2016

Referater fra styremøter i Nerskogen Hytteeierforening 2016


Torsdag 25. februar 2016 kl. 15:15-16:45

Sted:   Bjørn Hafskjolds hytte, Nerskogen


Deltakere fra styret:

Ivar Moen, styreleder

Bjørn Hafskjold, styremedlem (referent fra møtet)

Ola Loe, kasserer

Forfall:

Marianne Hassel, sekretær


Styresak 1.2016 Godkjenning av innkalling til styremøte

Innkallingen ble godkjent.


Styresak 2.2016 Godkjenning av referat fra styremøte 23.11.2015

Referatet ble godkjent.


Styresak 3.2016 Referatsaker


Rapport til Trondhjems Turistforening ang. stolheisen

Brev til TT ble sendt 9. september 2015 med rapport om arbeid med stolheisen som ble utført i 2015 og krav om avtalefestet kompenasjon for utført arbeid og refusjon av direkte kostnader.


Nettsiden

Hytteeierforeningens nettside og Facebook-siden er fortsatt jevnilg besøkt. FB-gruppen har nå 50 medlemmer. Det skrives jevnlig innlegg på gruppens side, med bl.a. vær- og føremeldinger, nyheter og stemningsrapporter.


Styresak 4.2016 Informasjon fra veglaget v/ Ola Loe

- Det er nå brøytet flere møteplasser. Styret i NHEF ønsker at møteplassene skal bli bedre merket.

- Med så mye snø som det har kommet i det siste, har høye brøytekanter gjort kryssing av veien vanskelig, spesielt med pulk. Styret i NHEF ønsker at det noen steder brøytes slik at kryssing blir lettere. NHEF kan foreslå steder hvor slik brøyting er aktuelt.

- Veglaget skal ha styremøte mandag 29.2.

- Veglagets årsmøte skal holdes lørdag før Palmesøndag.


Styresak 5.2016 Hytteforum Nerskogen v/Bjørn Hafskjold

-Hytteforum Nerskogens (HN) vedtekter ble vedtatt på stiftelsesmøtet den 20. mai 2015. Innspill fra NHEF ang. HNs navn ble tatt til følge. Styret i NHEF er også fornøyd med at antall stemmer skal følge antall hytter som har betalt medlemskap i HN.

-Årsmøtet i HN skal holdes innen utgangen av mai. Saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet skal være fremmet før 1. mars. Vi ønsker at bredbåndsdekning skal bli en sak for HN, men venter med å foreslå dette til NHEFs eventuelle medlemskap i HN er avklart.

-Styret i NHEF vil foreslå for sitt årsmøte at NHEFs medlemmer går kollektivt inn som medlemmer i HN med det antall medlemmer som NHEF har pr. dato for årsmøtet. Bjørn Hafskjold lager en innstilling til NHEFs årsmøte ang medlemskap i HN.

-Årskontingenten i HN for 2016 er satt til kr. 25 pr. betalende hytte.

Styresak 6.2016Medlemskontingent for 2016

-Styret i NHEF vil foreslå for årsmøtet at medlemskontingenten heves til kr. 150 pr. hytte pr. år.

-Det er mange hytteeiere med mangeårig medlemskap som ikke har betalt kontingent for 2015. Styret antar at dette skyldes forglemmelse og vil purre de det gjelder. Styret vil også undersøke om betaling kan skje på en enklere måte med bruk av kort via nettsiden.


Styresak 7.2016Forberedelse til årsmøtet i 2016

Årsmøtet holdes Påskeaften, 26. mars 2016, stort sett etter samme oppskrift som i 2015. Skileik blir avviklet først, fulgt av påskelunsj med grill og årsmøte.


Styret legger opp til en raskere avvikling av selve årsmøtet enn tidligere år ved at mer detaljert informasjon om de enkelte sakene, styrets innstilling og forslag til vedtak sendes medlemmene på forhånd. Innkallingen vil bli sendt medlemmene i god tid før møtet ihht NHEFs vedtekter.


Utkast til årsberetning og regnskap for 2015 ble godkjent for framlegg for årsmøtet.


Styresak 8.2016 Påskearrangement, skileik og lunsj – fordeling av oppgaver

Fam. Hassel har tatt på seg oppgaven med å planlegge og administrere skileiken. Det må nå kjøpes inn flere premier, og følgende ble bestemt: Eggevarmere (Anne-Donia leverer), oppvaskkluter (Åse Karin leverer). Styrets medlemmer samler/kjøper flere gaver for barn og familier i passende prisklasse. Fra før har vi panoramabilder, pledd (5 stk) og kulepenner. Vi regner også med en gave fra Nerskogen Landhandel.


I tillegg til at alle kan ta med egen grillmat, vil foreningen i år supplere med tørket reinsdyrkjøtt (Ivar), fersk laks og røkelaks (Ola) til lunsjen.


Styresak 9.2016 Valg og evt. innstilling fra valgkomiteen

Marianne Hassel og Ola Loe er på valg i år. Begge har bestemt seg for at de ikke tar gjenvalg. Det rapporteres at valgkomiteen jobber bra med å finne nye kandidater.


Ivar Moen kontakter Hans Gunnar Auganes ang. gjenvalg som leder av valgkomitéen.


Styresak 10.2016 Aktivitetstilbud 2016

Til tross for laber interesse for tidligere tiltak, legger vi opp til to aktiviterer i 2016: Fuglekikking og høsttur.


Styresak 11.2016 Neste styremøte

Fredag 25. mars 2016 (Langfredag) kl 20 – 22 på Ola Loes hytte.


Styresak 12.2016 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuuelt.


Nerskogen 25.2.2016


Ivar Moen   Bjørn Hafskjold  Ola Loe


Fredag 25. mars 2016 kl. 16:00-18:00

Sted: Ivar moens hytte på Nerskogen


Deltakere fra styret:

Ivar Moen, styreleder

Bjørn Hafskjold, styremedlem

Ola Loe, kasserer

Marianne Hassel, sekretær


Styresak 13.2016 Godkjenning av innkalling til styremøte

Innkallingen ble godkjent.


Styresak 14.2016 Godkjenning av referat fra styremøte 25.02.2016

Utkast til referat ble godkjent.


Styresak 15.2016 Innkommet sak til Årsmøtet i NHEF lørdag 26. mars 2016

Saken omfatter ønske om en mateløype / oppkjøring av spor som knytter hyttefeltene langs Svartdalsveien til hovedløypa langs elva. Forslagstiller mener Nerskogen Hytteeierforening bør foreta en mulighetsutredning og alternativer rundt mateløype.


Styret fattet følgende forslag til vedtak som fremlegges på Årsmøtet:

Forslagstiller utreder selv muligheter og økonomiske konsekvenser i forbindelse med en mateløype,

dette fremlegges for styre i Nerskogen Hytteeierforening.


Styresak 16.2016 Påskeskirennet

Arrangement og arbeidsoppgaver ble avtalt og fordelt på styremøte.


Styresak 17.2016 Stolheisen

Arbeidsgruppa har dugnad lørdag 2. juli.


Styresak 18.2016 Årsmøteprotokoll

Protokoll fra Årsmøtet føres av Marianne Hassel.


Styresak 19.2016 Kjørebru over Minnilla

Bjørn Hafskjold orienterte om at hengebrua som var tiltenkt som erstatning for stolheisen ikke skal demonteres, og er dermed ikke tilgjengelig for oss.


Styresak 20.2016 Kryssing av Svartdalsveien

Det er høye brøytekanter der skispor naturlig krysser veien. Ola Loe bringer videre ønske om en enklere kryssing av veien til styret i Veilaget.


Styresak 22.2016 Veilaget

Ola Loe informerte om Årsmøtet i Veilaget


Styresak 23.2016 Nye styremedlemmer

Ola Loe og Marianne Hassel er begge på valg i år og valgkomiteen har innstilt to nye medlemmer

til styret. Ola og Marianne takker for seg og for en fin tid i styre i Nerkogen Hytteeierforening.


Styresak 24.2016 Neste Styremøte

Neste styremøte med nytt sammensatt styre holdes i slutten av august 2016.


Nerskogen 25.03.2015


Ivar Moen   Bjørn Hafskjold   Ola Loe   Marianne Hassel


Søndag 21. august 2016 kl. 10:00

Sted: Ivar Moens hytte


Tilstede fra styret: Ivar Moen, Bjørn Hafskjold, Kristin Skog, Rune Devold

Tilstede for øvrig: Marianne Hassel og Ola Loe som tidligere styremedlemmer, Hans Gunnar Auganes som styrets rådgiver ang Delplan Herremsåsen


Styresak 25.2016 Godkjenning av innkallingen.

Ingen merknader. Som eventueltsak ble meldt inn spørsmål knyttet til eiendomsavgiften. Saken ble tatt inn som del av sak 7 ang Hytteforum Nerskogen.


Styresak 26.2016 Godkjenning av referat fra siste styremøte, 25.03.2016.

Referatet ble enstemmig godkjent.


Styresak 27.2016 Konstituering av styre.

Styreleder Ivar ønsket velkommen til møtet og særlig til tidligere medlemmer som ble takket av, og nye medlemmer som ble ønsket velkommen. Under konstitueringen tok Kristin Skog rollen som kasserer, og Rune Devold tok rollen som referent. Dialog med tidligere medlemmer avklarte overgangsløsninger. I denne forbindelse ble det fokusert på å gjøre det mulig å betale kontingent direkte fra hjemmesidene. Styret følger opp dette.


Styresak 28.2016 Referatsaker

Styrets leder orienterte om forhold knyttet til stolheisen, og henviste til egen post ang vedlikehold. Drøftingene avklarte ønske om fortsatt høy prioritet på tett kontakt med grunneierne på begge sider knyttet til planene for stolheisen framover, vi tar kontakt med dem for avklaring av interesser. Forhold knyttet til eierskap, roller, ansvar med videre anses avklart vis a vis alle aktørene over mange års drift. Men styret ønsker å være proaktiv med sikte på å fornye heisen, og dermed bør det også konsolideres en ny felles oppfatning blant aktørene om eierskap og roller. Styrets leder tar ansvar for oppfølging. Rune D tar ansvar for å sjekke ut stolheisen i forhold til planene for Trollheimen landskapsvernområde.


Styresak 29.2016 Informasjon fra Veglaget v/ Ola Loe

Kort orientering om løsninger knyttet til ferista på toppen av veien og prosjekt for nært forestående grøfting langs Svartdalsveien, brøyting mv. Inntektene øker etter at bommen ble etablert. Behovet for at veilaget forbedrer veistandard på V3 ble nevnt. Ola går ut av styret, men vil være tilgjengelig for kontakt.


Styresak 30.2016 Stolheisen - servicerapport og videre planer v/Ivar

Rapport datert 04.08.2016 etter kontroll 02.07.2016 ble referert. Fakturering av årlig service

mot TT gjenstår, (kr 1500,-). Ny wire som trengs for stabilisering av heisen er allerede sikret, montering skjer i 2017. Styreleder engasjerer Kjell Lund til å gjøre enkle tiltak for sikring av utsatte deler mot personskader.


Styresak 31.2016 Delplan Herremskjølen

Hans Gunnar Auganes var invitert for å orientere om status. Han la fram kart og nyttig informasjon, herunder hvordan området er skapt rent historisk med dødisgrop og grytehullsjø med videre. Han orienterte om hvordan utbyggers planer ligger an, kommunens reaksjoner på dette og inntrykk fra synfaringen i sommer. Nye versjoner av planen forventes. Styret takker Hans Gunnar for solid jobb, og ønsker at han fortsatt kan være lyttepost og rådgiver i denne saken.


Styresak 32.2016 Delplanutbygging og forholdet til stadfestet reguleringsplan. Hytteeierforeningens rolle.

Styret har allerede sendt innspill til planene, brev av 20.05.2016 til utbyggerens tekniske konsulent Fridar Skjerve, (adresse Lerkeveien 32, 7391 Rennebu). Brevet oppsummerer NHEF’s oppfatninger på en god måte og vedlegges protokollen. Når reviderte planer fra utbyggers side foreligger, vil det avklare om NTL i Rennebu kommune tar saken videre til behandling i høyere politisk organer eller om den avvises.


Vi ønsker å velge fokus i det videre på følgende (etter forslag fra Bjørn), i prioritert rekkefølge:


a) Planene sett i forhold til gjeldende reguleringsplan fra 2006.


Planlagt utbygging fremmes som en fortetting sett i forhold til gjeldende plan. Vi kan ikke se at gjeldende plan har tatt høyde for at den skulle legges til grunn for delplaner om ytterligere fortetting. Slik sett er det ikke akseptabelt at det i det hele tatt settes i gang saksbehandling uten at det samtidig igangsettes full revisjon av reguleringsplanen.


b) Planene slik de foreligger er ikke bærekraftig i et miljøperspektiv. Dette gjelder både kjennetegn ved området som er vist i forarbeidet til reguleringsplanen der det blant annet var viktig å ivareta natur, fauna og dyreliv. Samtidig ser vi at planene innebærer neglisjering av henynsoner (50 m og 100 m), forhold knyttet til avløpsanlegg og brønner med videre.


c) Utbyggingen innebærer sperring av traseer for beitedyr og folk/ferdsel. Dette strider mot gjeldende reguleringsplan.


Rune tar seg av styrets videre oppfølging av dette, i samråd med styrets leder.


Styresak 33.2016 Hytteforum Nerskogen v/ Bjørn

Forumet har ikke hatt møter nylig. Det er uvisst hvilke roller forumet er tiltenkt å ha. Saker som er meldt viktig å ha fokus på er renovasjon, legevakt, skiløyper, mobil/bredbåndsdekning. I forhold til eiendomsavgiften for fritidsboliger ble det henvist til tidligere ordfører som sier at det ikke er direkte kobling mellom avgiften og utgifter knyttet til fritidsboliger. Dette står i strid med at de i media (Rennebunytt) forklarer hytteeierne at det er nødvendig med eiendomsavgift

for å møte helseutgifter i hytteområdene med videre.


Det er bebudet 2 møter pr år i forumet. Budsjett er etterlyst. NHEF har vedtatt å være medlem (årsmøtesak 5/2016), kollektivt medlemskap vedtatt, årskontingent kr 25 pr medlem. Bjørn tar kontakt med forumet for avklaring av status. I utgangspunktet mener NHEF at forumet er et byråkratiserende mellomledd som mest forenkler samarbeidet sett fra kommunens side.


Styresak 34.2016 Høstaktiviteter, 2.halvår 2016


Styret takker for Bjørns initiativ tidligere, men uten deltakere viser det seg å ikke være «marked» for dette.


Styresak 35.2016 Hjemmesiden, besøksstatistikk og aktivitet på nettsiden og facebookgruppa v/ Bjørn

Hjemmesidene er godt besøkt, noe vanskelig å sortere hva som genereres av automatisk løsninger i nettet. Facebook-siden er i vekst, om lag 60 medlemmer nå, økende aktivitet. Bjørn styrer mot å avslutte @no varianten og beholde nerskogenhytteeierforening@org. Styret er veldig glad for at vi er på nett, og ønsker videre utvikling av dette. Kommunikasjonsstrategi?


Styresak 36.2016 Eventuelt

Innmeldte saker behandlet underveis i møtet.


Styresak 37.2016 Neste styremøte

Styreleder berammer møte med grunneierne rundt stolheisen i forkant av neste styremøte som legges til 13. eller 20.oktober i Trondheim. Styreleder avklarer dato snarlig.


Nerskogen 21.08.2016


Rune (referent)


Søndag 13. oktober 2016 kl. 15 - 17

Sted:  Møtelokalet i Trondhjems Turistforening, Sandgt.30, Trondheim.

Tilstede: Ivar Moen, formann, Bjørn Hafskjold, Kristin Skog, Rune Devold.

I tillegg møtte Frode Bergrem, daglig leder i Trondhjems Turistforening under sak 8.


Styresak 38.2016 Godkjenning av innkallingen

Ingen merknader. Som saker under eventuelt ble meldt henvendelse fra OM Smedseng ang mateløyer, melding om feiing fra kommunen, framtidig forbud mot parafinovner, foreløpig regnskap 2016 og melding ut til medlemmene ang årskontingent.


Styresak 39.2016 Godkjenning av referat fra siste styremøte.

Referatet ble godkjent. Det er lagt ut på hjemmesidene.


Styresak 40.2016 Referatsaker

Registermelding vedr nytt styre er godkjent av Brønnøysundregistrene.


Styresak 41.2016 Hytteforum Nerskogen, status v/ Bjørn Hafskjold

Det vises til referat fra forrige møte. Bjørn redegjorde for status etter kontakt med Olav Stenhaug som er leder av forumet. Det er lite aktivitet, det foreligger ikke informasjon om planer, men de har fått på plass vedtekter. Det første møtet (og foreløpig siste) tok opp en lang rekke saker, referat fra dette vedlegges. Vi kan ikke se at noe har skjedd etter dette. Siste årsmøte i NHEF vedtok å melde oss kollektivt inn i Hytteforum Nerskogen, men det er inntil videre ikke iverksatt. Dette skyldes usikkerhet om forutsetninger for årsmøtevedtaket er oppfylt. Hytteforum ønsker fortsatt at hytteforeningene melder seg inn.


Vurderinger i møtet: NHEF har en avventende holdning til Hytteforumet. Noe skyldes passivitet, noe skyldes manglende rolleavklaringer. Skal forumet representere medlemsforeningene som en overordnet instans eller ser de for seg at forumet og foreningene fungerer side ved side? Hvordan skal forumets policy formes? Hvilke saksområder kan forumet ivareta på en bedre måte enn de allerede eksisterende foreninger? Hvordan ser en for seg å håndtere eventuelle interessekonflikter.   


Vedtak: Styret er fortsatt avventende mht innmelding i Hytteforum Nerskogen og tilskriver forumet med sikte på å få nødvendige avklaringer. Rune lager utkast til brev.


Styresak 42.2016 Planer og aktiviteter for 2017

Det framkom i møtet at det neppe er «marked» for felles aktiviteter utenom dugnader og påskerenn. Tidligere initiativ har ikke fått særlig oppslutning.


Vedtak: Felles aktiviteter begrenses til dugnader og påskerennet som arrangeres påskeaften 15.april 2017 kl 14.00 med påfølgende premieutdeling og årsmøte. Styremøte avholdes skjærtorsdag (13.april) kl 19.00 hos Bjørn.


Styresak 43.2016 Trollheimen Landskapsvernområde.

Rune orienterte og la fram en materiale fra foreliggende planer om utvikling av verneområdene og naturreservatene, styrets sammensetning, arbeidsområder og administrasjonen i Molde. Områdestyret består av politikere fra kommunene i Trollheimen, inklusive Rennebu. Oppgavene deres er å ivareta verneinteressene i kombinasjon med næringsinteresser og turisme. De er opptatt av merkevarestrategi, meropplevelse og økt verdiskapning. Nerskogen er en prioritert innfallsport til Trollheimen, planene forutsetter at dette videreutvikles. Det innebærer økende interesse for adkomst via Sørøyåsveien og V3 i retning broa over Minilla og Svartdalsveien i retning stolheisen.


Områdestyret har nettopp avsluttet info-innhenting fra en brukerundersøkelse, dette bearbeides i tida framover. De ønsker mer kontakt med hytteforeningene, ønsker også forslag til positive tiltak. Dette får konsekvenser for vår forening, samarbeidspunkter og relasjoner. De ser gjerne at det arrangeres møte der også kommunen er representert.


Vedtak: NHEF ønsker å trappe opp kontakten med områdestyret med sikte på å kunne være en positiv partner.

           

Styresak 44.2016 Eventuelt:

Henvendelse ang. mateløyper ble behandlet av årsmøtet som inviterte Smedseng til å utrede saken. Det er ikke skjedd noe etter det styret erfarer. Feiing: Skriv er sendt hytteeierne om at feiing nå er obligatorisk også for fritidseiendommer. Kommunen v/Trøndelag brann og redning utreder nå hvordan dette skal iverksettes, både Rennebu og Oppdal deltar i det interkommunale samarbeidet. Vi setter spørsmålstegn ved at de to kommunene har ulike avgifter siden de felles feiere og administrasjon. Rennebu er mye dyrere enn Oppdal.


Vedtak: vi sender brev og ber om forklaring på dette. Rune lager utkast.


Bjørn redegjorde for et framtidig forbud mot bruk av parafinovner,

Foreløpig regnskap 2016: Kristin la fram regnskapet, det er innkommet lite kontingenter, kun kr 1700,- mot kr 3.200,- i 2015. Melding sendes ut til medlemmene ang årskontingent.


Styresak 45.2016 Trondhjems Turistforening og Nerskogen Hytteeierforening. Samarbeidsområder og roller

Daglig leder i TT Frode Bergrem tiltrådte. Ivar redegjorde for ønsket om å styrke samarbeidet med TT, både knyttet til stolheisen, men også knyttet til verneområdene og reservatene. TT uttrykte støtte til at NHEF trapper opp dialogen med områdestyret for Trollheimen verneområde. 

Historien bak stolheisen er knyttet til seterdrifta. Bruholt fikk bygget heisen (mye med materiell fra gruvene i Løkken!) og framholder i dialog med NHEF’s leder nylig at de fortsatt ser på seg selv som eier av heisen. De er også grunneier på vestsida, Svendgård er grunneier på østsida. En legger merke til økt trafikk, og økende bruk av heisen.


Saken nylig vedrørende å bygge bro i stedet for stolheisen aktualiserer samarbeidet mellom grunneier Bruholt (heisens eier), TT og NHEF. TT tar til etterretning at Bruholt poengterer sitt eierskap. Heisen er en populær attraksjon og en viktig del av løypenettet sommers tid, TT ønsker at det fortsetter slik og har, i likhet med NHEF, ikke ønske om bro. Framover fortsetter samarbeidet som før, men partene ønsker avklaring på juridiske og tekniske forhold.  Seterdrifta framover kan være avhengig av framkommelighet for tankbil for henting av melk. Hvordan dette stiller seg og setereierens tanker om teknisk løsning er ikke kjent så langt. Kontakt med områdestyret avklarer heller ikke nye ting om dette.


Juridisk er NHEF’s tilsynsoppgaver knyttet til avtale med TT, og ikke heisens eier. TT har heisen i sitt løypenett og legger vekt på forsvarlighet. De stoler fullt og helt på NHEF’s vurderinger knyttet til teknisk tilstand med videre. Styret i NHEF på sin side har etter hvert fått behov for å ettergå hvor gode våre vurderinger og skjønn faktisk er. Det er sammenheng mellom teknisk tilstand og jussen knyttet til ansvar dersom det skulle skje en ulykke. TT har ikke forsikringer i forhold til erstatningsansvar, heller ikke NHEF. Men det er NHEF som framstår som ansvarlig, plakaten på heisen nevner verken TT eller heisens eier.


TT signaliserer støtte til å skaffe eksperthjelp, rette instans er Jernbanetilsynet, underbruket heter Taubanetilsynet. TT kan også se for seg å ta initiativ til investeringer dersom det er nødvendig, de kan blant annet være med på å utløse spillemidler, eventuelt bidrag fra kommunen. Det kan også bli aktuelt å søke midler til å dekke utgifter knyttet til inspeksjon. Dersom det skal tas initiativ til inspeksjon må vi være tett på heisens eier, Bruholt. Vi har for øvrig ny og kraftigere wire (15 mm tykk) til heisen, utskifting planlegges.


Vedtak: NHEF sonderer med Taubanetilsynet, og ber om råd der om hva vi bør gjøre. Styret holder kontakt med setereieren og TT i det videre arbeid. Aktørene inviteres med på vedlikeholdsdagen 1.juli neste år.


Styresak 46.2016 Neste styremøte.

Telefonmøte avholdes onsdag 25.januar 2017 kl 20.00.

Deretter holdes styremøte hos Bjørn skjærtorsdag 13.april 2017 kl 19.00.


Trondheim/Nerskogen 31.oktober 2016


Rune Devold (referent)