2009

Referater fra styremøter i Nerskogen Hytteeierforening 2009


Lørdag 15. august 2009 kl. 1800 - 1930

Sted: Ivar og Siri Moens hytte, på Nerskogen


Deltakere:

Ivar Moen, leder

Bjørn Hafskjold

Hans Gunnar Auganes


Fravær:

Alice Ødegaard


Styresak 10.2009 Referat fra styremøte 20. feb 2009

Godkjent


Styresak 11.2009 Protokoll fra årsmøtet 11. april 2009 ble gjennomgått.

Styret konstaterte at vedtakene fra møtet blir fulgt opp.


Styresak 12.2009 Andre referatsaker

1. Uttalelse vedr reguleringssak.

Foreningen ved Ivar Moen har i brev av 19. juni 2009 uttalt seg om forslag til endring av reguleringsplan for Sørøyåsen, delplan Volleng, gnr 21 bnr 50. Kommunen har kvittert for mottatt uttalelse.


2. Sak for jordskifteretten Merking av vernegrensen for Trollheimen landskapsvernområde.

Bjørn Hafskjold er NHEFs kontaktperson i denne saken. Det er kjent at retten har utført befaring i sommer. Det er ikke kommet flere dokumenter om saken. 


3. Spørsmålet om Rennebu kommunes opplegg for oppfølging av påpekte brudd på gjeldende retningslinjer for avløp fra hytter.

Ivar Moen har som hytteeier gjort kommunen skriftlig oppmerksom på at det er kommet innlagt vann i en bestemt annen hytte, uten at avløpsvannet fra hytta blir behandlet som forutsatt i retningslinjene for avløp i området. Kommunens saksbehandler har muntlig opplyst at begrenset kapasitet i kommunens administrasjon medfører at det ikke kan oppgis hvor lang tid det vil ta før kommunens behandler meldingen fra Moen. 

Styret ber Ivar Moen om å ta opp med kommunen det generelle spørsmålet om kommunens manglende oppfølging av tiltak som bryter med planer og retningslinjer for hytteeiendommer innefor reguleringsområdet.


4. Faktura til Trondhjems Turistforening vedr tilskudd til vedlikehold av stolheisen over Minilla.

Ivar Moen kontrollerer status med kasserer

 

Styresak 13.2009 Oppsummering og evaluering etter påskearrangement 2009, tanker om arrangement i 2010.

Styret er svært tilfreds med opplegget for og gjennomføringen av årets påskearrangement. Gruppen som tok ansvaret for påskeskirennet berømmes spesielt.

Ordningen med tilrettelegging av sittebenker i snøen, og pakking av snøen i området rundt grillen og foran sitteplassene, var vellykket.

To griller gjorde det lettere for mange å grille samtidig, med den kontakt dette ga muligheter for.

Avvikling av årsmøtet før skirennet var også vellykket, og spesielt fint var det at mange av deltakerne engasjerte seg i diskusjonen om løypekjøring.

Styret ønsker at Ivar Moen ber gruppen som hadde opplegget for skirennet om å videreføre dette til neste år.

Ivar Moen kjøper inn grillbriketter, og Hans Gunnar Auganes skaffer siporexplater som kan brukes for justere bunn-nivået i grillene.

Grillene kan tennes 90 min før grilløkta tar til.

Arrangementet 2010: Påskeaften 3. april kl 1500 - 1800


Styresak 14.2009 Nettsider for foreningen

Bjørn Hafskjold har fulgt opp sin orientering fra årsmøtet, og kunne vise nettsider som han har opprettet for NHEF.

Det er gjort avtale med et webhotell som heter ”one.com”. Det er bestilt plass i ett år i første omgang. Vilkårene er lagt fram for styret. Prisen er kr. 100 pr. år i domeneavgift, kr. 120 pr. år for leie av diskplass, epostadresser, virusbeskyttelse, o.l. Det første året er det et startgebyr på kr. 100, slik at det påløper en kostnad på kr 320 for det første året.

Nettsidene ble gjennomgått og kommentert. Styret er svært tilfreds med det arbeidet Bjørn Hafskjold har utført. Kostnadene til leverandør skal dekket over foreningens kasse.

Etter at Bjørn Hafskjold har fått på plass enkelte endringer og tillegg på nettsidene, vil det bli sendt ut en epost til medlemmene med lenke til nettsidene for NHEF.


Styresak 15.2009 Møteplan fram til og med påske 2010

Neste styremøte planlegges holdt tirsdag 10. nov 2009 kl 1900 hos Bjørn og Anne-Donia Hafskjold, Tiller-ringen 54, Trondheim.

Påfølgende styremøte tenkes hold på Nerskogen i tilknytning til skolenes vinterferie (i Trondheim), enten 20. eller 27. februar 2010.

Påsken 2010: Palmesøndag 28. mars – 2. påskedag 5. april

 

Styresak 16.2009 Eventuelt


1. Skilt med angivelse av veg/sti til Jøldalshytta, som tidligere har stått ved avkjørsel fra fylkesveien ved Svengård, er i sommer blitt borte.

Styret ber om at Ivar Moen undersøker med Trondheim Turistforening om de er kjent med dette, og om dette i tilfelle har betydning for TTs samarbeid med NHEF om stolheisen over Minilla.


2. NHEF organiserte dugnad på stolheisen lørdag 15. aug 2009 kl 10 – 12. Bærewire og trekksnor ble strammet, slik at stolheisen ble lettere å bruke.  Dugnaden ble utført av Ivar Moen, Tor Bustad og Hans Gunnar Auganes. Bustad medbrakte lånt talje og gripeklo, som var helt nødvendig for å få utført arbeidet.

Styrets leder foreslo at NHEF anskaffer denne typen utstyr for senere arbeid med stramming av wirer. De øvrige styremedlemmer sluttet seg til dette. Ivar Moen følger opp.


3. Styremedlem Bjørn Hafskjold er som representant for NHEF blitt forelagt ønske om heving av vannspeilet i Svartdalstjønna.  Formålet er å øke fiskemulighetene. Styret kan ikke se at en heving av vannspeilet vil utgjøre en positiv endring av det berørte naturmiljøet og vil ikke støtte forslaget.


4. Det er innkalt til møte i Jordskifteretten for behandling av spørsmålet om veirett i forhold til Svartdalsvegen for bl a hytteeiere, 18. og 19. aug 2009. Ivar Moen opplyste at han ville være til stede på rettsmøtet. 


5. Vedrørende Nerskogen løypeforening: Det er i sommer omdelt informasjon til hytteeiere i området fra løypeforeningen. Foreningen ber om oppslutning fra hytteeierne gjennom innbetaling av støttekontingent.

Det er opplyst i nevnte informasjon at foreningen har søkt fylkesmannen om tillatelse til oppkjøring av skiløyper i landskapsvernområdet ved Minilla. Styret ber Hans Gunnar Auganes om å skaffe kopi av denne søknaden.


Referat ved

Hans Gunnar Auganes

sekretær