter å holde kontakt med grunneier, Rennebu kommune og verneområdeforvalter angående fremtiden til stolheisen.

 

Sak 2/2022

Påskeskirenn

Flere innad i foreningen har savnet det tradisjonelle påskeskirennet som avholdes ved Svartdalstjønna i påska.

Styre ønsker i den sammenheng å lufte stemningen for å danne en komite som har som formål å arrangere påskerennet. Påskerennet har tradisjonelt vært arrangert av styret, men siden flere av nåværende styremedlemmer muligens ikke er på sin hytte under påsken ønsker vi at påskerennet blir arrangert av en komité neste år. De som er interessert i en slik oppgave bes ta kontakt med styret, som også kan være behjelpelig med å skaffe premier. Styret ønsker også å avholde årsmøte 2023 på tradisjonelt vis ved Svartdalstjønna i påska. Dette kommer vi tilbake til ved en senere anledning.Referat fra styremøte i Nerskogen Hytteeierforening

Onsdag 01.Juni, 2022

Sted: Tone Berg

Deltagere fra Styret:

Tone Berg

Anders Reitan

Magnar Bogen

Astrid Meek Johansen


Sak 1/2022

Innspill til kommunedelplan energi og klima

Rennebu kommune har lagt ut Kommunedelplan for klima og energi til offentlig høring. Og ber om innspill med frist 13.06.2022. Styret har besluttet å komme med innspill på vegne av NHEF og da spesielt om lysforurensing


Sak 2/2022

Stolheisen

Stolheisen er en sak som engasjerer mange. Styret vil fortsette å ha dialog med kommunen og grunneier og følge utviklingen i saken.


Sak 3/2022

Svarttjønna Sør prosjektet

Styret har vært i kontakt med Rennebu kommune ang utviklingen i den planlagte utbyggingen Svarttjønna Sør. Her er prosjektet på hold på grunn av kartlegging fra Miljødirektoratet angående nærhet til verneområde og naturreservat.


Sak 3/2022

Medlemmer

Styret vil se nærmere på verving av flere medlemmer.

 

 
Styremøte 28. februar 2022

 

Tilstede på Teams: Magnar, Gunhild, Anders og Bjørn Ottar. Ingen forfall.

 

Planlagt fysisk møte ble digitalt pga covid19-smitte.

 

Sak 1/2022 Årsmøte 2022

Styret ønsker å prioritere gode rammer for årsmøtet, og det ble besluttet at årets møte skjer på Teams søndag 24. april kl 20.00. I tillegg til vanlige årsmøte saker vil styret foreslå at det vedtas at styret starter en prosess med tanke på sammenslåing med Sørøyåsen Hytteforening.

 

Sak 2/2022 Påskeskirenn

NHEF er oppfordret av Nerskogen Grendelag til å formidle en invitasjon til deltagelse på Rennebu Snøfestival ved Nerskogen Grendahus på langfredag. Grendelaget vil også være takknemlig for litt praktisk bistand med gjennomføringen.

Styret mener dette er et meget godt tiltak og det besluttes at det ikke søkes etter noen som kan planlegge og gjennomføre et arrangement tilsvarende det som foreningen tidligere har stått bak. Oppfordring til å delta på Rennebu Snøfestival sendes ut til medlemmene!


På styremøtet ble også status delt i saker som ikke er oppe til beslutning. Dette gjelder medlemssituasjonen, stolheisen og pågående regulerings- og plansaker.