2017

PROTOKOLL fra Årsmøte 2017 i Nerskogen Hytteeierforening

Påskelørdag 15. april 2017

Sted:  Ved Ivar Moens hytte ved Svartdalstjønna på Nerskogen


Ved årsmøtets begynnelse var 12 medlemmer til stede. Se vedlagte liste.

Totalt 56 deltakere ved årets påskearrangement.


Årsmøtet ble åpnet av foreningens leder, Ivar Moen, som også ble valgt som møteleder.


1.   Godkjenning av innkalling


Vedtak: Det framkom ingen innvendinger mot innkallingen, som ble godkjent. 


2.   Valg av to medlemmer til å kontrollere og underskrive protokollen.

 

Vedtak:  Kjell Åge Lauritzen  og Åse Karin Aune  ble valgt etter forslag fra Ivar Moen. 


3.   Styrets årsberetning 2016


Foreningens leder Ivar Moen gjennomgikk årsberetningen.

 

Vedtak:  Styrets årsberetning ble godkjent.


4.   Regnskap for 2016


Ivar Moen presenterte foreningens regnskap for 2016.

Foreningens valgte revisor Jan H. Hovde signerer regnskapet sammen styremedlem/kasserer Kristin Skog


Vedtak:  Det fremlagte regnskap ble godkjent.


5.   Medlemskontingent for 2017


Styret foreslår at kontingenten på kr. 150,- pr. år beholdes uendret.


Vedtak:  Styrets forslag ble godkjent.

 

6.   Valg


Valg av to styremedlemmer for to år, etter innstilling fra valgkomiteen v/ Hans Gunnar Auganes :

Styrets leder for 2 år: Ivar Moen (gjenvalg)

Styremedlem for 2 år: Bjørn Hafskjold (gjenvalg)


Vedtak:  De foreslåtte kandidater ble valgt ved akklamasjon.


Valg av leder i valgkomitéen for ett år.

På vegne av styret foreslo Ivar Moen gjenvalg av Hans Gunnar Auganes som leder for ett år.


Vedtak: Hans Gunnar Auganes ble valgt ved akklamasjon.


Etter valget har foreningen følgende tillitsvalgte fram til ordinært årsmøte i 2017:


Styret:

Leder:      Ivar Moen (på valg 2019)

Medlem:  Bjørn Hafskjold (på valg 2019)

Medlem:  Kristin Skog (på valg 2018)

Medlem:  Rune Devold (på valg 2018)


Valgkomiteen:

Leder: Hans Gunnar Auganes (på valg 2018)


Revisor:

Jan H. Hovde


7.   Stolheisen


Rapport om status og vedlikehold. Ivar Moen orienterte om forholdene rundt saken.


8.   Aktivitetsplaner fra styre i 2016


Det har vært svært lite respons på planlagte aktiviteter de siste år, så tiltaket legges ”på is” inntil videre.


9.  Eventueller saker som er ønsket tatt opp av medlemmer


Styret hadde ikke motatt noen saker til behandling.


Møtet ble hevet kl.16.25


Nerskogen, 15. april 2017


____________________________

Marianne Hassel


Nerskogen, 15. april 2017


Referatet er kontrollert og funnet korrekt av undertegnede:


Kjell Åge Lauritzen                                 Åse Karin Aune


Årsmøte 2016

Medlemmer i NHEF som var til stede ved årsmøtets  begynnelse:


Ivar Moen

Bjørn Hafskjold

Åse Karin Aune

Marianne Hassel

Per Arne Segtnan

Kjell Åge Laurizen

Hans Gunnar Auganes

Tor Ytrehus

Oddny Holden

Espen Kowalewski

Kristin Skog

Tore Haugen