2010

REFERAT fra Årsmøte 2010 i Nerskogen Hytteeierforening

Påskeaften 3. april 2010, ved Svartdalstjønna


Ved møtets begynnelse var 17 medlemmer til stede, eller representert, på årsmøtet, jf vedlagt liste.


Årsmøtet ble åpnet av foreningens leder, Ivar Moen, som også ledet møtet.


1.Godkjenning av innkalling

Det framkom ingen innvendinger mot innkallingen, som ble godkjent


2.Valg av to medlemmer til å kontrollere og underskrive protokollen.

Grete Haug og Lars Hassel ble valgt etter forslag fra Ivar Moen


3.Styrets årsberetning 2009

Foreningens leder leste opp årsberetningen, som også var utsendt til medlemmene på forhånd.

Fra han og andre styremedlemmer ble det gitt utfyllende kommentarer til enkelte punkter i beretningen.

Styrets årsberetning ble godkjent.


4.Regnskap for 2009

Styremedlem / kasserer Alice Rossnes Ødegård presenterte foreningens regnskap for 2009. Hun påpekte at økonomien er god.

Det fremlagte regnskap ble godkjent.


5.Valg

Valg av to styremedlemmer, etter innstilling fra valgkomiteen

Valgkomiteens leder, Tor Ytrehus, orienterte om komiteens arbeid. På forespørsel hadde Hans Gunnar Auganes sagt seg villig til gjenvalg som sekretær, mens Alice Rossnes Ødegård hadde bedt om avløsning som kasserer.

Valgkomiteen innstilte på følgende:

Styremedlem (sekretær) for 2 år: Hans Gunnar Auganes (gjenvalg)

Styremedlem (kasserer) for 2 år: Åse Karin Aune (ny)

De foreslåtte kandidater ble valgt ved akklamasjon

 

Valg av revisor, etter innstilling fra styret.

På vegne av styret foreslo Bjørn Hafskjold valg av Jan Hovde som ny revisor for 2 år.

Den foreslåtte kandidat ble valgt ved akklamasjon.


Valg av leder i valgkomitéen, etter innstilling fra styret

På vegne av styret foreslo Ivar Moen gjenvalg av Tor Ytrehus for ett år.

Den foreslåtte kandidat ble valgt ved akklamasjon.


Foreningens leder takket avtroppende kasserer Alice Rossnes Ødegård og avtroppende revisor Arnt Korsnes for god innsats og godt samarbeid. Årsmøtet sluttet seg til denne takken gjennom applaus.


6.Orientering om avgjørelsen i jordskiftesak vedrørende fastsetting av grensene til Trollheimen landskapsvernområde


Styremedlem Bjørn Hafskjold orienterte. Han viste til at det på foreningens nettsider (nerskogenhytteeierforening@org) er lagt ut kart som viser de fastsatte grenser. Det er fremsatt krav fra enkelte grunneiere om mindre justeringer av disse grensene, og disse kravene vil bli behandlet i løpet av 2010.


7.Orientering om jordskiftesakene vedrørende Svartdalsvegen og Sørøyåsvegen


Foreningens leder orienterte. Ankesaken fra grunneierne behandles nå av Jordskifteretten i Molde. Det antas at rette vil gjennomføre befaring av veiene i mai eller juni.


8.Eventuelle saker som er ønsket tatt opp av medlemmer, må være meldt til styreleder senest 1 uke før årsmøtet, jf vedtektenes pkt 4.2.


Ingen saker var innmeldt til foreningens leder før fristen


9.Arbeidsoppgaver for styret i 2010 – 2011


Styremedlem / sekretær Hans Gunnar Auganes opplyste at styret tok sikte på å arbeide med

 

Reguleringssaker

Det er registrert at det arbeides med forslag til flere lokale endringer i gjeldende reguleringsplan for Sørøyåsen. Forslagene ser ut til å bety fortetting, veibygging og anlegg for avløp. Styret vil engasjere seg i behandlingen av slike saker, med bakgrunn i vedtektenes formålsparagraf.


Ferdselforhold:

Ferdsel om sommeren og vinteren krever i stigende grad samordning. Oppbrøytte bilveier om vinteren som krysser skiløyper er ett eksempel på dette. NHEF har påtatt seg ansvar for ”Stolheisen” over Minilla, og styret vil følge opp dette.


Påskearrangement

Styret tar sikte å videreføre det tradisjonsrike arrangementet. 


Da det ikke var nevnt flere saker på den utsendte saksliste, ble årsmøtet hevet.


Nerskogen, 3. april 2010


Hans Gunnar Auganes / Sign

referent


Referatet er kontrollert og funnet korrekt av oss.


Trondheim,  12. mai 2005              Trondheim,  20. april 2010                   


Grete Haug / SignLars Hassel / Sign