2013

PROTOKOLL fra Årsmøte 2013 i Nerskogen Hytteeierforening

Påskeaften 30. mars 2013

Sted:  Ved Ivar Moens hytte ved Svartdalstjønna på Nerskogen


Ved møtets begynnelse var 11 medlemmer til stede på årsmøtet, jf vedlagt liste. Årsmøtet ble åpnet av foreningens leder, Ivar Moen, som også ble valgt som møteleder


1.Godkjenning av innkalling


Vedtak: Det framkom ingen innvendinger mot innkallingen, som ble godkjent.


2.Valg av to medlemmer til å kontrollere og underskrive protokollen.

 

Vedtak:  Inger Lauritzen  og Tore Haugen  ble valgt etter forslag fra Ivar Moen. Marianne Hassel  ble valgt som referent.


3.Styrets årsberetning 2012


Foreningens leder Ivar Moen gjennomgikk årsberetningen. Det ble gitt utfyllende kommentarer fra han og Bjørn Hafskjold til enkelte punkter i beretningen.


Vedtak:  Styrets årsberetning ble godkjent.


4.Regnskap for 2011


Styremedlem / kasserer Åse Karin Aune presenterte foreningens regnskap for 2012. Foreningens valgte revisor Jan H. Hovde hadde gjennomgått regnskapet og signert det sammen med kasserer.


Vedtak:  Det fremlagte regnskap ble godkjent.


5.Medlemskontingent for 2013


Styret foreslår at kontingenten beholdes uendret. Kr 100,- pr. år


Vedtak:  Styrets forslag ble godkjent.


6.Valg


Valg av to styremedlemmer, etter innstilling fra valgkomiteen:

Valgkomiteens leder, Tor Ytrehus, orienterte om komiteens arbeid. Innstilling fra valgkomitèen på følgende kandidater:

Styreleder for 2 år: Ivar Moen (gjenvalg)

Styremedlem for 2 år: Bjørn Hafskjold (gjenvalg)


Vedtak:  De foreslåtte kandidater ble valgt ved akklamasjon.


Valg av leder i valgkomitéen for ett år, etter innstilling fra styret. På vegne av styret foreslo Ivar Moen gjenvalg av Tor Ytrehus som leder for ett år.


Vedtak: Tor Ytrehus ble valgt ved akklamasjon.


Etter valget har foreningen følgende tillitsvalgte fram til ordinært årsmøte i 2014:


Styret:

Leder: Ivar Moen (på valg 2015)

Medlem: Bjørn Hafskjold (på valg 2015)

Kasserer: Åse Karin Aune (på valg 2014)

Sekretær: Marianne Hassel (på valg 2014)


Valgkomiteen:

Leder: Tor Ytrehus (på valg 2014)

Lisbeth Tangen (på valg 2015)

Hans Gunnar Auganes (på valg 2015)


Revisor:

Jan H. Hovde


7.Orientering om ankesaken vedrørende veiordningen Svartdalsvegen/Sørøyåsvegen

 

Ivar Moen orienterte om forholdene rundt ankesaken.


8.Orientering om NHEF`s samarbeidsavtale med Trondhjems Turistforening


Ivar Moen orienterte om avtalen.


9.Planlagte arbeidsoppgaver for styret i 2013 – 2014


Styret orienterte om utførte og planlagte arbeidsoppgaver:

•Utlegging av klopper i myra ved stolheisen på vestsiden av Minilla

•Utforme, produsere og distribuere informasjonsbrosjyre om NHEF.

•Planlegge å gjennomføre temaaktiviteter.


10.Eventuelle saker som er ønsket tatt opp av medlemmer.


Ingen saker var innkommet før fristen.


Da ingen flere saker forelå til behandling, ble møtet hevet kl. 16.30


Nerskogen, 30. mars 2013


____________________________

Marianne Hassel (sign)


Referatet er kontrollert og funnet korrekt av undertegnede:


Nerskogen, 30. mars 2013


Inger Lauritzen (sign)                                       Tore Haugen (sign)


Medlemmer i NHEF som var til stede ved årsmøtets begynnelse:


Ivar Moen

Åse Karin Aune

Anita og Tor Ytrehus

Marianne Hassel

Oddlaug Moen Krag

Grete Haug

Bjørn Hafskjold

Lisbeth Tangen og Tore Haugen

Jan H Hovde

Ingeborg Meek

Inger Lauritzen