Om NHEF


Nerskogen hytteeierforening skal ivareta natur og miljø innenfor sitt virkefelt og arbeide for medlemmenes felles interesser som hytteeiere. Alle eiere av hytter på Nerskogen kan være medlemmer. Hytter ved Svartdalsveien, Svartdalstjønna, Herremsmyra og Minilla ligger i kjerneområdet for foreningen.


Foreningen skal holde kontakt med grunneiere og representere medlemmenes interesser overfor administrasjon og styrende organer i kommunene Rennebu og Oppdal.


Hytteeierforeningen har årlige påskearrangementer ved Svartdalstjønna, med påskeskirenn for barn, påskelunsj og årsmøte i hytteeierforeningen.


Vi støtter arbeidet med etableringen av naturreservat på vestsiden av Minilla og landskapsvernområde på østsiden.


Hytteeierforeningen har bidratt til avklaring av juridiske forhold vedr. stolheisen over Minilla. Foreningen har en avtale med Trondhjems Turistforening om drift og ansvar for stolheisen og gjennomfører årlige dugnader for rehabilitering og vedlikehold. I alle år har foreningen forsterket og fornyet dammen ved utløpet av Svartdalstjønna. Dette er for å beholde et stabilt vannspeil og sørge for en levedyktig biotop for ender og vadefugl. Arbeidet er utført for foreningens regning.


Vi tar vare på mulighetene for et rikt friluftsliv i trivelige omgivelser!

Nerskogen hytteeierforening, Sognsvannsveien 27B, 0372 Oslo       tel.no.: 90099000     org. no. 994943855      bankkonto nr.:  4200.54.90639    epost: styret@nerskogenhytteeierforening.org

Webredaktør: bjorn.hafskjold@outlook.com