2013

Referater fra styremøter i Nerskogen Hytteeierforening 2013


Onsdag 13. februar 2013 kl 1900 -2100

Sted: Hos Åse Karin Aune, Trondheim


Deltakere:

Ivar Moen, leder, møtedeltaker pr. telefon

Bjørn Hafskjold

Åse Karin Aune

Marianne Hassel

Valgkomitéen v/Tor Ytrehus deltok i møte for orientering av status.


Styresak 01. 2013 Godkjenning av innkalling til styremøtet

Innkallingen ble godkjent.


Styresak 02. 2013 Godkjenning av referat fra styremøte 10. november 2012

Utkast til referat ble godkjent.


Styresak 03. 2013 Referatsaker

Tiltak for medlemsverving. Ivar tar kontakt med nye hytteeiere som har meldt interesse. Skriver eget brev som sendes ut sammen årsmøtepapirene.


Prioriterte arbeidsoppgaver

Klopper. Klopper ved stolheisen er planlagt utkjørt i løpet av mars. Vi tar initiativ til et kontaktmøte med Sørøyåsen Hytteforening vedr. samarbeid om utlegging av klopper.


Temaaktivitet snøhulebygging. Det er lite snø i fjellet og få egnete snøskavler. Medlemmene orienteres pr. e-post om den planlagte byggingen i påsken lar seg gjennomføre eller ikke.


Skriv fra Jordskifteoverretten 01.11.2012, styresak 33.2012. Det er ikke avklart hvilken sak som skal tas opp på nytt, om det gjelder hele saken,  eller kun ankesaken i tidligere dom. Ivar jobber videre med å få en innsikt i dette.


Styresak 04. 2013 Forberedelse til årsmøte 2013

Ivars forslag til innkalling og saksliste for årsmøte 30. mars 2013, samt forslag til årsberetning for 2012 ble gjennomgått og kommentert. Ivar korrigerer og sender ut for endelig godkjenning.


Åse Karin la frem regnskap for 2012 som ble godkjent av styret. Regnskapet leveres revisor for revisjon til årsmøtet.


Bjørn la frem et fint forslag til brosjyre for Nerskogen Hytteeierforening. Brosjyren deles ut på årsmøtet.


Frist for utsending av årsmøtepapirer settes til onsdag 6. mars. Alle godkjente papirer for utsending samt e-postadresser til medlemmene må sendes Marianne i løpet av uke 9. 


Styresak 05. 2013 Påskearrangementet, skileik, lunsj og årsmøte - oppgavefordeling

Årsmøtet. Ivar leder årsmøtet i sin helhet, Åse Karin gjennomgår regnskapet.


Lunch og skileik. Ivar ordner med grillkull og fordeler oppgaver vedr. skileiken til styremedlemmene og andre hjelpere. Dette løses praktisk i påskeuken.


Styresak 06. 2013 Valg

Tor Ytrehus orienterte om statusrapport. Han fremla en viss bekymring om muligheten til å rekruttere nye styremedlemmer til årets valg.


Styresak 07. 2013Neste styremøtet


Neste styremøte holdes i påsken. Torsdag 28. mars kl.19.00 på hytta til Bjørn


Styresak 08. 2013 Eventuelt

Medlemskontingenten beholdes uendret, kr 100,- pr. år.


Det har vært utført en del vinterbrøyting av Svartdalsveien, Bjørn kontakter veistyret og avklarer hvilke regler som gjelder for brøyting.


Trondheim 13. februar 2013

Ivar Moen, Bjørn Hafskjold, Åse Karin Aune, Marianne Hassel


Torsdag 28. mars 2013 kl 17.30 -20.30

Sted: Bjørn Hafskjolds hytte på Nerskogen


Deltakere:

Ivar Moen, leder

Bjørn Hafskjold

Åse Karin Aune

Marianne Hassel


Styresak 09. 2013 Godkjenning av innkalling til styremøtet

Det ble ikke utsendt innkalling med saksliste til dette styremøtet.

 

Styresak 10. 2013 Godkjenning av referat fra styremøte 10. november 2012

Utkast til referat ble godkjent.


Styresak 11. 2013 Diverse

Tiltak for medlemsverving: Ivar Moen har sendt ut brev til nye hytteeiere som har meldt interesse og fått positiv tilbakemelding.


Klopper: Utkjøring av materialer skjer rett etter påske. Sørøyåsen Hytteeierforening kontaktes for samarbeid.


Temaaktivitet snøhulebygging: Den planlagte snøhulebyggingen lar seg ikke gjennomføre denne påsken på grunn av lite snø og egnete snøskavler.


Styresak 12. 2013 Referatsaker

Jordskifteoverretten, ankesak (styresak 33.2012). Det er nå avklart at ankesaken omfatter veiordningen. Rettsmøtet om dette ble avholdt 14.02.2013. Møtet konkluderte med at dommer Magne Reiten i Jordskifteoverretten sender ut informasjon fra møte til de berørte parter, og vil samtidig be om tilbakemelding på de konklusjoner Jordskifteoverretten har formulert. Retten konkluderte også med at det ikke blir avholdt flere rettsmøter i denne saken før domsavsigelse. Styret i NHEF gjør medlemmene oppmerksom på muligheten for å sende sine kommentarer til advokat Hofstad som samordner de enkelte uttalelser.


Informasjonsbrosjyre. Brosjyren om NHEF er nå ferdig trykket og ble riktig fin. Honnør til Bjørn Hafskjold for godt arbeid. 100 eksemplarer er utlagt i Nerskogen Landhandel. Brosjyren vil også bli utdelt på årsmøtet.


Valg. Valgkomiteen har informert om at de pr.dd. ikke har nye kandidater til å overta for styremedlemmene som er på valg. Leder i valgkomiteen skal velges på årsmøtet.


Klopper. Bjørn bekrefter at arbeidet med utkjøring er i rute. TTF har ansvar for bestilling av materialer og har også kontroll med utkjøring som utføres av Johan Solberg rett etter påske. Det tas kontakt med grunneier på vestsiden av Minilla for adgang til utkjøring og legging av klopper.


Nettsiden. Siden har jevnlig besøk. Den nye brosjyren legges ut. Bjørn reviderer nettsiden etter hvert.


Styresak 13. 2013 Forberedelse til årsmøte 2013

Revisor Jan H. Hovde har skrevet protokoll og godkjent regnskapet. Styrets arbeidsfordeling under årsmøtet ble gjennomgått. Styreleder Ivar Moen leder årsmøtet i sin helhet.


Styresak 14. 2013 Neste styremøtet

Neste styremøte lørdag 29. juni kl. 19.00 etter dugnaden, på hytta til Ivar Moen.


Styresak 15. 2013 Eventuelt

Styret tar opp innhold i avtale med TTF, i tråd med den praksis som ble etablert i 2012. Tas opp på neste styremøte.


Marianne lager forslag til brevmal for foreningen da flere typer har vært benyttet.


Dugnad klopper lørdag 29.juni


Nerskogen 28. mars 2013

Ivar Moen, Bjørn Hafskjold, Åse Karin Aune, Marianne Hassel


Lørdag 29.juni 2013 kl.1900 -2100

Sted: Bjørn Hafskjolds hytte på Nerskogen


Styremedlemmer:

Ivar Moen, styreleder

Åse Karin Aune , kasserer

Bjørn Hafskjold, styremedlem

Marianne Hassel hadde meldt forfall


Styresak 16. 2013 Godkjenning av innkalling til styremøtet

Innkalling godkjent

 

Styresak 17. 2013 Godkjenning av referat fra styremøte 28. mars 2013

Utkast til referat ble godkjent.


Styresak 18. 2013      Referatsaker

Referat fra konklusjonene fra overjordskifte: Det kom frem uklarheter og konsekvenser for ferdselen på Svartdalsseterveien. Dommen beskriver administrative og organisatoriske overgangsordninger, men lite om praktisk ferdsel for brukere, og for de som har betalt sesongkort for 2013.Uklarheter også om hvor lenge vi kan kjøre på Svartdalsseterveien. Ivar Moen tar saken opp med Ola Blokkum.  Styret henstiller til Svartdalseterveiens styre om snarest å innkalle til informasjonsmøte


Nettsiden:

Bjørn Hafskjold orienterte. Nettsiden er godt og jevnt besøkt. Hjemmesiden vil få en enkel «ansiktsløfting» i løpet av høsten.


Styresak 19. 2013 Godkjenning av ny brevmal

Vedtak:   Brevmallen, som var utarbeidet av Marianne Hassel, ble godkjent med 1 grads større fonter


Styresak 20. 2013 Medlemsregister og nye medlemmer

Åse Karin Aune gikk igjennom medlemsregisteret. Foreningen har fått nye medlemmer, andre har falt i fra pga av manglende innbetaling.       Vi har nå 57 betalende medlemmer. Medlemmer som ikke har betalt får tilsendt purring.


Styresak 21. 2013 Stolheisen og nye klopper

Styret var svært fornøyd med dugnaden som ble gjennomført samme dag. Dugnaden var et samarbeid mellom Trondhjems Turistforening og Sørøyåsen hytteforening. 18 personer hadde møtt frem, og vi fikk lagt klopper på de fire myrstrekningene opp mot fjellet. Dugnaden ble avsluttet med pølseservering til deltakerne som vår forening spanderte.


Arbeidsgruppen for stolheisen vil gjennomføre inspeksjon og vedlikeholds arbeid:     24.august kl.10.00. Ansvarlig: Ivar Moen. Samme dag vil det også bli inspeksjon av kloppene og evt. foreta utbedringer.                Ansvarlig: Bjørn Hafskjold.


Styresak 22. 2013 Tematilbud 2.halvår 2013

Vedtak: Ivar Moen tar kontakt med firmaet «Opplev Oppdal» for å få de til å legge opp enkle opplevelsesturer for våre medlemmer. Bjørn Hafskjold tar kontakt med Trondhjems Turistforening for å innhente turtilbud og opplevelsestilbud for barn/ungdom/familier.


Styresak 23. 2013 Utbyggingsplaner

Ingen av styremedlemmene hadde registrert nye utbyggingsplaner av interesse


Neste styremøte

Lørdag 24.august 2013 kl. 19.00, på hytta til Ivar Moen.

         

Nerskogen 09.07. 2013

Ivar Moen, Bjørn Hafskjold, Åse Karin Aune


Lørdag 24. august 2013 kl.1900 -2100

Sted: Ivar Moens hytte på Nerskogen


Styremedlemmer:

Ivar Moen, styreleder

Åse Karin Aune , kasserer

Bjørn Hafskjold, styremedlem

Marianne Hassel, sekretær


Styresak 24. 2013 Godkjenning av innkalling til styremøtet

Innkalling godkjent

 

Styresak 25. 2013 Godkjenning av referat fra styremøte 29. juni 2013

Utkast til referat ble godkjent.


Styresak 26. 2013 Referatsaker

Stolheisen: Stolheisen over Minnilla har etter hvert fått mange brukere og belastningen er så stor at Hytteeierforeningen føler at avsvaret for drift og vedlikehold har blitt for stort. Det er muligens på tide å finne andre løsninger for å krysse elva. Ivar har mottatt  mange klager på at heisen er blitt tung å trekke.               


Styresak 27. 2013 Svartdalsveien

Generalforsamlingen i Svartdalsveien er utsatt til 21. september. Nerskogen Hytteeierforening gjør oppmerksom på at de som ikke har anledning til å møte på generalforsamlingen har mulighet til å gi stemmefullmakt til noen som skaldelta. Nerskogen Hytteeierforening har ingen rolle på generalforsamlingen.


Styresak 28. 2013 Befaring på stolheis og klopper

Stolheisgruppa hadde befaring i dag 24/8 for å prøve å få heisen til å gli bedre. Vaieren ble strammet maksimalt. Vi tar en befaring i morgen (søndag 30.) for å prøve om de gamle trinsene glir bedre enn de nye.


Utbedringsplaner/bru som alternativ til heis. Trondhjems Turistforening må fremme tiltaket. Vi som hytteeierforening støtter opp og kan tilby en vaktmesterrolle på lik linje som den vi har med stolheisen. Vi henstiller om fortgang i ny løsning. Ivar utarbeider forslag til brev til Trondhjems Turistforening.


Kloppene avventer vintersesongen for å vurdere om ytterligere arbeid må gjøres.


Styresak 29. 2013 Tematilbud for barnefamilier, 2. halvår 2013

Ivar har hatt kontakt med ”Opplev Oppdal” om div. muligheter. Spesielt med tanke på en overnattingstur med telt i høstferien. ”Opplev Oppdal” kunne tilby en ledsager pr. 20 deltakere Pris pr. ledsager kr. 10.000,-.  Dette ble vurdert som for dyrt. Bjørn undersøker om TTF har rimeligere løsninger. Tilbud om overnattingstur utsettes til 2014.


Styresak 30. 2013 Eventuelt

Ingen av styremedlemmene hadde registrert at Rennebu kommune har nye planersaker.


Styresak 31. 2013 Neste styremøte

Lørdag 26. oktober 2013 kl. 19.00 på hytta til Ivar Moen.

         

Nerskogen 24.08. 2013

Ivar Moen, Bjørn Hafskjold, Åse Karin Aune, Marianne Hassel       


Lørdag 26. oktober 2013 kl. 1400-1600

Sted: Ivar Moens hytte på Nerskogen


Deltakere fra styret:

Ivar Moen, styreleder

Bjørn Hafskjold, styremedlem

Marianne Hassel, sekretær

Styremedlem Åse Karin Aune var forhindret fra å delta på møtet.


Styresak 32.2013 Godkjenning av innkalling til styremøtet

Innkallingen ble godkjent.


Styresak 33.2013 Godkjenning av referat fra styremøte 24.08.2013

Utkast til referat ble godkjent.


Styresak 34.2013 Svartdalsveien veiforening

Veiforeningens årsmøtereferat datert 21. september 2013 ble gjennomgått. Styret i Nerskogen Hytteeierforening beklager at overskuddet i veiforeningen på kr. 80.959,16 er fordelt på en slik måte at det i svært liten grad har kommet hytteeierne langs Svartdalsveien tilgode.


Styresak 35.2013 Stolheisen over Minnilla / Trondhjems Turistforening

Hytteeierforeningen v/styreleder Ivar har sendt brev til Trondhjems Turistforening hvor det poengteres at foreningen er bekymret over heisens sikkerhet på grunn av økende trafikk. I brevet ble det også etterspurt om status for bruprosjektet over Minnilla. I telefonsamtale med Trondhjems Turistforenings leder Frode Bergem kom det frem at bruproskektet ennå ligger noen år frem i tid og at Turistforening setter stor pris på at Hytteeierforeningen holder stolheisen ved like. Vi etterlyser et skriftlig svar på vår henvendelse.


Styresak 36.2013 Hjemmesiden

Hjemmesiden ønskes forbedret

1.Layout / design

2.Enklere vedlikehold / oppdatering

3.Lesbar på flere plattformer, mobil / nettbrett / pc

Bjørn får en kostnadsramme på inntil 5.000,- for å utføre dette.


Styresak 37.2013 Tematilbud

Vi planlegger en dag i vinterferien hvor snøhulebygging blir tema både i teori og praksis. Håper at snøforholdene blir bedre for denne aktiviteten i år i forhold til i fjor.


Styresak 38.2013 Eventuelt

1.Minnillaheisens trinser er noe slitt. Forbering / fornying må til.

2.Laminert utgave av hytteeierforeningens brosjyre henges opp på butikkens utendørs oppslagstavle.


Styresak 39.2013 Neste styremøte

Lørdag 22. februar kl. 0900 på hytta til Bjørn


Nerskogen 26.10.2013

Ivar Moen, Bjørn Hafskjold, Marianne Hassel


Ekstraordinært styremøte Lørdag 09. november 2013 kl. 1030-1130

Sted: Trondheim, hos Marianne Hassel


Deltakere fra styret:

Ivar Moen, styreleder, deltok pr. telefon

Åse Karin Aune, kasserer

Bjørn Hafskjold, styremedlem

Marianne Hassel, sekretær


Styresak 40.2013 Godkjenning av innkalling til styremøtet

Innkallingen ble godkjent.


Styresak 41.2013 Godkjenning av referat fra styremøte 26.10.2013

Utkast til referat ble godkjent.


Styresak 42.2013 Brev fra tidligere styreformann i Svartdalsveien veilag

Ola Blokkum, tidligere styreformann i Svartdalsveien veilag, har sendt en skriftlig henvendelse til Nerskogen Hytteeierforening om å dekke en uspesifisert del av advokathonoraret til advokat Hovstad på kr. 53.750,- i forbindelse med hans engasjement i jordskiftesaken. Styret i Nerskogen Hytteeierforening har enstemmig vedtatt ikke å imøtekomme henvendelsen, og begrunner dette blant annet med at Svartdalsveien veilag og Nerskogen Hytteeierforening er to separate organisasjoner som representerer to forskjellige gruppers interesser, og at vi som forening ikke har noen formell rolle i saken.  Vi forfatter et utkast til skriftlig svar på brev fra Ola Blokkum som sendes til styremedlemmene for gjennomgang.


Trondheim 09.11.2013

Ivar Moen, Åse Karin Aune, Bjørn Hafskjold, Marianne Hassel