2023


Protokoll fra årsmøte 2023 i Nerskogen hytteeierforening


Tid: Lørdag 08.04.2023

Plass: Ved Svartdalstjønna

Referent: Astrid Meek Johansen

 

Tilstede: Magnar Bogen, Astrid Meek Johansen (fra styret) Bjørn Hafskjold, Tor Ytterhus, Iselin Haug Holtan, Kristin Skog, Kjell Åge Lauritzen, Espen Kowalewski, Marianne Motzfelt og Ivar Moen.

 

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkallingen

Vedtak: Ingen innvendinger. Innkallingen er godkjent

 

     2. Valg av to medlemmer til å skrive under på protokollen

Vedtak: Kjell Åge Lauritzen og Iselin Haug Holtan

 

    3. Styrets Årsberetning for 2022


Styreleder Magnar Bogen gikk gjennom årsberetningen. Styret har i løpet av 2022 jobbet med å avklare fremtiden til stolheisen, en sak som opptar mange medlemmer i foreningen. Områdeforvalter, grunneiere og Rennebu kommune er involvert i stolheisen og eventuelt hva som vil erstatte den i fremtiden. Det er per dags dato ingen konkusjon og det er ikke avklart når endelig løsning vil være på plass. Styret i NHEF vil fortsette å følge saken tett og vurdere å få til et møte med Rennebu kommune.

 

Ny reguleringsplan for Sørøyåsen.

Det er en ny reguleringsplan på gang for Sørøyåsen, denne reguleringsplanen vil ha  betydning for hytteutbygging rundt vårt område på Nerskogen. Styret har vært i kontakt med kommunen jevnlig gjennom 2022, og da spesielt med tanke på utbyggingen «Svarttjønna Sør». Vi vet at miljødirektoratet har vært involvert med tanke på nærhet til naturvernområde og da spesifikt til kartlegging av stedbundne og fastsittende arter. Det er enda ikke kommet ny reguleringsplan, men styret følger dette tett.

 

Lysregulering

Det blir mer og mer lysforurensning på Nerskogen i takt med hytteutbygging, dette har svært negativ effekt på dyr, fugler og innsekter. Styret har skrevet innlegg ang lysregulering for hytter til klima og energiplan for Rennebu kommune, der vi ber kommunen ha tydelig lysregulering for fremtidig hytteutbygging.

 

 

    4.  Regnskap for 2022

 

2022 er gjort opp med et overskudd på rundt 3700 kr på bok.  Vi fortsetter å ha en medlemskontingent på 100 kr.

Vedtak: Fremlagt regnskap ble godkjent

 

Budsjett:

Forslag om å investere i en bålpanne til bruk ved arrangementer.

Forslag om å donere 5000 kr til Nerskogen løypeforening

Forslag om å benytte 1500 kr til premier til neste års påskeskirenn

Vedtak: Budsjett enstemmig vedtatt.

 

     5. Forslag til vedtektsendringer i Nerskogen hytteeierforening:

Bjørn Hafskjold redegjør for forslag til endringer på vedtektene til foreningen. Endringene går stort sett ut på å forandre nedslagsfeltet i foreningen. Nedslagsfeltet vil nå være Svartdalsveien, Tverrveien, veien opp til Svartdalsetrene Herremskjølen og Sørøyåsveien.

Hytteeiere samt rettighetshavere har stemmerett ved medlemskap.

Vedtak: Enstemmig vedtatt  

 

 

     6. Valgkomiteens innstillinger

 

Styreleder Magnar Bogen gjenvalgt som leder for foreningen for ett år (2023-2024)

Tone Berg valgt som styremedlem i perioden 2022-2024

Astrid Meek Johansen valgt som styremedlem i perioden 2022-2024

Espen Kowalewski valgt som nytt styremedlem i perioden 2023-2025

 

Takk til alle som stilte opp i påskesola og deltok på årsmøtet.

 

Underskrift fra medlemmer:

Kjell Åge Lauritzen

Iselin Haug Holtan