2022

Protokoll for årsmøte i Nerskogen hytteierforening 22.05.22.


Møtet ble holdt digitalt kl. 20-22.
Referent: Gunhild Meek Johansen
Tilstede:
Anders Reitan, Magnar Bogen, Bjørn Ottar Lervik, Gunhild Meek Johansen (alle i styret),
Hans Gunnar Auganes, Bjørn Jensen, Kristine Solem, Astrid Meek Johansen, Bjørn Hafskjold,
Ivar Moen, Ivar Nygaard, Tone Berg, 12 medlemmer totalt.
Fullmakter:
Bjørn Hafskjold fra:Oddlaug Moen Krag og Ola Blokkum (2 fullmakter).
Ivar Moen fra:Lisbeth Tangen, Marianne Hassel, Kjell Aage Lauritzen, Ole Martin Norderhaug, Tor Ytrehus
og Jøran Ødegård (6 fullmakter).


1. Godkjenning av innkalling.
Vedtak: Innkallingen ble godkjent.
2. Valg av to medlemmer til å kontrollere og underskrive protokollen.
Vedtak: Ivar Nygaard og Kristine Solem ble valgt.


3. Årsmelding fra styret
Bjørn Ottar Lervik redegjorde for årsmeldingen. Styret har fulgt med på hva som foregår i
området og spesielt stolheisen og hytteutbygging. Det er avholdt to styremøter og ellers har
det vært kontakt via epost. Styret har hatt ett møte med Sørøyåsen hytteforening, der det
er kommet frem at begge foreningene tenker likt på de fleste sakene, og det er kommet opp
spørsmål om det er gunstig å slå sammen foreningene. Hjemmesiden og Facebook siden er
oppdatert. Det er lagt ut oppfordringer om å melde seg inn i foreningen vår på Facebook
side, men det er ikke drevet aggressiv rekruttering, jevnfør de nye vedtektene fra i fjor.
NHEF har per nå 41 betalende medlemmer, som er det største antallet medlemmer på lang
tid. Styret har ryddet opp i medlemslistene, da det viste seg at de gamle listene ikke var
oppdaterte på lang tid.
Vedtak: Årsberetningen ble tatt til etterretning.


4. Innmeldte saker


a. Lysregulering av Astrid Meek Johansen
Astrid foreslo at NHEF tar kontakt med kommunen for å høre om de har en konkret plan
angående lysregulering i området.

Vedtak: Styret tar kontakt med kommunen angående dette temaet.


b. Samarbeid med Sørøyåsen hytteforening
Forslag fra styret: NHEF starter en prosess/utredning med tanke på en eventuell
sammenslåing med Sørøyåsen hytteforening.
Ivar Moen redegjorde for sin oppfatning av saken og ønsket at det stemmes for stopp i
dialogen med Sørøyåsen hytteforening.
Det ble debatt rundt disse forslagene. Debatten ble avsluttet med avstemning over de to
forlagene.
Avstemningsresultatet ble:
15 stemmer for Ivar Moens forslag, 4 stemmer for styrets forslag, 1 stemme avstått.
Vedtak: Styret avslutter dialogen.


5. Regnskap, med revisors bemerkninger
Utgift handler om drift av hjemmesiden, samt en liten avgift. Regnskapet tas til etterretning.
Vedtak: Det framlagte regnskapet ble godkjent.
6. Beslutte årskontingent og budsjett for inneværende år
Det ble besluttet å beholde årskontingenten uendret på 100 kr.
Det ble kommentert at budsjettet skulle baseres på ca. 40 medlemmer og at 2000 kr skulle
gå til administrasjon. Det ble etterlyst en handlingsplan med budsjett for hva en skulle bruke
overskuddet til, det vil si en plan for hva en vil med NHEF og hva vil det koste.


7. Valg av styreleder og styremedlemmer etter innstilling fra valgkomitéen
Forslag til nye styremedlemmer: Astrid Meek Johansen og Tone Berg for to år
Vedtak: Begge velges inn som styremedlemmer i styret.
Forslag til styreleder: Magnar Bogen.
Vedtak: Magnar Bogen velges inn som styreleder for ett år.


8. Valg av revisor og valgkomitémedlemmer
Revisor: Jan Hovde ble valgt for ett år.
Valgkomité: Hans Gunnar Auganes velges inn som leder i valgkomiteen for ett år.
Jøran Ødegård og Roger Monsø velges inn for tre nye år som medlemmer i valgkomiteen.